публикации

Арт-терапия

Akmane, E. & Mārtinsone, K. (2015). The initial stage of the professional identity development of an art therapist: The example of Latvia (pp. 1–14) 7(2). Approaches: An Interdisciplinary Journal or Music Therapy, Special Issue.
Упмале, А., Мартинсоне, K., Кревица, Э., Дзилна-Шилова, И. (2014). Арттерапия (визуально-п20.  ластическая терапия). B: Искусствотерапия. K. Мартинсоне (ред.), Пер. с латыш. А. Карповой. (c. 198–240). С-Пб: Речь.
Hartmane, S., Mārtinsone, K., Sudraba, V. (2014). Drāmas terapija no psihoaktīvām vielām atkarīgiem trauksmainiem pusaudžiem rehabilitācijas procesā veselības uzvedības sekmēšanai: pilotpētījums (352–363. lpp.). RSU Zinātniskie raksti.
Mārtinsone, K. (2014). Aktuālās profesionālās darbības un attīstības problēmas mākslu terapijā. No K. Mārtinsone, E. Krevica  (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (32.–47. lpp.).  Rīga: RSU.
Paiča, I., Mārtinsone, K., Karkou, V. (2014). Mākslu terapijas prakses novērtējums Latvijā. No K. Mārtinsone, E. Krevica  (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (48.–61. lpp.). Rīga: RSU.
Akmane, E.,  Mārtinsone, K. (2014). Mākslas terapeita profesionālā identitāte Latvijā. No K. Mārtinsone, E. Krevica  (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (62.–75. lpp.). Rīga: RSU.
Mihailova, S., Mārtinsone, K., Mihailovs, I. J. (2014). Mākslu terapija un psiholoģija: zinātņu un profesiju krustpunkti, robežas un atbildība. No K. Mārtinsone, E. Krevica  (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (94.–99. lpp.).  Rīga: RSU.
Vilka, E., Mārtinsone, K. (2014). Rīgas Stradiņa universitātes mākslu terapijas profesionālajā maģistra studiju programmā aizstāvēto maģistra darbu analīze no 2009.gada līdz 2013.gadam. No K. Mārtinsone, E. Krevica  (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (100.–114. lpp.). Rīga: RSU.
Veitnere, Z., Grīnberga, I., Mazkalne, M., Mārtinsone,  K.  (2014). Pārskats par mākslu terapijas profesionālajā maģistra studiju programmā aizstāvētajiem maģistra darbiem vizuāli plastiskajā mākslas terapijas specializācijā laika posmā no 2009.gada līdz 2013.gadam. No K. Mārtinsone, E. Krevica (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (115.–151. lpp.). Rīga: RSU.
Kušnareva, Z., Siliniece, S., Ķince, L., Mārtinsone,  K. (2014).  Pārskats par mākslu terapijas profesionālajā maģistra studiju programmā aizstāvētajiem maģistra darbiem deju un kustību terapijas specializācijā laika posmā no 2006.gada līdz 2013.gadam. No K. Mārtinsone, E. Krevica  (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (152.–185. lpp.). Rīga: RSU.
Šuriņa, S., Eglīte, Dž., Mārtinsone,  K. (2014). Pārskats par mākslu terapijas profesionālajā maģistra studiju programmā aizstāvētajiem maģistra darbiem mūzikas terapijas specializācijā laika posmā no 2010.gada līdz 2013.gadam. No K. Mārtinsone, E. Krevica  (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (185.–202. lpp.). Rīga: RSU.
Meluškāne, S., Lindiša, D., Mārtinsone,  K. (2014). Pārskats par mākslu terapijas profesionālajā maģistra studiju programmā aizstāvētajiem maģistra darbiem drāmas terapijas specializācijā laika posmā no 2010.gada līdz 2013.gadam. No K. Mārtinsone, E. Krevica  (sast.),  Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (203.–221. lpp.). Rīga: RSU.
Dzene,  D., Dakse, E., Mārtinsone, K. (2014). Zīmējumu sērijas skalas adaptācijas pirmais posms Latvijā. No K. Mārtinsone, E. Krevica (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (222.–237. lpp.). Rīga: RSU.
