Resertifikācija

Mākslas terapeitu resertifikācija

Mākslas terapeitu resertifikācija

Mākslas terapeitu sertifikācija un resertifikācija tiek veikta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.943 par Ārstniecības personu sertifikācijas kārtību

 

Sertifikācijas organizācija

1.      Sertifikācijas institūcija ir sertifikācijas padome, kas kā koleģiāla institūcija apstiprina sertifikācijas komisiju un pamatojoties uz sertifikācijas komisijas priekšlikumu, pieņem lēmumu par resertifikāciju vai par atteikumu veikt resertifikāciju.

2.      2016. gada 20. februārī biedrības „Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienības” kopsapulcē tika ievēlēta sertifikācijas komisija šādā sastāvā:

 • Anda Upmale, sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja
 • Indra Majore-Dūšele, sertifikācijas komisijas priekšsēdētājas vietniece
 • Evija Vilka, sertifikācijas komisijas sekretāre
 • Dita Baumane-Auza, sertifikācijas komisijas locekle
 • Ineta Heinsberga, sertifikācijas komisijas locekle
 • Mirdza Paipare, sertifikācijas komisijas locekle
 • Zanda Lauva, sertifikācijas komisijas locekle

Sertifikācijas kārtība

3.      Ārstniecības persona, kas vēlas veikt resertifikāciju, ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz sertifikācijas komisijā iesniegumu (1.pielikums), kuram pievieno šādus dokumentus:

3.1.   Resertifikācijas lapu (2. pielikums). Zināšanai:

3.1.1.      lapā aizpilda I un II daļu (II daļu aizpilda ārstniecības, izglītības vai sociālās aprūpes iestādes vadītājs vai persona, kuras pakļautībā strādā mākslas terapeits vai, ja pretendents strādā privātpraksē, aizpilda pats mākslas terapeits), pārējās daļas arī pievienotas, bet netiek neaizpildītas;

3.1.2.      punktos 12.1. un 12.2. katrs ieraksts ir jāapstiprina ar dokumenta kopiju. Sertifikātu, rakstu kopijas (satura radītājs, kas apliecina autorību), apstiprinājumi par dalību asociācijas no to vadītājiem, apliecinājumi no iestādes vadītājiem par tālākizglītības kursu vadīšanu, darba līgumu pirmā un pēdējā lapa u.c. Tālākizglītības pasākumus uzrādīt sekojošā kārtībā:

1)      Tālākizglītība specializācijā – VPMT, DKT, DT vai MT,

2)      Tālākizglītība mākslu terapijā,

3)      Tālākizglītība mākslu terapijai radniecīgās jomās – psiholoģija, psihiatrija, psihoterapija, medicīna u.c..

3.1.3.      punktā 17. jāraksta „Iesaku resertificēt ārstniecības personu vārds/uzvārds kā mākslas terapeitu”

3.1.4.      ir jāuzrāda 150 tālākizglītības punkti par profesionālās un zinātniskās darbības un tālākizglītības pasākumiem sertifikāta derīguma termiņa laikā (skatīt MK noteikumu 5. pielikumu), no kuriem vismaz 60 % ir iegūti mākslas terapijā.

3.2.   Profesionālās darbības pārskatu attiecīgajā pamatspecialitātē (saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 18. maija noteikumu Nr. 461 1.12. punktu par Mākslas terapeita profesijas standartu):

3.2.1.      kurā atspoguļots veiktā darba apjoms, intensitāte un kvalitāte profesionālās darbības periodā;

3.2.2.      pārskatu apstiprina darba devējs vai persona, kuras vadībā vai uzraudzībā strādājusi resertificējamā ārstniecības persona vai arī, ja pretendents strādā privātpraksē, apstiprina pats mākslas terapeits;

3.2.3.      informāciju iesniedz par visām ārstniecības, izglītības vai sociālās aprūpes iestādēm un/vai privātpraksi, kur sertifikāta derīguma termiņa laikā mākslas terapeits strādā vai ir strādājis (3. pielikums).

