Kristīne Mārtinsone

Location   Rīga, pēc vienošanās
Email   k.martinsone@gmail.com

Dr.psych., Mg.sc.sal., sertificēta mākslas terapeite, psiholoģe, supervizore, asociētā profesore

Latvijas Mākslas terapijas asociācijas dibinātāja

Latvijas Mākslas terapijas asociācijas valdes priekšsēdētāja (2003 - 2012)

Strādā ar pieaugušajiem, individuāli un grupā

Darba vietas:

 • Rīgas Stradiņa universitāte Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes
  Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra
 • Veselības aprūpes un attīstības fonds

Monogrāfijas, rakstu krājumi, vārdnīcas 

Psiholoģija

 1. Mārtinsone, K., Lasmane, A., Karpova, Ā. (2016). Psiholoģijas vēsture (544. lpp.). Rīga: Zvaigzne ABC.
 2. Mārtinsone, K., Miltuze, K. (red.), (2015). Psiholoģija 1. daļa.  Pamatjautājumi – teorijas un pētījumi (358. lpp.). Rīga: Zvaigzne ABC.
 3. Mārtinsone, K., Miltuze, K. (red.), (2015). Psiholoģija 2. daļa. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra (304. lpp.). Rīga: Zvaigzne ABC.
 4. Mārtinsone, K., Miltuze, K. (red.), (2015). Psiholoģija. 3. daļa. Lietišķās jomas (166. lpp.).  Rīga: Zvaigzne ABC.
 5. Mārtinsone, K. (sast.), (2012). Psiholoģija Latvijā: psihologi, izglītība, profesionālā darbība (320. lpp.). Rīga: RaKa.
 6. Mārtinsone, K. (sast.), (2011). Ārija Karpova: iedvesmotāja (185. lpp.).  Rīga: RaKa.
 7. Mārtinsone, K. (1998). Emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi būtība un nozīme personības struktūrā (84. lpp.). Rīga: SR. Izglītība/ pedagoģija  
 8. Mārtinsone, K. (sast.), (2012). Pieaugušo izglītība (216. lpp.). Rīga: RaKa.

Pētniecība

 1. Mārtinsone, K., Pipere, A. (red.), (2011). Ievads pētniecībā. Stratēģijas, dizaini, metodes (284. lpp.). Rīga: RaKa.
 2. Mārtinsone, K., Pipere, A., Kamerāde, D. u.c. (2011). Pētniecības terminu skaidrojošā vārdnīca (74. lpp.).  I. Eņģele (sast.). Rīga: RaKa.

Mākslu terapija

 1. Мартинсоне, К. (ред.) (2014). Искусствотерапия (c. 352). Пер. с латыш. А. Карповой. С-Пб: Речь.
 2. Mārtinsone, K., Krevica, E. (sast.), (2014). Mākslu terapijas dažādām kientu/ pacientu grupām (382. lpp.). Rakstu krājums. Rīga: RSU.
 3. Krevica, E., Mārtinsone, K. (sast.), (2013). Arts Therapies for Different Client/ Patient Groups. Collection of articles (pp. 189). Rīga: RSU.
 4. Mārtinsone, K. (red.), (2011). Mākslu terapija (431. lpp.). Rīga: RaKa.
 5. Mārtinsone, K. (sast.), (2010). Pētījumi mākslu terapijā (316. lpp.). Rīga: Drukātava.
 6. Mārtinsone, K. (red.), (2009). Mākslas terapija: teorija un prakse (520. lpp.). Rīga: Drukātava.
 7. Mārtinsone, K., Mihailova, S., Mihailovs, I. J., Majore-Dūšele, I., Paipare, M. (2008). Mākslu terapija un tās attīstības konteksti (integratīvi eklektiskā pieeja Latvijā) (135. lpp.).  Rīga: RSU.

Supervīzija

 1. Mārtinsone, K. (sast.), (2009). Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā (165. lpp.).  Rīga: Drukātava. 

Mācību grāmatas  un metodiskie materiāli

 Psiholoģija

 1. Mārtinsone, K. (2011). Kultūras loma indivīda uzvedībā. No Psiholoģija vidusskolām. Skolēnu grāmata (206.214. lpp.). Rīga: Zvaigzne ABC.
 2. Mārtinsone, K. (2011). Kultūras loma indivīda uzvedībā. No  G. Dance, R. Niedre (red.), Psiholoģija vidusskolām. Skolotāju grāmata (56.– 59. lpp.). Rīga: Zvaigzne ABC.
 3. Mārtinsone, K. (2003). Metodiskais materiāls sociāli psiholoģisko treniņu vadīšanā. Rīga: SPPA.
 4. Mārtinsone, K. (1999). Kā mēs sajūtam un uztveram pasauli. Psiholoģija vidusskolām. Skolotāju grāmata (28.–30. lpp.). Rīga: Zvaigzne ABC.
 5. Mārtinsone, K. (1999). Ko nozīmē būt uzmanīgam? Psiholoģija vidusskolām. Skolotāju grāmata (30.–35. lpp.). Rīga: Zvaigzne ABC.
 6. Mārtinsone, K. (1999). Ar ko cilvēki atšķiras cits no cita. Psiholoģija vidusskolām. Skolotāju grāmata (55.–64. lpp.). Rīga: Zvaigzne ABC. 
 7. Mārtinsone, K. (1999). Kā mēs sajūtam un uztveram pasauli. Psiholoģija vidusskolām. Skolotāju grāmata (36.–47. lpp.). Rīga: Zvaigzne ABC.
 8. Mārtinsone, K. (1999). Ko nozīmē būt uzmanīgam? Psiholoģija vidusskolām. Skolotāju grāmata (47.–50. lpp.). Rīga: Zvaigzne ABC.
 9. Mārtinsone, K. (1999). Ar ko cilvēki atšķiras cits no cita. Psiholoģija vidusskolām. Skolotāju grāmata (97.–107. lpp.). Rīga: Zvaigzne ABC.

