Anda Upmale

Vieta   Rīga
Telefons   29109191
Epasts   anda.upmale@rsu.lv

Mg.sc.sal., Mg.psych., Mg.paed., sertificēta mākslas terapeite, psiholoģe, supervizore

Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienības Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja

Latvijas Mākslas terapijas asociācijas valdes priekšsēdētāja (2012 -2016)

Strādā ar pieaugušajiem, jauniešiem un bērniem, individuāli un grupā

Privātprakse: Stabu ielā 35, Rīgā (centrs) un Tempļa ielā 1, Rīgā (Pārdaugava)

Darba vietas:

 • VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” Ambulatorais centrs „Pārdaugava” Ļermontova ielā 1, Rīgā
 • Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedribas veselības un sociālās labklājības fakultāte

Publikācijas: Grāmatas, raksti, t.sk., citējami

 1. Upmale A., Ozoliņa Z., Pacients un slimība: slimības simptomu uztvere un interpretācija, slimības reprezentācija (2016) No: K. Mārtinsone, V.Sudraba (red.) Veselības psiholoģija (144.-149. lpp), Rīga, RSU
 2. Upmale A., Ozoliņa Z., Krūmiņa A.A., Mihailovs I.J., Komunikācija veselības aprūpes vidē (2016) No: K. Mārtinsone, V.Sudraba (red.) Veselības psiholoģija (155. – 170. lpp), Rīga, RSU
 3. Upmale A., Individuālā supervīzija (2016) No: Rakstu krājums Supervīzija, teorija, pētījumi, prakse (65.-76. lpp). Rīga, RSU
 4. Dreifelde I., Upmale A., (2016) No: Rakstu krājums Supervīzija, teorija, pētījumi, prakse (164.-167. lpp). Rīga, RSU
 5. Vende, K., Orinska, S., Majore-Dūšele, I., Upmale A. (2016). Dance and Movement Therapy wfor Patients with Eating Disorder: Model of Expressive Therapies Continuum (241-262) In Heiderscheit A. (Ed.) Creative Arts Therapies and Clients with Eating Disorder. Jessica Kingsley Publishers
 6. Žīgure A., Paipare M., Upmale A. (2014). Mūzikas terapija agresijas mazināšanā pusaudžiem ar uzvedības traucējumiem. Zinātnisko rakstu krājums „Mūzikas terapija. Izglītība un pētniecība, pieredze un prakse”, LiePA,
 7. Visnola D., Upmale A. (2014). Mākslas terapija pacientiem ar anorexia nervosa. RSU rakstu krājums "Mākslu terapija dažādām klientu / pacientu grupām", 
 8. Dzilna-Šilova, I., Mārtinsone, K. & Upmale, A. (2014). Mākslas ekspresijas pakāpenisko līmeņu modelis mākslas terapijā uz mākslu balstītas izvērtēšanas procesā. Piemērs ar vardarbībā cietušiem bērniem. No: K.Mārtinsone, E.Krevica (Sast.). Mākslu terapija dažādām klientu / pacientu grupām.  (259.-279.lpp.). Rīga: RSU.
 9. Упмале, A. & Майоре-Душеле, И. (2014). Характеристика процесса искусствотерапии: интегративно-эклектический подход, Из: К. Мартинсоне (Ред.). Искусствотерапия. Пер. с латыш. А. Карповой. (77-141 c.) СПб: Речь.
 10. Упмале, A., Мартинсоне, K., Кревица Э., & Дзилна- Шилова, И. (2014). Арттерапия (визуально-пластическая терапия), Из: К. Мартинсоне (Ред.). Искусствотерапия. Пер. с латыш. А. Карповой. (198-214 c.) СПб: Речь.
 11. Visnola, D. & Upmale, A. (2014). Mākslas terapija pacientiem ar anorexia nervosa. No: K.Mārtinsone, E.Krevica (Sast.). Mākslu terapija dažādām klientu / pacientu grupām. (280.-291.lpp.). Rīga: RSU.
 12. Upmale, A., Mārtinsone, K., Vāverniece, I. & Vende, K. (2012). Patient Groups in Arts Therapies: a Case Study of the Health Care Field in Latvia. In: Proceedings. 3rd International interdisciplinary Scientific Conference „Society. Health. Welfare”. 1st Congress of Rehabilitation Doctors of Latvia. Vol. 2. (pp. 1−6). Riga: RSU.
 13. Upmale, A. & Majore-Dūšele, I. (2011). Mākslu terapijas procesa raksturojums: integratīvi eklektiskā pieeja. No: K.Mārtinsone (Red.). Mākslu terapija. (106.-183.lpp.). Rīga: RaKa.
 14. Upmale, A., Mārtinsone, K., Krevica, E. & Dzilna, I. (2011). Mākslas terapija. No: K.Mārtinsone (Red.). Mākslu terapija. (250.-299.lpp.). Rīga: RaKa.
 15. Upmale, A. Uzvedības traucējumu un mācību sasniegumu saistība pusaudžiem. (2010). No: LU 2009.gada zinātnisko rakstu krājums. (228.-238.lpp.). Rīga: LU.
 16. Upmale, A. Mākslas terapija uzvedības traucējumu mazināšanā pusaudzēm. (2010). No: K.Mārtinsone (Sast.). Pētījumi mākslu terapijā: Rakstu krājums. (234.-263.lpp.). Rīga: Drukātava.
 17. Upmale, A. & Vaverniece, I. (2010).  Reducing of Behavioural Disorders in Adolescents in the Art Therapy Group. In: Collection of Scientific Papers: 2010.  (pp. 244.-250.). Riga: RSU.
 18. Upmale, A. Supervīzijas sistēma, process un novērtējums. (2009). No: K. Mārtinsone (Sast.). Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā. (48.- 66.lpp.). Rīga: Drukātava.
 19. Upmale, A. & Mārtnsone, K. (2009). Supervīzijas funkcijas. No: K.Mārtinsone (Sast.). Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā. (24.- 28.lpp.). Rīga: Drukātava.
 20. Upmale, A., Mārtnsone, K. & Dreifelde-Gabruševa, I. (2009). Supervīzijas specifika darbā ar mākslas terapijas studentiem.  No: K.Mārtinsone (Sast.). Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā. (126.-137.lpp.). Rīga: Drukātava.
 21. Upmale, A. (2009). Pusaudžu uzvedības traucējumu mazināšana mākslas terapijā grupā. No: K.Mārtinsone (Red.). Mākslas terapija: teorija un prakse. (481.-491.lpp.). Rīga: Drukātava.