3.3.   Dokumentu, kas apliecina profesionālās darbības periodam atbilstošu supervīzijas stundu skaitu (supervīzijas grāmatiņa / lapa / dokuments) (4. pielikums);

Supervīzijas stundu skaita attiecības pret astronomiskajām stundām:

Supervīzijas veids Supervīzijas astronomiskais ilgums Supervīzijas stundas
individuālā supervīzija 45 līdz 90 minūtes 1 supervīzijas stunda
supervīzija grupā 3 astronomiskās stundas 2 supervīzijas stundas

 

3.4.   Maksājumu apliecinošu dokumenta kopiju par resertifikācijas procesa apmaksu. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.672 par Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes un sertifikācijas maksas pakalpojumu cenrādi, summa par resertifikācijas procesu ir 48,38 eiro.

Rekvizīti:

 • Biedrība ”Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība”
 • Reģ.Nr. 40008116316
 • Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
 • AS SWEDbank
 • HABALV22
 • LV33HABA0551030667234

 

3.5. Apliecinājumu par to, ka ir savas profesionālās organizācijas biedrs un ir samaksāta biedra naudai, tekošo gadu ieskaitot.

3.6. Apliecinājumu par individuālās un grupas terapijas pieredzi (ja tas nav uzrādīts sertificējoties).

-          Apjoms: 50 individuālās + 50 grupas terapijas stundas.

-          Terapija var būt izieta savā mākslas terapijas specializācijā pie sertificēta mākslas terapeita vai jebkurā citā psihoterapijas novirzienā.

-          Ja terapija ir izieta studiju procesa ietvaros, to apliecina diploma pielikums piešķirtajiem kredītpunktiem. Ja mākslas terapeits studiju ietvaros ir izgājis kursu „Profesionālās izaugsmes grupa”, tā apjoms sedz ne vairāk kā 25 terapijas stundas grupā. 

4.      Dokumentus iesūta elektroniski un iesniedz papīra formātā (pēc nepieciešamo labojumu izdarīšanas) sertifikācijas komisijas loceklei Zandai Lauvai, e-pasts: zanda.lauva@gmail.com, tel.26357358.

4.1.   Resertifikācijas lapā 12.1. un 12.2. punktos uzrādītās informācijas dokumentu kopijas iesniedzamas tikai elektroniski resertifikācijas lapā uzrādītajā secībā.

 

Profesionālās darbības pārskata kritēriji par supervīziju kārtību

 Biedrības „Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība”

Reģistrācijas Nr. 40008116316

Sertifikācijas komisijas sēdes

Izraksts no protokola Nr.2016/01 (11.03.2016.) un Nr.2016/2 (01.04.2016.)

Rīgā,

Dzirciema ielā 16

2016. gada 01. aprīlī

Sertifikācijas komisija sekojošā sastāvā:

 • Anda Upmale, sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja
 • Indra Majore-Dūšele, sertifikācijas komisijas priekšsēdētājas vietniece
 • Evija Vilka, sertifikācijas komisijas sekretāre
 • Dita Baumane-Auza, sertifikācijas komisijas locekle
 • Ineta Heinsberga, sertifikācijas komisijas locekle
 • Mirdza Paipare, sertifikācijas komisijas locekle
 • Zanda Lauva, sertifikācijas komisijas locekle

Balstoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.943 par Ārstniecības personu sertifikācijas kārtību (14.2. punktu) LMTAA sertifikācijas komisija tās likumā atbilstošajā kompetencē ir noteikusi profesionālās darbības pārskata kritērijus saistībā ar izmaiņām supervīziju kārtībā. Kopš lēmuma pieņemšanas brīža spēkā stājas sekojošie sertifikācijas un resertifikācijas kritēriji profesionālās darbības pārskatam.

1.      Supervīzijas stundu proporcionālais sadalījums mākslas terapijas specializācijā un ārpus specializācijas tiek pielāgots profesionālās darbības ilgumam.

1.1.   Līdz 1.sertifikācijai un 1.resertifikācijai jāuzrāda vismaz 2/3 supervīzijas stundu specializācijā.

1.2.   Pēc 1. resertifikācijas jāuzrāda vismaz 1/3 supervīzijas stundu specializācijā.

1.3.   Pēc 2. resertifikācijas paliek spēkā nepieciešamais supervīziju stundu skaits gadā atbilstoši darba slodzei, bet netiek reglamentēts supervīzijas veids.

2.      Uzrādāmo supervīziju stundu skaits gadā tiek piesaistīts darba slodzes intensitātei. Kontaktstundu skaits mākslas terapijā (specializācijā) ir aprēķināts atbilstoši mākslu terapijas medicīniskajām tehnoloģijām.