Mākslu terapija

 1. Mārtinsone, K. (sast.), (2010). Mākslu metodes un tehnikas profesionālajā darbībā (214. lpp.). Rīga: RaKa.

Pētniecība

 1. Perepjolkina, V., Mārtinsone, K. (red.), (2015). Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei (96. lpp.). E-publikācija. Rīga: RSU.

Recenzētie raksti un nodaļas monogrāfijās 

Psiholoģija

 1. Martinsone, K. (2015). Annual Report–Latvia (pp. 227229) 17(4). The European Health Psychologist.
 2. Ļevina, J., Mārtinsone, K., Mihailova, S., Gintere, I. (2015). Characteristics of personal value-meaning systems of Latvian youths in 1998, 2005, 2010 and 2015: A comperative study (pp. 577–587). International Scientific Conference "Society, Integration, Education - Sie2015". (3rd. vol.) Rēzekne: RA izdevniecība. dx.doi.org/10.17770/sie2015vol3.476 (ind. in ThomsonReuters)
 3. Ļevina, J., Mārtinsone, K., Kamerāde, D. (2015). Sex and age differences in levels of anomia of Latvian inhabitants (pp. 565–576).  International Scientific Conference "Society, Integration, Education - Sie2015". (3rd. vol.) Rēzekne: RA izdevniecība. Iegūts no dx.doi.org/10.17770/sie2015vol3.47 (ind. in ThomsonReuters)
 4. Ļevina, J., Mārtinsone, K., Kamerāde, D. (2015). Anomia as a factor predicting subjective well-being. Medical psychology in Russia, 3(32) (Electronical resource) // Левина, Е., Мартинсоне, К., Камераде, Д. (2015). Индивидуальная аномия как фактор, прогнозирующий субъективное благополучие. Медицинская психология в Росси,  3(32) [Электронный ресурс] Iegūts no http://mprj.ru
 5. Николаева, Е. И., Мартинсоне, К. Э. (2015). Психофизиологические основания психосоматических изменений (обзор исследований). Психология образованияв поликультурном пространстве (c. 53–63). Том 2 (No 30). Елец: Елецкий государственный университет.
 6. Hofmane, A., Mārtinsone, K., Perepjolkina, V., & Koļesņikova, J. (2015). Schizophrenia  through the lens of functional status: biopsychosocial approach. Medical psychology in Russia, 6 (35).  (Electronical resource) // Xoфмане, А., Мартинсоне, К., Перепёлкина, В., Колесникова, Е. (2015). Шизофрения в контексте функционального состояния: биопсихосоциальный подход. Медицинская психология в России, 6 (35). [Электронный ресурс] Iegūts no http://mprj.ru
 7. Mārtinsone, K., Miltuze, A. (2015). Priekšvārds. No K. Mārtinsone, A. Miltuze (red.), Psiholoģija. 1. Pamatjautājumi – teorijas un pētījumi (11.–16. lpp.). Rīga: Zvaigzne ABC.
 8. Miltuze, A., Mārtinsone, K. (2015). Ievads psiholoģijā. No K. Mārtinsone, A. Miltuze (red.), Psiholoģija. 1. Pamatjautājumi – teorijas un pētījumi (23.–64. lpp.). Rīga: Zvaigzne ABC.
 9. Mihailova, S., Mārtinsone, K. (2015). Motivācija. No K. Mārtinsone, A. Miltuze (red.), Psiholoģija. 1. Pamatjautājumi – teorijas un pētījumi (197.–215. lpp.). Rīga: Zvaigzne ABC.
 10. Perepjolkina, V., Ludāne, M., Mārtinsone, K., Mihailova, S. (2015). Personības teorijas. No K. Mārtinsone, A. Miltuze (red.), Psiholoģija. 2. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra (9.–76. lpp.). Rīga: Zvaigzne ABC.
 11. Dragūns, J., Mārtinsone, K. (2015). Psiholoģija un kultūra. No K. Mārtinsone, A. Miltuze (red.), Psiholoģija 2. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra (245.–287. lpp.).  Rīga: Zvaigzne ABC.
 12. Martinsone, K. (2014). Annual Report-Latvia (pp. 276280) 16 (6). The European Health Psychologist.
 13. Mārtinsone, K., Freimane, G., Mihailova, S. (2014). Veselības psiholoģija Latvijā: izaicinājumi, to risināšanas iespējas un ieguvums sabiedrībai. No A. Medveckis (sast.), Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums XVI (262.–269. lpp.). Liepāja: LiePA.
 14. Мартинсоне, К., Фреймане, Г., Колесникова, Е. (2014). Психология здоровья в Латвии в контексте современных европейских исследований. Медицинская психология в России, 5(28), [Электронный ресурс] Iegūts no http://mprj.ru
 15. Sudraba, V., Martinsone, K., Arnis, V. (2014). Changes of indicators of social intelligence for substance use disorders patients: before Minnesota program, after program treatment and six months later.  4th International Interdisciplinary Scientific Conference “Society, Health, Welfare”. SHS Web of Conferences, 10.dx.doi.org/10.1051/shsconf/20141000045 (ind. in ThomsonReuters)
 16. Sudraba, V., Mārtinsone, K. (2014). Narkoloģisko pacientu sociālā intelekta rādītāji (345.–351. lpp.). RSU Zinātniskie raksti.
 17. Navaitis, G., Martinsone, K., Labutis, G. (2013). The Approach towards the Economy of Happiness in the Baltic States.  Outlines of Social Innovations in Lithuania (pp.196208). European Scientific Institute: ESI Publishing.
 18. Навайтис, Г., Мартинсоне, К. (2013). Отношение к идеям «экономики частья» в Балтийских странах. Социальный психолог (c. 74–82) 2 (26).
 19. Pipere, A., Mārtinsone, K., Sebre, S., Vorobjovs, A. (2013). Ārija Karpova and psychology in Latvia: Voices from past and present (pp. 17–30) (Vol. 4), 1 (6). International Journal of Business: Innovations, Psychology and Eonomics.