Tēzes

1.      Upmale, A.,Majore-Dūšele, I, Duhovska, J., Šteina, A., Paipare, M. (2015) Clinical applications of art, music, dance-movement and drama therapy in physical rehabilitation // Tēzes. Rīga: 4. Baltijas un Ziemeļjūras fizikālās un rehabilitācijas medicīnas konferences (4th BNC PRM), RSU

2.      Majore-Dūšele, I, Upmale, A., Duhovska, J., Šteina, A., Paipare, M. (2015) Assessment, monitoring and evaluation: an overview of tools utilized by visually-plastic art, music, dance-movement and drama therapists of Latvia // Tēzes. Rīga: 4. Baltijas un Ziemeļjūras fizikālās un rehabilitācijas medicīnas konferences (4th BNC PRM) RSU

3.      Vilsone – Blūma A., Upmale A. (2015) Koka zīmējums kā izvērtēšanas metode mākslas terapijā. RSU zinātniskā konference // Tēzes. Rīga: RSU

4.      Šteina A., Vilka E., Upmale A. (2013) Drāmas terapija depresijas simptomu mazināšanai un pašcieņas paaugstināšanai pacientiem ar simptomātiskiem ēšanas traucējumiem: grupas gadījuma analīze. RSU zinātniskā konference // Tēzes. Rīga: RSU

5.      Upmale A., Vende K., Orinska S., Barsinēviča S., Kriumane Z., Visnola D. (2012) Pacientu grupas mākslas terapijā: prakses pārskats. Patient Groups in Art Theraies: Practice Report // Tēzes. Rīga: RSU Erasmus Mūžizglītības programmas ietvaros Starptautiskā vasaras skola, 73., 76. lpp.

