Ilze Dreifelde

Vieta   Rīga
Telefons   26328834
Epasts   i.dreifelde@inbox.lv 

Mg.psych., Mg.sc.sal., sertificēta mākslas terapeite (sertifikāta nr.A-03058, derīgs līdz 09.05.2020.), psiholoģe, supervizore (sertifikāta nr.0002, derīgs līdz 27.04.2019), Latvijas Supervizoru apvienības valdes priekšsēdētāja

Strādā ar pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem, individuāli un grupās

Psiholoģes un mākslas terapeites privātprakse: Izziņas, kultūras un atjaunotnes centrs „Miervidi”, Sapieru ielā 1a, Rīgā. (vieta pieejama cilvēkiem ar ratiņkrēsliem)

Darba vietas: Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes, Sociālā darba katedra; Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola (RISEBA)

Ilze ir psiholoģe, sertificēta mākslas terapeite (vizuāli plastiskā mākslas terapija) ar 15 gadu pieredzi, individuālajā konsultēšanā un darbā ar grupām, sertificēta supervizore.

Šobrīd arī pasniedzēja Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) un Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā (RISEBA), biedrības „Latvijas supervizoru apvienība” valdes locekle un Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja.

Publikācijas:

 1. Dreifelde I, Upmale A. Supervīzija mākslu terapijā. Supervīzija. Teorija, pētījumi, prakse. RSU, 2017.
 2. Dreifelde I. Emocionāls ievainojums un sociālā stigma. Žurnāls Psiholoģija skolai un ģimenei. 3/2015;
 3. Dreifelde I. Sērošana un māksla. Apzināta sērošana. Žurnāls Psiholoģija mums, 2015/3;
 4. Dreifelde-Gabruševa I. Naudas mācība Latvijas skolās. Žurnāls Skolai un ģimenei. 2010.
 5. Dreifelde-Gabruševa , Zakriževska M. Vizuāli plastiskās mākslas metodes un tehnikas. Mākslu metodes un tehnikas profesionālajā darbībā. Sastādītāja K.Mārtinsone. RAKA, Rīga 2010, 38-75.lpp.
 6. Mārtinsone K., Dreifelde-Gabruševa I. Reflektīvā prakse mākslu terapijā. Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā / Sastādītāja K. Mārtinsone – Rīga: Drukātava, 2010. – 119.– 125.lpp;
 7. Upmale A., Mārtinsone K., Dreifelde-Gabruševa I. Supervīzija darbā ar mākslu terapijas studentiem. Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā / Sastādītāja K. Mārtinsone – Rīga: Drukātava, 2010. – 127.– 137. lpp;
 8. Dreifelde-Gabruševa I., Mārtinsone K. Supervīzija vizuāli plastiskās mākslas terapijā. Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā / Sastādītāja K. Mārtinsone – Rīga: Drukātava, 2010.. – 138.– 140. lpp
 9. Dreifelde-Gabruševa I.,Mārtinsone K, Majore-Dūšele I, Paipare M. Zakriževska M. Zinātniskā konference „Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā. Jelgava, Latvija, 2009.g. Elektroniska publikācija. Proceedings ISBN 978-9984-48-005-3.
 10. Dreifelde-Gabruševa I. Kad ar slimību esi palicis viens. Mākslas terapija onkoloģisko pacientu aprūpē un ārstēšanā. Žurnāls “Psiholoģija mums” 2009. Nr.3. - 16 - 23.lpp.
 11. Dreifelde-Gabruševa I. Mākslas terapija un kreativitāte  // Mākslas terapija teorija un prakse. – Rīga: Drukātava, 2009. – 521.lpp. 308 – 317;
 12. Dreifelde-Gabruševa I. Izdegšanas mazināšana ar mākslas terapiju ilgstošas sociālās aprūpes personālam..Žurnāls “Psiholoģija mums” / Recenzējamā daļa./ 2006/3  .lpp
 13. Dreifelde-Gabruševa I.,Mārtinsone K., Mihailova S., Paipare M. Mākslas terapija kreatīvas personības attīstībā. – Rīga: Kreativitātes zinātniskais institūts, Zinātnisko rakstu krājums „Radoša personība”, 2008. – 98-107.lpp. ISBN 978-9984-9965-1-6.
 14. Dreifelde-Gabruševa I. Mākslas terapijas supervīzija organizācijā// 2008.g. 6. Starptautiskā mākslas terapijas konference. Tēzes. – Rīga RSU, 2008 57-59.lpp.
 15. Dreifelde-Gabruševa I. Mākslas terapija darbā ar psihotiskiem klientiem/pacientiem. – Rīga 2008.g. 2. Starptautiskā zinātniskā konference ”Sabiedrība. Veselība. Labklājība” Tēzes. – Rīga: RSU, 2008., 81.lpp.
 16. Dreifelde-Gabruševa I. Biblioterapija un pasaku terapija postmodernisma un sociālā konstrukcionisma interpretācijā// 2007.g. 5.Starptautiskā mākslas terapijas konference. Tēzes. – Rīga: RSU, 2007., 84-86.lpp;
 17. Dreifelde-Gabruševa I. Mārtinsone K. Jirgena S. Zakriževska M. Mākslas terapija kreativitātes atraisīšanā// Zinātnisko rakstu krājums “Radoša personība V”, 2007.g. - 279-288.lpp. ISBN 978-9984-39-372-8.
 18. Dreifelde-Gabruševa I. Integratīvais modelis bērnu ar īpašām vajadzībām sociālajā aprūpē, rehabilitācijā, izglītībā, sadarbībā ar vecākiem. Konference “Jauniešu ar īpašām vajadzībām integrācija sabiedrībā, problēmas un iespējamie risinājumi”// 2007.g. Tēzes.- Rīga 19-20.lpp.
 19. ESF projekta Nr. VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.5.2./0001/0088/14. “Sociālās rehabilitācijas programma ilgstošiem bezdarbniekiem – vecākiem ar bērniem invalīdiem” noslēguma konferences “Atver durvis” atskaite; Tēzes. – Rīga 13-14 lpp.