Ciganovska, S., Veide-Nedviga, L., Mārtinsone, K. (2014). Mākslas terapijas formālo elementu skala, tās pielietojums dažādās klientu/pacientu grupās. No K. Mārtinsone, E. Krevica  (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (238.–245. lpp.). Rīga: RSU.
Šķone, N., Mārtinsone, K. (2014).  Uz mākslu balstītā iz/novērtēšana instrumenta „Putna ligzdas zīmējums” adaptācijas Latvijā pirmais posms. No K. Mārtinsone, E. Krevica  (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (246.–258. lpp.). Rīga: RSU.
Dzilna-Šilova, I., Mārtinsone, K., Upmale, A. (2014). Mākslas ekspresijas pakāpenisko līmeņu modelis mākslas terapijā uz mākslu balstītas izvērtēšanas procesā. Piemērs ar vardarbībā cietušiem bērniem. No K. Mārtinsone, E. Krevica (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (259.–289. lpp.). Rīga: RSU.
Duhovska, J., Mārtinsone, K. (2014).  Individualizētās mūzikas terapijas izvērtēšanas profila emocionālās un sociālās funkcionēšanas izvērtēšanas skalu adaptācijas pirmais posms un to specifisko iezīmju noteikšana pacientiem ar uzvedības traucējumiem. No K. Mārtinsone, E. Krevica  (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (312.–321. lpp.). Rīga: RSU.
Garnaka, R., Mārtinsone, K. (2014). Drāmas terapija Parkinsona slimības pacientiem trauksmes simptomu mazināšanai. No K. Mārtinsone, E. Krevica (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (363.–374. lpp.). Rīga: RSU.
Mārtinsone, K., Dzilna-Šilova, I., Lusebrink, V. B., Veide-Nedviga, L. (2013).  The Expressive Therapies Continuum: an Integrative Systemic Approach to Visual Expression and its Historical Background. Medical pychology in Russia, 5 (22). (Electronical resource) // Мартинсоне, К., Дзилна-Шилова, И., Лусебринк, В. Б. (2013). Модель последовательности уровней выражения с исторической точки зрения, N 5 (22). [Электронный ресурс] Iegūts no http://mprj.ru
Paiča, I., Mārtinsone, K., Karkou, V. (2013). The practice of arts therapies in Latvia: findings from a nation-wide survey (pp. 67–75). Proceedings of the International Scientific Conference „Arts Therapies: Realities and Prospects”.
Mārtinsone, K., Majore-Dūšele, I. (2013). Psihes un ķermeņa attiecības: daži jautājumi ievirzei. No S. Mihailova (sast.), Deja. Kustība. Ķermenis (13.–31. lpp.).  Rīga: Drukātava.
Мартинсоне, К., Пайпаре, М., Михайлов, И. Я., Арнис, В. (2013) Специфика адаптации студентов магистерских программ „Терапия искусств” в Латвийских высших учебных  заведениях (c. 111–116). Proceedings of the International Scientific Conference „Arts Therapies: Realities and Prospects”.
Mārtinsone, K., Vāverniece, I., Mihailovs, J. I.  (2013). Quo vadis arts therapies: Relevant issues of the professional practice and further development (pp. 34–50).  In E. Krevica, K. Mārtinsone (eds.), Arts Therapies for Different Client/ Patient Groups. Collection of articles, Rīga: RSU.
Dzilna-Šilova, I., Mārtinsone, K., Upmale, A. (2013). Art-based assessment within structure of the Expressive Therapies Continuum in art therapy with abused children. In E. Krevica, K. Mārtinsone (eds.), Arts Therapies for Different Client/ Patient Groups (pp. 84–95). Collection of articles, Rīga: RSU.
Lusebrink, V. B., Martinsone, K., Dzilna-Silova, I. (2012). The Expressive Therapies Continuum (ETC): Interdisciplinary bases of the ETC (pp. 1–11). International Journal of Art Therapy. doi:10.1080/17454832.2012.713370
Upmale, A., Mārtinsone, K., Vāverniece, I., Vende, K. (2012). Patient Groups in Arts Therapies: a Case Study of the Health Care Field in Latvia (c. 1−6).  Proceedings. 3rd International interdisciplinary Scientific Conference „Society. Health. Welfare”. 1st Congress of Rehabilitation Doctors of Latvia. (Vol. 2.) Riga Stradiņš University, EDP Sciences. 00036. doi: 10.1051/shsconf/20120200034. Available at: SHS Web of Conferences (Indexed in: SCOPUS, ISI.)