6.      Upmale A., Visnola D. (2012) Mākslas terapija pacientiem ar ēšanas traucējumiem. Art Therapy for Patients with Eating Disoders // Tēzes. Rīga: RSU Erasmus Mūžizglītības programmas ietvaros Starptautiskā vasaras skola, 78., 80. lpp.

7.      Paipare M., Upmale A. (2012) Mūzikas terapija neiroloģiskajā rehabilitācijā. Music Therapy in Neurological Rehabilitation // Tēzes. Rīga: RSU Erasmus Mūžizglītības programmas ietvaros Starptautiskā vasaras skola,126., 128.lpp.

8.      Baumane-Auza D., Upmale A. (2012) Mākslas terapija grūtniecēm depresijas un trauksmes simptomu mazināšanai // Tēzes. Rīga: RSU Zinātniskās konference, 471.lpp.

9.      Dzilna-Šilova I., Upmale A. (2012) Mākslas ekspresijas pakāpenisko līmeņu modelis mākslas terapijā vardarbībā cietušiem bērniem // Tēzes. Rīga: RSU Zinātniskās konference, 470.lpp.

10.  Upmale A., Vende K., Orinska S., Barsinēviča S., Kriumane Z., Visnola D. (2012) Pacientu grupas mākslas terapijā: prakses pārskats. Patient Groups in Art Theraies: Practice Report // Tēzes. Rīga: RSU Erasmus Mūžizglītības programmas ietvaros Starptautiskā vasaras skola 73., 76. lpp.

11.  Upmale A., Visnola D. (2012) Mākslas terapija pacientiem ar ēšanas traucējumiem. Art Therapy for Patients with Eating Disoders // Tēzes. Rīga: RSU Erasmus Mūžizglītības programmas ietvaros Starptautiskā vasaras skola, 78., 80. lpp.

12.  Paipare M., Upmale A. (2012) Mūzikas terapija neiroloģiskajā rehabilitācijā.Music Therapy in Neurological Rehabilitation // Tēzes. Rīga, RSU Erasmus Mūžizglītības programmas ietvaros Starptautiskā vasaras skola,126., 128.lpp.

13.  Upmale A., Mārtinsone K., Vāverniece I. (2010) Arts Therapies in Multi-Professional Teamwork // Tēzes. Rigas Stradins University, In: 3rd International Interdisciplinary Scientific Conference „Society. Health. Welfare.”, 1st Congress of Rehabilitation Doctors of Latvia. Rīga: RSU, p. 93–94.

14.  Upmale A. (2010) Mākslu terapija bērnu psihiatrijā: prakses pārskats // Tēzes. Rīga: RSU Zinātniskā konference, 445.lpp.

15.  Upmale A., Mārtinsone K., Majore – Dūšele I.  (2010) Mākslu terapijas maģistrantu supervīzijas specifika. No:  RSU Zinātniskā konference. Tēzes. Rīga: RSU, 444.lpp.

16.  Upmale A. (2009) Uzvedības traucējumu mazināšana pusaudžiem. // Tēzes. Rīga: RSU Zinātniskā konference, 78.lpp.

17.  Upmale A. (2009) Pusaudžu uzvedības traucējumu mazināšana mākslas terapijā grupā. // Tēzes. Rīga: RSU, 7.Starptautiskā mākslu terapijas konference , Integratīvā mākslu terapija – teorija un prakse, 90.-92.lpp.

18.  Upmale, A. (2008) „Uzvedības traucējumu samazināšana ar mākslas terapijas metodēm”. Pētījuma projekts. // Tēzes. Rīga: RSU, 6. starptautiskās mākslas terapijas konference: Mūsdienu mākslas terapijas teorija un prakse. 54.-55. lpp.

19.  Upmale, A., Zālīte, R., Vāverniece, I. (2007) Mākslas terapija neformālajā izglītībā. // Tēzes. Rīga: RSU, 5.starptautiskā mākslas terapijas konference: Integratīvā mākslas terapija - teorija un prakse. 78.-79. lpp.