 20. Mārtinsone, K., Freimane, G., Mihailova, S., Mihailovs, I. J. (2013). Veselības psiholoģijas izveides pamatojums Latvijā.  Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 2.daļa. (Proceedings of the International Scientific Conference), (Thomson Reuters) (593.–602. lpp.). Rēzekne: RA izdevniecība. 
 21. Sudraba, V., Martinsone, K. (2012). Social intelligence indicators for addiction disorder patients. 7th Annual International Scientific Conference „New Dimensions in the development of Society”. Proceedings, (pp. 201−214).  (Indexed in: Thomson Reuters Web of Science ISI Web of Science, EBSCOhost databases, AGRIS.)
 22. Sudraba, V., Martinsone, K., Millere, I., Rancans, E. (2012). Social Intelligence for Substance Use Disorders Patients. Psychology & Health (pp. 334335) (27:sup1).   Special Issue: Abstracts Supplement: “Resiliance and Health”: 26th Conference of the European Health Psychology Society. doi: 10.1080/08870446.2012.707817. [PubMed - indexed for MEDLINE] 
 23. Мартинсоне, К. Э., & Карпова, А. К. (2008). Мартинсоне К. Э., Карпова А. К. Интерпретация психологии в социокультурных взаимосвязях. Методология и история психологии (c. 2840).  т.3., выпуск 1, январь- март.
 24. Мартинсоне, К., Ласмане, А. (2004). Проблема интеграции психологических теорий и концепций в постсовременном обществе. Труды Ярославского методологического семинара. Tom 2: Пpeдмeт психологии (c. 226235).  Яpocлaвль, MAПH.
 25. Mārtinsone, K., Maslovska, K., Bite, I., Miltuze, A., Upmane, A. (2004). Common and diverse aspects of emotional experience and crisis coping categories in case of loss for women in Latvia. Socialinis-Darbas (Social work) (pp. 4054) 4(1).  In Database: Social Work Abstracts.
 26. Miltuze, A., Upmane, A. Mārtinsone, K., Maslovska, K., Bite, I. (2004). Stresa pārvarēšanas stratēģijas un iekšējās saskaņas izjūtas sievietēm ar dažādu zaudējuma pieredzi. RPIVA starptautiski recenzēts zinātnisko rakstu krājums (371.381. lpp.). Rīga: RPIVA. 
 27. Maslovska, K., Mārtinsone, K., Miltuze, A., Upmane, A., Bite, I. (2004). Zaudējuma krīze sievietes dzīvē: kopīgais un atšķirīgais pārdzīvojumos pēc tuva cilvēka nāves un šķiršanās. Latvijas Universitātes zinātniskie raksti. Psiholoģija (52.62. lpp.). Rīga: LU.
 28. Bite, I., Fenogenova, A., Mārtinsone, K., Maslovska, K., Miltuze, A. (2002). Krīzes izpratnes teorētiskie pamati. Decade of Reform: Achievements, Challenges, Problems: Research in Educational Psychology (pp. 103113) VI, 1. Rīga: LU.
 29. Fenogenova, A., Maslovska, K., Miltuze, A., Bite, I., Mārtinsone, K. (2002). Krīze: vēsturiski teorētiskie aspekti. Rīgas Psiholoģijas augstskolas starptautiski recenzētais zinātnisko rakstu krājuma “Psiholoģijas aktuālās problēmas: teorija un prakse” (21.38. lpp.) (2). Rīga: JUMI.
 30. Miltuze, A., Maslovska, K., Mārtinsone, K., Fenogenova, A. (2001). Pārdzīvojumi pēc zaudējuma: kopīgais un atšķirīgais tuva cilvēka nāves un šķiršanās situācijā. Rīgas Psiholoģijas augstskolas starptautiski recenzētais zinātnisko rakstu krājums “Psiholoģijas aktuālās problēmas: teorija un prakse” (247.258. lpp.) (1). Rīga: JUMI.
 31. Mārtinsone, K. (1999). Emotional attitude toward Self as an Identity Component. Identity and Self – esteem: Interaktions of Students, Teachers, Family and Society, (pp. 51–59). Rīga.
 32. Mārtinsone, K. (1999). Identitātes kā personības kodola veidošanās ontoģenēzē (integratīvā skatījumā). Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūta recenzēts zinātnisko rakstu krājums Personības attīstība ģimenē, skolā un augstskolā (32.–39. lpp.). Rīga: LU.
 33. Mārtinsone, K. (1999). Savas pozīcijas grupā pašvērtējuma un citvērtējumu savstarpējās sakarības jauniešu vecumā. Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūta recenzēts zinātnisko rakstu krājums Personības attīstība. Skolēnu un studentu personības veidošanās mācību un audzināšanas procesā (74.–79. lpp.). Rīga: LU.
 34. Mārtinsone, K. (1998). Adekvāts pašvērtējums - optimālas pašizjūtas un savas identitātes veidošanās garants. Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūta recenzēts zinātnisko rakstu krājums Personības pašizjūta un identitāte (27.–40. lpp.). Rīga: LU.
 35. Mārtinsone, K. (1999). Emotional attitude toward Self as an Identity Component. Identity and Self – esteem: Interaktions of Students, Teachers, Family and Society (pp. 51–59). Rīga.
 36. Mārtinsone, K. (1999). Identitātes kā personības kodola veidošanās ontoģenēzē (integratīvā skatījumā). Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūta recenzēts zinātnisko rakstu krājums Personības attīstība ģimenē, skolā un augstskolā (32.–39. lpp.). Rīga: LU.
 37. Mārtinsone, K. (1999). Savas pozīcijas grupā pašvērtējuma un citvērtējumu savstarpējās sakarības jauniešu vecumā. Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūta recenzēts zinātnisko rakstu krājums Personības attīstība. Skolēnu un studentu personības veidošanās mācību un audzināšanas procesā (74.–79. lpp.). Rīga: LU.
 38. Mārtinsone, K. (1998). Adekvāts pašvērtējums - optimālas pašizjūtas un savas identitātes veidošanās garants. Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūta recenzēts zinātnisko rakstu krājums Personības pašizjūta un identitāte (27.–40. lpp.). Rīga: LU.