2.1.   Līdz 0,25 slodzei (kas ietver līdz 6,25 kontaktstundām nedēļā) jāuzrāda vismaz 12 supervīziju stundas gadā.

2.2.   Līdz 0,5 slodzei (kas ietver līdz 12,5 kontaktstundām nedēļā) jāuzrāda vismaz 18 supervīziju stundas gadā.

2.3.   Līdz 0,75 slodzei (kas ietver līdz 18,75 kontaktstundām nedēļā) jāuzrāda vismaz 24 supervīziju stundas gadā.

2.4.   Līdz pilnai slodzei (kas ietver līdz 25 kontaktstundām nedēļā) jāuzrāda vismaz 30 supervīziju stundas gadā.

Iesniedzot profesionālās darbības pārskatu, jānorāda darba līgumā norādītā slodze un kontaktstundu skaits nedēļā vai mēnesī.

3.      Supervizora kvalifikācija atbilstoši supervīzijām specializācijā un ārpus specializācijas:

3.1.   Specializācijā:

3.1.1.      sertificēts supervizors, kas ir sertificēts mākslas terapeits ar izglītību atbilstošā specializācijā.

3.1.2.      ārzemju speciālists ar izglītību mākslas terapijā atbilstošā specializācijā un vērā ņemamu profesionālās darbības pieredzi. Mākslas terapeits var iesniegt iesniegumu LMTAA valdei par supervizora apstiprināšanu kā piemērotu savai specializācijai.

3.2.   Ārpus specializācijas:

3.2.1.      brīva supervizora/-u izvēle (jāpārliecinās, ka speciālists ir ar supervizora izglītību). Mākslas terapeits var iesniegt iesniegumu LMTAA valdei par supervizora apstiprināšanu kā piemērotu ārpus specializācijas, ja speciālistam nav supervizora izglītības.

3.2.2.      supervīzijas multidisciplinārās komandas ietvaros, ko vada supervizors. Apliecinājumu izsniedz multidisciplinārās komandas supervizors vai iestādes vadītājs.

3.2.3.      Kovīzijas un/vai intervīzijas ir piemērots supervīzijas veids:

1)      sertificētiem mākslas terapeitiem, kas ir arī sertificēti supervizori.

2)      sertificētiem mākslas terapeitiem pēc 1. resertifikācijas mākslas terapijā. Kovīziju un intervīziju grupas ir jāreģistrē LMTAA valdē.

Supervizoru saraksts ir pieejams LMTAA mājas lapā http://lmtaa.maksluterapija.com/.

Sertifikācijas komisija nenosaka vienotu samaksu par supervīziju mākslas terapijā, to nosaka supervizors.

4.      Tiem, kam pēc diploma iegūšanas mākslas terapijā, supervīziju stundu skaits neatbilst nostrādātajam darba slodzes apjomam specializācijā, tiek izsludināti pārejas noteikumi līdz sertifikācijai 2017. gada novembrī. Pretendentiem uz sertifikāciju:

4.1.   jāuzrāda vismaz vienu gadu ilgs profesionālās darbības periods* specializācijā;

4.2.   supervīziju stundām uzrādītajā profesionālās darbības periodā jābūt atbilstošām jaunajai supervīziju kārtībai**;

4.3.   gadījumam, kas aprakstīts gadījuma analīzē, jābūt izstrādātam sertifikācijas lapā minētajā darba vietā, un supervizētam.

* Profesionālās darbības periods (viens gads):

a)      ir veikts līdz sertifikācijas dokumentu iesniegšanai 2016. gada oktobrī (uz sertifikācijas eksāmenu 2016. gada decembrī)

vai

b)      tiks veikts līdz sertifikācijas dokumentu iesniegšanai 2017. gada februārī vai septembrī (uz sertifikācijas eksāmenu 2017. gada aprīlī vai novembrī).

** LMTAA sertifikācijas komisijas 2016. gada 11. marta un 01.aprīļa lēmumi par izmaiņām supervīziju kārtībā (izraksts no protokola Nr.2016/01 un Nr. 2016/02).

       2016. gada 01. aprīlī                                                               

LMTAA sertifikācijas komisija

 

Publikācijā izmantots foto attēls no: https://pixabay.com

 

 


Faili