KP resertifikācijai

Mākslas terapeitam ir jāuzrāda 150 tālākizglītības punkti par profesionālās un zinātniskās darbības un tālākizglītības pasākumiem sertifikāta derīguma termiņa laikā (5 gadu laikā), no kuriem vismaz 60 % ir iegūti mākslas terapijā.

5.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.943 "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība"

Profesionālā un zinātniskā darbība un tālākizglītības pasākumi

1. Profesionālās kvalifikācijas formālās un neformālās tālākizglītības pasākumi

Nr.
p.k.
Nosaukums Tālākizglītības punkti (TIP) Nepiec. iepr. sert. institūcijas apstiprin. (pasākuma org.)
1. Dalība pamatspecialitātes, apakšspecialitātes, papildspecialitātes vai ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes profesionālās organizācijas tālākizglītības pasākumos (sēdēs) 1 TIP par vienu akadēmisko stundu (ne vairāk kā 8 TIP dienā) nav
2. Dalība izglītības iestāžu (kas īsteno medicīniskās izglītības programmas) neformālās tālākizglītības pasākumu programmās (profesionālās pilnveides programmas, kvalifikācijas uzturēšanas programmas, vispārējo prasmju pilnveides programmas, semināru programmas, konferenču programmas u.c.) 1 TIP par vienu akadēmisko stundu (ne vairāk kā 8 TIP dienā) ir
3. Dalība ārstniecības iestāžu neformālās tālākizglītības pasākumu programmās (profesionālās pilnveides programmas, kvalifikācijas uzturēšanas programmas, vispārējo prasmju pilnveides programmas, semināru programmas, konferenču programmas u.c.) 1 TIP par vienu akadēmisko stundu (ne vairāk kā 8 TIP dienā) ir
4. Tālākizglītība kongresos, konferencēs, simpozijos, semināros un citos pasākumos Latvijā 1 TIP par vienu akadēmisko stundu (ne vairāk kā 8 TIP dienā) ir
5. Tālākizglītība starptautiskos kongresos, konferencēs, simpozijos, semināros un citos pasākumos* atbilstoši pasākuma organizatora noteiktajam nav
6. Dalība ārstniecības personu sertifikācijas institūcijas organizētās starpdisciplīnu konferencēs 12 TIP (par katru) nav
7. Latvijā veidotas tālmācības apmācības programmas apguve ar saņemtu vērtējumu atbilstoši pasākuma organizatora noteiktajam, bet ne vairāk kā 1 TIP par vienu akadēmisko stundu ir
8. Tālākizglītība (stažēšanās, praktiskā apmācība, voluntēšana) apmācīttiesīgās ārstniecības iestādēs 2 TIP par vienu dienu nav

2. Profesionālā un zinātniskā darbība tālākizglītības jomā

Nr.
p.k.
Nosaukums Tālākizglītības punkti (TIP) Nepiec. iepr. sert. institūcijas apstiprin. (pasākuma org.)
9. Darbs profesionālās konsultatīvās padomēs un darba grupās 10 TIP gadā nav
10. Apmācīttiesīgas ārstniecības personas darbs ar studentiem, rezidentiem, praktikantiem un stažieriem mazāk par vienu semestri gada laikā 20 TIP gadā nav
11. Apmācīttiesīgas ārstniecības personas darbs ar studentiem, rezidentiem, praktikantiem un stažieriem vienu semestri vai vairāk gada laikā 40 TIP gadā nav
12. Darbība starptautiskās profesionālās organizācijās un to vēlētās institūcijās pamatspecialitātes, apakšspecialitātes, papildspecialitātes vai ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes ietvaros vai starptautiskās organizācijās, kuras apvieno dažādu specialitāšu ārstniecības personas 10 TK gadā nav
13 Darbs ārstniecības personu sertifikācijas institūcijas vēlētās institūcijās vai sertifikācijas komisijās 10 TIP gadā nav
14. Dalība Latvijas Zinātnes padomes vai starptautiskos zinātnisko grantu projektos 10 TIP gadā vadītājam,2 TIP gadā dalībniekam nav
15. Uzstāšanās ar ziņojumiem starptautiskos kongresos, konferencēs, simpozijos un citos pasākumos, tajā skaitā līdzautoriem 30 TIP par katru nav
16. Uzstāšanās ar priekšlasījumu ārstniecības personu profesionālo organizāciju tālākizglītības pasākumos (sēdēs), Latvijas mēroga kongresos, konferencēs, ārstniecības iestāžu vai profesionālo organizāciju klīniskās sēdēs, klīnisko gadījumu analīze un literatūras apskats 5 TIP par katru nav
17. Publicētas tēzes kongresu, konferenču, simpoziju un citu pasākumu tēžu apkopojumu izdevumā 10 TIP par katru nav
18. Uzstāšanās vai publikācijas plašsaziņas līdzekļos par sabiedrības veselības jautājumiem 1 TIP par katru nav
19. Stenda ziņojums starptautiskos kongresos, konferencēs, simpozijos un citos pasākumos 20 TIP par katru nav
20. Lekciju vadīšana ārstniecības personu profesionālās kvalifikācijas neformālos tālākizglītības pasākumos 2 TIP par vienu akadēmisko stundu nav
21. Mācību grāmatu un monogrāfiju autors vai līdzautors 200 TIP nav
22. Publikācijas starptautiski citējamos izdevumos 50 TIP par katru nav
23. Medicīnisku rakstu publikācijas profesionālajos izdevumos 20 TIP par katru nav
24. Pilnas slodzes pedagoģiskais darbs izglītības iestādē, kura īsteno medicīniskās izglītības programmas (pamatspecialitātes, apakšspecialitātes, papildspecialitātes vai ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes ietvaros) 30 TIP gadā nav
25. Nepilnas slodzes pedagoģiskais darbs izglītības iestādē, kura īsteno medicīniskās izglītības programmas (pamatspecialitātes, apakšspecialitātes, papildspecialitātes vai ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes ietvaros) 15 TIP gadā nav
26. Klīnisko vadlīniju izstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām klīnisko vadlīniju izstrādei, izvērtēšanai, reģistrēšanai un ieviešanai vai medicīnisko tehnoloģiju izstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanai un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanai 30 TIP katram darba grupas dalībniekam nav
27. Bakalaura grāda iegūšana veselības aprūpē** 150 TIP nav
28. Maģistra grāda iegūšana veselības aprūpē** 150 TIP nav
29. Doktora grāda iegūšana veselības aprūpē** 200 TIP nav

Piezīmes

* Sertificējamai ārstniecības personai ir pienākums iesniegt pamatotu pārrēķinu tālākizglītības punktu skaitam, ja par dalību pasākumā ārvalstīs tiek piešķirts tālākizglītības punktu skaits, kas neatbilst vienam tālākizglītības punktam par vienu akadēmisko stundu.

** Netiek attiecināts uz zinātniskajiem grādiem, kuri iegūti, pielīdzinot iepriekš iegūto izglītību atbilstoši normatīvajiem aktiem par grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšanu.


Veselības ministre I.Circene