Izglītība/ pedagoģija (MT)

 1. Upeniece, I., Mārtinsone, K., Arnis, V. (2012). Uz problēmu balstītā pieeja pieaugušo izglītībā. No K. Mārtinsone. (sast.), Pieaugušo izglītība (150.167. lpp.). Rīga: RaKa.
 2. Mārtinsone, K. (2011). Priekšvārds. No Ārija Karpova:  Iedvesmotāja (4.5. lpp.). K. Mārtinsone (sast.), Rīga: RaKa.
 3. Mārtinsone, K. (2011). Mana skolotāja. No Ārija Karpova Iedvesmotāja. K. Mārtinsone (sast.), (107.109. lpp.). Rīga: RaKa.
 4. Mārtinsone, K., Mihailovs, I. J., Vāciete, M. (2010). Adaptācija studiju procesam: mākslu terapijas studentu efektīvas studiju iemaņas un to novērtējums. Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli (83.–90. lpp.). Rēzekne: RA izdevniecība.
 5. Mārtinsone, K., Mihailova, S., Mihailovs, I. J. (2009). Mākslu terapijas studiju priekšmeti Latvijas augstskolās. Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli (152.–158. lpp.). Rēzekne: RA izdevniecība.
 6. Mihailovs, I. J., Mārtinsone, K., Mihailova, S. (2009). Mākslas terapijas izglītība.  No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (125.–134. lpp.). Rīga: Drukātava.
 7. Paipare, M., Mārtinsone, K. (2008). Mākslas terapijas programmas veselības izglītībā  (68.–77. lpp.). 7. starptautiskā zinātniski metodiskā konference “Cilvēks un Vide”. Liepāja: LPA.
 8. Mārtinsone, K., Mihailova, S., Mihailovs, I. J. (2008). Mākslu terapijas izglītības attīstība Eiropas prasību kontekstā. Sabiedrība, integrācija, izglītība (437.–443. lpp.). Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne: RA izdevniecība.
 9. Maртинсоне, К., Залите, Р. (2008). Новая профессия в Латвии: арт-терапия в контексте непрерывного образования.   Арт-терапия. Диалог: Россия - Великобритания:  сборник статей. (c. 261–271).  Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена [и др.]; Под ред. Н.Ю. Жвитиашвили. Санкт-Петербург: Островитянин. 

Pētniecība

 1. Мартинсоне, K. (2014). Исследование в искусствотерапии. B: Искусствотерапия. K. Мартинсоне (ред.), Пер. с латыш. А. Карповой. (c. 174197). С-Пб: Речь.
 2. Mārtinsone, K. (2011). Ievada vietā. No K. Mārtinsone (red.), Ievads pētniecībā. Stratēģijas, dizaini, metodes (5.–9. lpp.).  Rīga: RaKa.
 3. Mārtinsone, K. Pētījums un pētniecība: vispārīgs raksturojums. (2011). No K. Mārtinsone (red.), Ievads pētniecībā. Stratēģijas, dizaini, metodes (14.–32. lpp.). Rīga: RaKa.
 4. Mārtinsone, K., Zakriževska, M., Kamerāde, D. (2011). Pētījuma plānošana. No K. Mārtinsone (red.), Ievads pētniecībā. Stratēģijas, dizaini, metodes (131.–139. lpp.).  Rīga: RaKa.
 5. Mārtinsone, K., Kristapsone, K., Zakriževska, M. (2011).  Literatūras apskata izveide. No K. Mārtinsone (red.),  Ievads pētniecībā. Stratēģijas, dizaini, metodes (140.–156. lpp.).  Rīga: RaKa.
 6. Mārtinsone, K. (2011). Pētījums mākslu terapijā. No K. Mārtinsone (red.), Mākslu terapija (221.–249. lpp.). Rīga: Raka.
 7. Mārtinsone, K. (2010). Ievads. No K. Mārtinsone (sast.), Pētījumi mākslu terapijā (4.–9. lpp.). Rīga: Drukātava.
 8. Mārtinsone, K., Vende, K. (2010). Gadījumu analīze mākslu terapijā. No K. Mārtinsone (sast.),  Pētījumi mākslu terapijā (168.–191. lpp.). Rīga: Drukātava.