Karkou, V., Martinsone, K., Nazarova, N., Vaverniece, I. (2011). Art therapy in the postmodern world: Findings from a comparative study across the UK, Russia and Latvia. The Arts in Psychotherapy (pp. 86–95). 38(2). (Database: ScienceDirect).
Mārtinsone, K., Mihailova, S., Mihailovs, I. J. (2011). Mākslu terapijas attīstība Latvijā: no iecerēm līdz reglamentētajai profesijai. No A. Medveckis (sast.),  Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums XIII (476.–486. lpp.). Liepāja: LiePA.
Mārtinsone, K. (2011). Mākslu terapijas izveide un attīstība Latvijā.  No K. Mārtinsone (red.), Mākslu terapija (55.–75. lpp.). Rīga: Raka. 
Mārtinsone, K. (2011). Pētījums mākslu terapijā. No K. Mārtinsone (red.), Mākslu terapija (221.–249. lpp.). Rīga: Raka.
Upmale, A., Mārtinsone, K., Krevica, E., Dzilna, I.  (2011). Mākslas terapija. No K. Mārtinsone (red.), Mākslu terapija (250.–299. lpp.). Rīga: Raka.
Mārtinsone, K., Mihailovs, I. J. (2010). Mākslas terapeita darbības multikulturālie aspekti. No A. Medveckis (sast.), Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, XII (477.– 484. lpp.). Liepāja: LiePA.
Мартинсоне, К., Михайловс, И. Я. (2010). Терапия искусством: интегративно-эклектический подход. Методология современной психологии. Академический сборник научных статей. В.1. Под ред. Козлова В. В., Петренко В. Ф.  (c. 103–122). Москва: МАПН, ЯрГУ, ЛКИСА РАН.
Мартинсоне,  К. (2010). Становление арт-терапии в Латвии. А. И. Копытин (cост.). Сборник материалов первой московской международной конференции по терапии искусством „Арт-терапия и творческое самовыражение в сохранении здоровья и развитии человеческого потенциала” (c.12–13). Москва: НОУ ИСПТ.
Mārtinsone, K. (2010). Ievads. No K. Mārtinsone (sast.), Mākslu metodes un tehnikas profesionālajā darbībā (5.–8. lpp.). Rīga: Raka.
Mārtinsone, K., Mihailovs, I. J., Vāverniece, I. (2010). Māksla, terapeitiskā māksla, mākslas izglītība, mākslu terapija: jēdzieni, atšķirības, atbildība. No K. Mārtinsone (sast.), Mākslu metodes un tehnikas profesionālajā darbībā (9.–21. lpp.). Rīga: Raka.
Mārtinsone, K. (2010). Ievads. No K. Mārtinsone (sast.), Pētījumi mākslu terapijā (4.–9. lpp.). Rīga: Drukātava.
Mārtinsone, K., Vende, K. (2010). Gadījumu analīze mākslu terapijā. No K. Mārtinsone (sast.),  Pētījumi mākslu terapijā (168.–191. lpp.). Rīga: Drukātava.
Martinsone, K.,  Karkou, V., Nazarova, N., Vaverniece, I. (2010). Art therapy practice in Latvia, in the UK and in Russia: A Comparision of Different Environments of Work (pp.155 –162). Collection of Research Articles: Economics. Communication. Politics. Sociology. Social policy and social work. Law. Rīga: RSU. 
Mārtinsone, K., Mihailovs, I. J. (2009). Mākslu terapijas profesionālā prakse profesijas attīstībā. No A. Medveckis (sast.), Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums XI (293.–302. lpp.). Liepāja: LiePA.
Martinsone, K., Vaverniece, I., Paipare, M., Mihailovs, I. J. (2009). Social education arts therapies as a health care profession in Latvia: education and practice. Social Education (pp. 5–18) 7(18). Database: SocINDEX with Full Text.
Mārtinsone, K. (2009). Priekšvārds. No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (7.–13. lpp.). Rīga: Drukātava.
Mārtinsone, K., Mihailovs, I. J. (2009). Māksla un tās robežu transformācijas.  No K. Mārtinsone (sast.),  Mākslas terapija teorija un prakse (19.–27. lpp.). Rīga: Drukātava.
