Sertifikācija

Mākslas terapeitu sertifikācija

 Mākslas terapeitu sertifikācija

Mākslas terapeitu sertifikācija tiek veikta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.943 par Ārstniecības personu sertifikācijas kārtību (http://likumi.lv/doc.php?id=253782)

Vispārīgie jautājumi

1.     Sertifikāciju var kārtot ārstniecības persona, kura ir reģistrēta ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā un kurai ir atbilstoša izglītība.

2.     Sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem.

Sertifikācijas organizācija

3.     Sertifikācijas institūcija ir Sertifikācijas padome, kas kā koleģiāla institūcija apstiprina sertifikācijas komisiju un pamatojoties uz sertifikācijas komisijas priekšlikumu, pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sertifikātu.

4.     2018. gada 24. februārī biedrības „Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienības” kopsapulcē tika ievēlēta sertifikācijas komisija šādā sastāvā:

 • Anda Upmale, sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja
 • Zanda Lauva, sertifikācijas komisijas priekšsēdētājas vietniece
 • Evija Vilka, sertifikācijas komisijas sekretāre
 • Dita Baumane-Auza, sertifikācijas komisijas locekle
 • Ineta Heinsberga, sertifikācijas komisijas locekle
 • Kristīne Vende-Kotova, sertifikācijas komisijas locekle
 • Mirdza Paipare, sertifikācijas komisijas locekle

5.     Sertifikācijas komisija eksaminē ārstniecības personu (mākslas terapeitu) un sniedz sertifikācijas padomei priekšlikumu par ārstniecības personas sertifikāciju vai par atteikumu sertificēt ārstniecības personu.

Ārstniecības personas sertifikāts

6.     Ārstniecības personas sertifikāts — Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienības […] izsniegts dokuments, kas apliecina attiecīgās personas profesionālo sagatavotību un norāda, ka ārstniecības persona kā speciālists ir kompetenta patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību (speciālista praksi) konkrētajā nozarē. (Ārstniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=44108)

Sertifikācijas kārtība

7.     Sertifikācijas eksāmens notiks 01.05.2019. un 30.11.2019.

Ja būs daudz pretendentu, tad eksāmens notiks divās dienās, pretendenti par to tiks savlaicīgi informēti un eksāmena teorētiskā daļa (tests) notiks dienu iepriekš 30.04.2019. un 29.11.2019.

Ārstniecības persona, kas vēlas kārtot sertifikācijas eksāmenu, iesniedz sertifikācijas komisijā iesniegumu, kuram pievieno šādus dokumentus:

1)     iesniegumu (1. pielikums);

2)     sertifikācijas lapu (2. pielikums), kur:

 • aizpildīta I un II daļa. (II daļu aizpilda ārstniecības, izglītības vai sociālās aprūpes iestādes vadītājs vai persona, kuras pakļautībā strādā mākslas terapeits), pārējās daļas arī pievienotas, bet netiek aizpildītas;
 • 8. punktā jāraksta: „Mākslas terapijā”
 • 15. punktā jāraksta „Iesaku sertificēt ārstniecības personu vārds/uzvārds kā mākslas terapeitu”;

3)     profesionālās darbības pārskatu attiecīgajā pamatspecialitātē (saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 18. maija noteikumu Nr. 461 1.12. punktu par Mākslas terapeita profesijas standartu):

 • kurā atspoguļots veiktā darba apjoms, intensitāte un kvalitāte profesionālās darbības periodā;
 • pārskatu apstiprina darba devējs vai persona, kuras vadībā vai uzraudzībā strādājusi sertificējamā ārstniecības persona;
 • informāciju iesniedz par visām ārstniecības, izglītības vai sociālās aprūpes iestādēm, kurās mākslas terapeits strādā vai ir strādājis (3. pielikums);

4)     dokumentu, kas apliecina profesionālās darbības periodam atbilstošu supervīzijas stundu skaitu (supervīzijas grāmatiņa / lapa / dokuments) (4. pielikums);

 • Supervīzijas stundu skaita attiecības pret astronomiskajām stundām:
Supervīzijas veids Supervīzijas astronomiskais ilgums Supervīzijas stundas
individuālā supervīzija 45 līdz 90 minūtes 1 supervīzijas stunda
supervīzija grupā 3 astronomiskās stundas 2 supervīzijas stundas


5)     izglītības dokumenta kopiju par iegūto medicīnisko izglītību un izglītību specialitātē;

 • ja izglītība iegūta agrāk nekā pēdējos piecos gados, jāuzrāda apliecinājumu par tālākizglītības kursa apgūšanu neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā;

6)     ārstniecības personas reģistrācijas apliecības kopiju;

7)     maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju par sertifikācijas procesa apmaksu – 59,76 EUR. (Saskaņā ar MK noteikumiem nr. 672 par Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes un sertifikācijas maksas pakalpojumu cenrādis. Skatīt šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=259412)

Rekvizīti:
Biedrība ”Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība”

Reģ.Nr. 40008116316

Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007

AS SWEDbank

HABALV22

LV33HABA0551030667234

8)     apliecinājumu par individuālās un grupas terapijas pieredzi.

 • Apjoms: 50 individuālās + 50 grupas terapijas stundas.
 • Terapija var būt izieta savā mākslas terapijas specializācijā pie sertificēta mākslas terapeita vai jebkurā citā psihoterapijas novirzienā.
 • Ja terapija ir izieta studiju procesa ietvaros, to apliecina diploma pielikums ar piešķirtajiem kredītpunktiem vai studiju programmas vadītāja izziņa.

Ja mākslas terapeits studiju ietvaros ir izgājis kursu „Profesionālās izaugsmes grupa”, tā apjoms sedz ne vairāk kā 25 terapijas stundas grupā.

 • Sertifikācijas dokumentu iesniegšanas termiņš 19.03.2019. un 15.10.2019.
 • Dokumentus (ieskenētus oriģinālus) iesūta elektroniski pa e-pastu: MTsertifikacija@gmail.com un iesniedz papīra formātā Zandai Lauvai, Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26a.
 • Kontaktinformācija par sertifikācijai iesniedzamajiem dokumentiem: Zanda Lauva, tel. 26357358

8.     Sertifikācijas eksāmena saturs:

 • pirmā daļa – teorētisko zināšanu pārbaude atbilstoši sertifikācijas eksāmena programmai (eksāmens / tests) (5. pielikums)
 • otrā daļa – praktisko iemaņu pārbaude (gadījuma analīze un prezentācija) (6. pielikums). Pretendents izstrādā gadījuma analīzi un iesniedz sertifikācijas komisijai līdz 26.03.2019. un 22.10.2019. Jāiesniedz 1 gadījuma analīze 2 eksemplāros (iesietos ar spirāli) un jānosūta elektroniski Word formātā uz e-pastu: MTsertifikacija@gmail.com.

Sertifikācijas eksāmena pirmā daļa ir nokārtota, ja sertificējamā ārstniecības persona ir pareizi atbildējusi vismaz uz 75 % jautājumu. Sertifikācijas eksāmena otrā daļa ir nokārtota, ja sertificējamā ārstniecības persona pārvalda uzdoto atbilstoši ārstniecības personas kompetences jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām (Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 461 par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību, skatīt šeit http://m.likumi.lv/doc.php?id=210806).

9.     Uz konsultācijām saistībā ar sertifikācijas eksāmena tēmām var pieteikties pie sertifikācijas komisijas locekles Zandas Lauvas.

 

 

Attēls: pixabay.com

 


Faili