Mākslu terapija/ mākslu terapijas izglītība/ pētniecība mākslu terapijā/ supervīzija mākslu terapijā

 1. Akmane, E. & Mārtinsone, K. (2015). The initial stage of the professional identity development of an art therapist: The example of Latvia (pp. 114) 7(2). Approaches: An Interdisciplinary Journal or Music Therapy, Special Issue.
 2. Упмале, А., Мартинсоне, K., Кревица, Э., Дзилна-Шилова, И. (2014). Арттерапия (визуально-п20.  ластическая терапия). B: Искусствотерапия. K. Мартинсоне (ред.), Пер. с латыш. А. Карповой. (c. 198–240). С-Пб: Речь.
 3. Hartmane, S., Mārtinsone, K., Sudraba, V. (2014). Drāmas terapija no psihoaktīvām vielām atkarīgiem trauksmainiem pusaudžiem rehabilitācijas procesā veselības uzvedības sekmēšanai: pilotpētījums (352–363. lpp.). RSU Zinātniskie raksti.
 4. Mārtinsone, K. (2014). Aktuālās profesionālās darbības un attīstības problēmas mākslu terapijā. No K. Mārtinsone, E. Krevica  (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (32.–47. lpp.).  Rīga: RSU.
 5. Paiča, I., Mārtinsone, K., Karkou, V. (2014). Mākslu terapijas prakses novērtējums Latvijā. No K. Mārtinsone, E. Krevica  (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (48.–61. lpp.). Rīga: RSU.
 6. Akmane, E.,  Mārtinsone, K. (2014). Mākslas terapeita profesionālā identitāte Latvijā. No K. Mārtinsone, E. Krevica  (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (62.–75. lpp.). Rīga: RSU.
 7. Mihailova, S., Mārtinsone, K., Mihailovs, I. J. (2014). Mākslu terapija un psiholoģija: zinātņu un profesiju krustpunkti, robežas un atbildība. No K. Mārtinsone, E. Krevica  (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (94.–99. lpp.).  Rīga: RSU.
 8. Vilka, E., Mārtinsone, K. (2014). Rīgas Stradiņa universitātes mākslu terapijas profesionālajā maģistra studiju programmā aizstāvēto maģistra darbu analīze no 2009.gada līdz 2013.gadam. No K. Mārtinsone, E. Krevica  (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (100.–114. lpp.). Rīga: RSU.
 9. Veitnere, Z., Grīnberga, I., Mazkalne, M., Mārtinsone,  K.  (2014). Pārskats par mākslu terapijas profesionālajā maģistra studiju programmā aizstāvētajiem maģistra darbiem vizuāli plastiskajā mākslas terapijas specializācijā laika posmā no 2009.gada līdz 2013.gadam. No K. Mārtinsone, E. Krevica (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (115.–151. lpp.). Rīga: RSU.
 10. Kušnareva, Z., Siliniece, S., Ķince, L., Mārtinsone,  K. (2014).  Pārskats par mākslu terapijas profesionālajā maģistra studiju programmā aizstāvētajiem maģistra darbiem deju un kustību terapijas specializācijā laika posmā no 2006.gada līdz 2013.gadam. No K. Mārtinsone, E. Krevica  (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (152.–185. lpp.). Rīga: RSU.
 11. Šuriņa, S., Eglīte, Dž., Mārtinsone,  K. (2014). Pārskats par mākslu terapijas profesionālajā maģistra studiju programmā aizstāvētajiem maģistra darbiem mūzikas terapijas specializācijā laika posmā no 2010.gada līdz 2013.gadam. No K. Mārtinsone, E. Krevica  (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (185.202. lpp.). Rīga: RSU.
 12. Meluškāne, S., Lindiša, D., Mārtinsone,  K. (2014). Pārskats par mākslu terapijas profesionālajā maģistra studiju programmā aizstāvētajiem maģistra darbiem drāmas terapijas specializācijā laika posmā no 2010.gada līdz 2013.gadam. No K. Mārtinsone, E. Krevica  (sast.),  Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (203.–221. lpp.). Rīga: RSU.
 13. Dzene,  D., Dakse, E., Mārtinsone, K. (2014). Zīmējumu sērijas skalas adaptācijas pirmais posms Latvijā. No K. Mārtinsone, E. Krevica (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (222.–237. lpp.). Rīga: RSU.
 14. Ciganovska, S., Veide-Nedviga, L., Mārtinsone, K. (2014). Mākslas terapijas formālo elementu skala, tās pielietojums dažādās klientu/pacientu grupās. No K. Mārtinsone, E. Krevica  (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (238.–245. lpp.). Rīga: RSU.
 15. Šķone, N., Mārtinsone, K. (2014).  Uz mākslu balstītā iz/novērtēšana instrumenta „Putna ligzdas zīmējums” adaptācijas Latvijā pirmais posms. No K. Mārtinsone, E. Krevica  (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (246.–258. lpp.). Rīga: RSU.
 16. Dzilna-Šilova, I., Mārtinsone, K., Upmale, A. (2014). Mākslas ekspresijas pakāpenisko līmeņu modelis mākslas terapijā uz mākslu balstītas izvērtēšanas procesā. Piemērs ar vardarbībā cietušiem bērniem. No K. Mārtinsone, E. Krevica (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (259.–289. lpp.). Rīga: RSU.
 17. Duhovska, J., Mārtinsone, K. (2014).  Individualizētās mūzikas terapijas izvērtēšanas profila emocionālās un sociālās funkcionēšanas izvērtēšanas skalu adaptācijas pirmais posms un to specifisko iezīmju noteikšana pacientiem ar uzvedības traucējumiem. No K. Mārtinsone, E. Krevica  (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (312.–321. lpp.). Rīga: RSU.
 18. Garnaka, R., Mārtinsone, K. (2014). Drāmas terapija Parkinsona slimības pacientiem trauksmes simptomu mazināšanai. No K. Mārtinsone, E. Krevica (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (363.–374. lpp.). Rīga: RSU.