Mārtinsone, K., Kopitins, A. (2009). Mākslas terapijas priekšteči un pionieri. No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (47.–58. lpp.). Rīga: Drukātava.
Mārtinsone,  K. (2009). Mākslas terapijas teorētiskie pamati. No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (65.–79. lpp.). Rīga: Drukātava.
Mārtinsone, K. (2009). Mākslas terapijas prakses raksturojumi un teorētiskās nostādnes–salīdzinošais aspekts: Latvija, Lielbritānija, Krievija. Pētījuma rezultāti. No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (80–103. lpp.). Rīga: Drukātava.
Mihailova, S., Mihailovs, I. J., Mārtinsone, K. (2009). Mākslas terapijas profesionālās apvienības. No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (120.–124. lpp.). Rīga: Drukātava.
Mārtinsone, K. (2009). Psiholoģijas un psihoterapijas virzieni: izveides konteksts un idejas. No K. Mārtinsone (sast.). Mākslas terapija teorija un prakse (144.–193. lpp.). Rīga: Drukātava.
Mārtinsone,  K. (2009). Integrācijas meklējumi – laikmeta konteksts.  No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (194.–200. lpp.). Rīga: Drukātava.
Mārtinsone, K. (2009). Multikulturālā kompetence mākslu terapijā: jautājumi ievirzei. No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (225.–235. lpp.). Rīga: Drukātava.
 Mārtinsone, K. (2009). Mākslas terapija: pieejas un process. No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (240.–246. lpp.). Rīga: Drukātava.
Mārtinsone, K. (2009). Izvērtēšana un novērtējums mākslas terapijā. No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (263.–287. lpp.). Rīga: Drukātava.
Mārtinsone, K. (2009). Mākslas terapijas sesijās radīto darbu analīze un interpretācija. No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (288.–307. lpp.). Rīga: Drukātava.
Mārtinsone, K. (2009). Darbs grupā: pamatjautājumu skice.  No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (346.–365. lpp.). Rīga: Drukātava.
Mārtinsone, K. (2009). Grupu terapijas daudzveidība. No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (365.–386. lpp.). Rīga: Drukātava.
Mārtinsone, K. (2009). Grupas attīstības stadijas.  No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (387.–404. lpp.). Rīga: Drukātava.
Kopitins, A., Mārtinsone, K. (2009). Mākslas terapijas grupā terapeitiskie faktori No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (422.– 431. lpp.). Rīga: Drukātava.
Mārtinsone, K. (2009). Grupas darba organizēšana un procesa pierakstīšana. No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (445.–453. lpp.). Rīga: Drukātava.
Mārtinsone, K., Mihailovs,  I. J. (2009). Integratīvā mākslas terapija: jaunas veselības aprūpes profesijas izveides un attīstības konteksts Latvijā. RSU Zinātniskie raksti. 2008.gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas: Ekonomika. Komunikācija. Politika. Socioloģija (210.–221. lpp.). Rīga: RSU.
Mārtinsone, K., Jirgena, S., Mihailovs, I. J. (2008). Mākslas kontekstu robežu paplašinājums: mākslas terapija (156.–173. lpp.). Filosofiskās idejas Latvijā, Eiropasvērtības un latviskā identitāte. Letonikas otrais kongress. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts.
Mārtinsone, K., Jirgena, S., Zakriževska, M., Mihailovs, I. J. (2008). Sociālie priekšstati par mākslas terapiju. No A. Medveckis (sast.), Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums X (65.–72. lpp.). Liepāja: LiePA.
Dreifelde-Gabruševa, I., Mārtinsone, K., Mihailova, S., Paipare, M.  (2008). No R. Bebere (sast.), Mākslas terapija kreatīvas personības attīstībā. Radoša personība (98.–107. lpp.). Rīga: Kreativitātes zinātniskais institūts.
Paipare, M., Mārtinsone, K., Majore-Dūšele, I. (2008). Supervīzija – pamats ilgtspējīgai mākslas terapijas kā veselības aprūpes profesijas attīstībai. Psiholoģijas aktualitātes mūsdienu izglītībā. Zinātnisko rakstu krājums (103.–110. lpp.). Liepāja.