 19. Mārtinsone, K., Dzilna-Šilova, I., Lusebrink, V. B., Veide-Nedviga, L. (2013).  The Expressive Therapies Continuum: an Integrative Systemic Approach to Visual Expression and its Historical Background. Medical pychology in Russia, 5 (22). (Electronical resource) // Мартинсоне, К., Дзилна-Шилова, И., Лусебринк, В. Б. (2013). Модель последовательности уровней выражения с исторической точки зрения, N 5 (22). [Электронный ресурс] Iegūts no http://mprj.ru
 20. Paiča, I., Mārtinsone, K., Karkou, V. (2013). The practice of arts therapies in Latvia: findings from a nation-wide survey (pp. 6775). Proceedings of the International Scientific Conference „Arts Therapies: Realities and Prospects”.
 21. Mārtinsone, K., Majore-Dūšele, I. (2013). Psihes un ķermeņa attiecības: daži jautājumi ievirzei. No S. Mihailova (sast.), Deja. Kustība. Ķermenis (13.31. lpp.).  Rīga: Drukātava.
 22. Мартинсоне, К., Пайпаре, М., Михайлов, И. Я., Арнис, В. (2013) Специфика адаптации студентов магистерских программ „Терапия искусств” в Латвийских высших учебных  заведениях (c. 111116). Proceedings of the International Scientific Conference „Arts Therapies: Realities and Prospects”.
 23. Mārtinsone, K., Vāverniece, I., Mihailovs, J. I.  (2013). Quo vadis arts therapies: Relevant issues of the professional practice and further development (pp. 3450).  In E. Krevica, K. Mārtinsone (eds.), Arts Therapies for Different Client/ Patient Groups. Collection of articles, Rīga: RSU.
 24. Dzilna-Šilova, I., Mārtinsone, K., Upmale, A. (2013). Art-based assessment within structure of the Expressive Therapies Continuum in art therapy with abused children. In E. Krevica, K. Mārtinsone (eds.), Arts Therapies for Different Client/ Patient Groups (pp. 8495). Collection of articles, Rīga: RSU.
 25. Lusebrink, V. B., Martinsone, K., Dzilna-Silova, I. (2012). The Expressive Therapies Continuum (ETC): Interdisciplinary bases of the ETC (pp. 111). International Journal of Art Therapy. doi:10.1080/17454832.2012.713370
 26. Upmale, A., Mārtinsone, K., Vāverniece, I., Vende, K. (2012). Patient Groups in Arts Therapies: a Case Study of the Health Care Field in Latvia (c. 1−6).  Proceedings. 3rd International interdisciplinary Scientific Conference „Society. Health. Welfare”. 1st Congress of Rehabilitation Doctors of Latvia. (Vol. 2.) Riga Stradiņš University, EDP Sciences. 00036. doi: 10.1051/shsconf/20120200034. Available at: SHS Web of Conferences (Indexed in: SCOPUS, ISI.)
 27. Karkou, V., Martinsone, K., Nazarova, N., Vaverniece, I. (2011). Art therapy in the postmodern world: Findings from a comparative study across the UK, Russia and Latvia. The Arts in Psychotherapy (pp. 8695). 38(2). (Database: ScienceDirect).
 28. Mārtinsone, K., Mihailova, S., Mihailovs, I. J. (2011). Mākslu terapijas attīstība Latvijā: no iecerēm līdz reglamentētajai profesijai. No A. Medveckis (sast.),  Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums XIII (476.486. lpp.). Liepāja: LiePA.
 29. Mārtinsone, K. (2011). Mākslu terapijas izveide un attīstība Latvijā.  No K. Mārtinsone (red.), Mākslu terapija (55.–75. lpp.). Rīga: Raka. 
 30. Mārtinsone, K. (2011). Pētījums mākslu terapijā. No K. Mārtinsone (red.), Mākslu terapija (221.–249. lpp.). Rīga: Raka.
 31. Upmale, A., Mārtinsone, K., Krevica, E., Dzilna, I.  (2011). Mākslas terapija. No K. Mārtinsone (red.), Mākslu terapija (250.–299. lpp.). Rīga: Raka.
 32. Mārtinsone, K., Mihailovs, I. J. (2010). Mākslas terapeita darbības multikulturālie aspekti. No A. Medveckis (sast.), Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, XII (477.– 484. lpp.). Liepāja: LiePA.
 33. Мартинсоне, К., Михайловс, И. Я. (2010). Терапия искусством: интегративно-эклектический подход. Методология современной психологии. Академический сборник научных статей. В.1. Под ред. Козлова В. В., Петренко В. Ф.  (c. 103–122). Москва: МАПН, ЯрГУ, ЛКИСА РАН.
 34. Мартинсоне,  К. (2010). Становление арт-терапии в Латвии. А. И. Копытин (cост.). Сборник материалов первой московской международной конференции по терапии искусством „Арт-терапия и творческое самовыражение в сохранении здоровья и развитии человеческого потенциала” (c.12–13). Москва: НОУ ИСПТ.
 35. Mārtinsone, K. (2010). Ievads. No K. Mārtinsone (sast.), Mākslu metodes un tehnikas profesionālajā darbībā (5.–8. lpp.). Rīga: Raka.
 36. Mārtinsone, K., Mihailovs, I. J., Vāverniece, I. (2010). Māksla, terapeitiskā māksla, mākslas izglītība, mākslu terapija: jēdzieni, atšķirības, atbildība. No K. Mārtinsone (sast.), Mākslu metodes un tehnikas profesionālajā darbībā (9.–21. lpp.). Rīga: Raka.
 37. Mārtinsone, K. (2010). Ievads. No K. Mārtinsone (sast.), Pētījumi mākslu terapijā (4.–9. lpp.). Rīga: Drukātava.
 38. Mārtinsone, K., Vende, K. (2010). Gadījumu analīze mākslu terapijā. No K. Mārtinsone (sast.),  Pētījumi mākslu terapijā (168.–191. lpp.). Rīga: Drukātava.
 39. Martinsone, K.,  Karkou, V., Nazarova, N., Vaverniece, I. (2010). Art therapy practice in Latvia, in the UK and in Russia: A Comparision of Different Environments of Work (pp.155 –162). Collection of Research Articles: Economics. Communication. Politics. Sociology. Social policy and social work. Law. Rīga: RSU. 
 40. Mārtinsone, K., Mihailovs, I. J. (2009). Mākslu terapijas profesionālā prakse profesijas attīstībā. No A. Medveckis (sast.), Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums XI (293.–302. lpp.). Liepāja: LiePA.
 41. Martinsone, K., Vaverniece, I., Paipare, M., Mihailovs, I. J. (2009). Social education arts therapies as a health care profession in Latvia: education and practice. Social Education (pp. 5–18) 7(18). Database: SocINDEX with Full Text.
 42. Mārtinsone, K. (2009). Priekšvārds. No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (7.–13. lpp.). Rīga: Drukātava.
 43. Mārtinsone, K., Mihailovs, I. J. (2009). Māksla un tās robežu transformācijas.  No K. Mārtinsone (sast.),  Mākslas terapija teorija un prakse (19.–27. lpp.). Rīga: Drukātava.
 44. Mārtinsone, K., Kopitins, A. (2009). Mākslas terapijas priekšteči un pionieri. No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (47.–58. lpp.). Rīga: Drukātava.
 45. Mārtinsone,  K. (2009). Mākslas terapijas teorētiskie pamati. No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (65.–79. lpp.). Rīga: Drukātava.
 46. Mārtinsone, K. (2009). Mākslas terapijas prakses raksturojumi un teorētiskās nostādnes–salīdzinošais aspekts: Latvija, Lielbritānija, Krievija. Pētījuma rezultāti. No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (80–103. lpp.). Rīga: Drukātava.
 47. Mihailova, S., Mihailovs, I. J., Mārtinsone, K. (2009). Mākslas terapijas profesionālās apvienības. No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (120.–124. lpp.). Rīga: Drukātava.
 48. Mārtinsone, K. (2009). Psiholoģijas un psihoterapijas virzieni: izveides konteksts un idejas. No K. Mārtinsone (sast.). Mākslas terapija teorija un prakse (144.–193. lpp.). Rīga: Drukātava.
 49. Mārtinsone,  K. (2009). Integrācijas meklējumi – laikmeta konteksts.  No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (194.–200. lpp.). Rīga: Drukātava.
 50. Mārtinsone, K. (2009). Multikulturālā kompetence mākslu terapijā: jautājumi ievirzei. No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (225.–235. lpp.). Rīga: Drukātava.
 51.  Mārtinsone, K. (2009). Mākslas terapija: pieejas un process. No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (240.–246. lpp.). Rīga: Drukātava.
 52. Mārtinsone, K. (2009). Izvērtēšana un novērtējums mākslas terapijā. No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (263.–287. lpp.). Rīga: Drukātava.
 53. Mārtinsone, K. (2009). Mākslas terapijas sesijās radīto darbu analīze un interpretācija. No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (288.–307. lpp.). Rīga: Drukātava.
 54. Mārtinsone, K. (2009). Darbs grupā: pamatjautājumu skice.  No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (346.–365. lpp.). Rīga: Drukātava.
 55. Mārtinsone, K. (2009). Grupu terapijas daudzveidība. No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (365.–386. lpp.). Rīga: Drukātava.
 56. Mārtinsone, K. (2009). Grupas attīstības stadijas.  No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (387.–404. lpp.). Rīga: Drukātava.
 57. Kopitins, A., Mārtinsone, K. (2009). Mākslas terapijas grupā terapeitiskie faktori No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (422.– 431. lpp.). Rīga: Drukātava.
 58. Mārtinsone, K. (2009). Grupas darba organizēšana un procesa pierakstīšana. No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (445.–453. lpp.). Rīga: Drukātava.
 59. Mārtinsone, K., Mihailovs,  I. J. (2009). Integratīvā mākslas terapija: jaunas veselības aprūpes profesijas izveides un attīstības konteksts Latvijā. RSU Zinātniskie raksti. 2008.gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas: Ekonomika. Komunikācija. Politika. Socioloģija (210.–221. lpp.). Rīga: RSU.
 60. Mārtinsone, K., Jirgena, S., Mihailovs, I. J. (2008). Mākslas kontekstu robežu paplašinājums: mākslas terapija (156.–173. lpp.). Filosofiskās idejas Latvijā, Eiropasvērtības un latviskā identitāte. Letonikas otrais kongress. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts.
 61. Mārtinsone, K., Jirgena, S., Zakriževska, M., Mihailovs, I. J. (2008). Sociālie priekšstati par mākslas terapiju. No A. Medveckis (sast.), Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums X (65.–72. lpp.). Liepāja: LiePA.
 62. Dreifelde-Gabruševa, I., Mārtinsone, K., Mihailova, S., Paipare, M.  (2008). No R. Bebere (sast.), Mākslas terapija kreatīvas personības attīstībā. Radoša personība (98.–107. lpp.). Rīga: Kreativitātes zinātniskais institūts.
 63. Paipare, M., Mārtinsone, K., Majore-Dūšele, I. (2008). Supervīzija – pamats ilgtspējīgai mākslas terapijas kā veselības aprūpes profesijas attīstībai. Psiholoģijas aktualitātes mūsdienu izglītībā. Zinātnisko rakstu krājums (103.110. lpp.). Liepāja.

Supervīzija

 1. Mārtinsone, K., Mihailovs, I. J. (2015). Supervīzija psiholoģijas izglītības un prakses sistēmā Latvijā (48.–57. lpp.). Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2014” materiāli. IV daļa. Psiholoģijas aktualitātes. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds Saule. 
 2. Mārtinsone, K., Ļevina, J., Mihailovs, I. J., Hartmane, S., Upeniece, I. (2015). Latvijas supervizoru vērtības: pilotpētījuma rezultāti. Sabiedrība, integrācija, izglītība (115.–126. lpp.).   Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. IV daļa. Rēzekne: RA izdevniecība, Iegūts no Thomson Reuters http://dx.doi.org/10.17770/sie2015vol4.341
 3. Mārtinsone, K., Mihailova, S., Mihailovs, I. J. (2015). Supervīzijas izglītības un pētniecības aizsākumi un attīstības perspektīvas Latvijā. No A. Medveckis (sast.), Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums XVII (159.–167. lpp.). Liepāja: LiePA.
 4. Мартинсоне, K. (2014). Супервизия в искусствотерапии. B: Искусствотерапия. K. Мартинсоне (ред.), Пер. с латыш. А. Карповой (c. 167–173). С-Пб: Речь.
 5. Мартинсоне, К. Э. Михайлова, С. Э., Михайлов, И. Я. (2014). Компетенция супервизора и развитие образования супервизоров в Латвийской республике Психология образованияв поликультурном пространстве (c. 510). Том 1 (No 25) Елец
 6. Mārtinsone, K., Mihailova, S., Mihailovs, I. J. (2014). Supervizora kompetence un profesionālā darbība: pilotpētījuma rezultāti (192.–199. lpp.). Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 1.daļa. Rēzekne: RA izdevniecība.
 7. Mārtinsone, K., Mihailovs, I. J., Mihailova, S. (2014). Supervīzija mākslu terapijas izglītības un pakalpojumu attīstībai Latvijā. No K. Mārtinsone, E. Krevica (sast.),  Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (87.–93. lpp.). Rīga: RSU.
 8. Мартинсоне, K., Михайлов, И. Я., Михайловa, C.  (2013). Этапы развития образования супервизоров в Латвии.  Развитие социально-устойчивой инновационной среды непрерывного педагогического образования: сборник материалов Международной научно-практической конференции (c. 130–134).  (Абакан, 15 ноября 2013 г.). В 2 т. Т. 1 / отв. ред. Я. В. Макарчук. Абакан: Издательство ФГБОУ ВПО Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова.
 9. Mārtinsone, K., Lasa, I., Stankus-Viša, I., Mihailovs, I. J., Āboltiņa, L. (2012). Supervīzija, koučings un mentorings kā mūžīglītības sastāvdaļa. No K. Mārtinsone (sast.), Pieaugušo izglītība (129.137. lpp.).  Rīga: RaKa.
 10. Mārtinsone, K. (2011). Supervīzija mākslu terapijā. No K. Mārtinsone (red.), Mākslu terapija (212.–220. lpp.). Rīga: Raka. 
 11. Mārtinsone, K. Ievads. (2010). No K. Mārtinsone (sast.),  Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā (5.–13. lpp.).  Rīga: Drukātava.
 12. Mārtinsone, K., Mihailovs, I. J. (2010). Supervīzijas jēdziens un attīstība. No K. Mārtinsone (sast.), Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā (16.–23. lpp.). Rīga: Drukātava.
 13. Upmale, A., Mārtinsone, K. (2010). Supervīzijas funkcijas. No K. Mārtinsone (sast.),  Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā (24.–28. lpp.). Rīga: Drukātava.
 14. Mārtinsone, K., Vāverniece, I., Mihailovs, I. J. (2010). Multikulturālie aspekti supervīzijā. No K. Mārtinsone (sast.), Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā (97.–110. lpp.). Rīga: Drukātava.
 15. Mārtinsone, K., Dreifelde-Gabruševa, I. (2010). Reflektīvā prakse mākslu terapijā. No K. Mārtinsone (sast.), Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā (119.–125. lpp.). Rīga: Drukātava.
 16. Upmale, A., Mārtinsone, K. (2010). Supervīzija darbā ar mākslu terapijas studentiem. No K. Mārtinsone (sast.), Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā (127.–137. lpp.). Rīga: Drukātava.
 17. Dreifelde-Gabruševa, I., Mārtinsone, K. (2010). Supervīzija vizuāli plastiskās mākslas terapijā. No K. Mārtinsone (sast.),  Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā (138.–140. lpp.). Rīga: Drukātava.
 18. Mārtinsone, K., Majore – Dūšele, I., Paipare, M. (2009). Supervīziju nozīme mākslas terapijas speciālistu profesionālajā attīstībā. RSU  Zinātniskie raksti. 2008.gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas: Ekonomika. Komunikācija. Politika. Socioloģija (222.–226. lpp.). Rīga: RSU.
 19. Mārtinsone, K., Majore-Dūšele, I., Paipare, M. (2008). Supervīzija: pamats ilgtspējīgai mākslas terapijas kā veselības aprūpes profesijas attīstībai (308.–314. lpp.). RPIVA 4.starptautiskā zinātniskā konference „Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā”. Rīga.