Sertifikācija

Mākslas terapeitu sertifikācija

Mākslas terapeitu sertifikācija

Mākslas terapeitu sertifikācija tiek veikta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.943 par Ārstniecības personu sertifikācijas kārtību (http://likumi.lv/doc.php?id=253782)

Vispārīgie jautājumi

1.      Sertifikāciju var kārtot ārstniecības persona, kura ir reģistrēta ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā un kurai ir atbilstoša izglītība.

2.      Sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem.

Sertifikācijas organizācija

3.      Sertifikācijas institūcija ir Sertifikācijas padome, kas kā koleģiāla institūcija apstiprina sertifikācijas komisiju un pamatojoties uz sertifikācijas komisijas priekšlikumu, pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sertifikātu.

4.      2016. gada 20. februārī biedrības „Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienības” kopsapulcē tika ievēlēta sertifikācijas komisija šādā sastāvā:

 • Anda Upmale, sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja
 • Indra Majore-Dūšele, sertifikācijas komisijas priekšsēdētājas vietniece
 • Evija Vilka, sertifikācijas komisijas sekretāre
 • Dita Baumane-Auza, sertifikācijas komisijas locekle
 • Ineta Heinsberga, sertifikācijas komisijas locekle
 • Mirdza Paipare, sertifikācijas komisijas locekle
 • Zanda Lauva, sertifikācijas komisijas locekle

5.      Sertifikācijas komisija eksaminē ārstniecības personu (mākslas terapeitu) un sniedz sertifikācijas padomei priekšlikumu par ārstniecības personas sertifikāciju vai par atteikumu sertificēt ārstniecības personu.

Ārstniecības personas sertifikāts

6.      Ārstniecības personas sertifikāts — Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienības […] izsniegts dokuments, kas apliecina attiecīgās personas profesionālo sagatavotību un norāda, ka ārstniecības persona kā speciālists ir kompetenta patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību (speciālista praksi) konkrētajā nozarē. (Ārstniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=44108)

Sertifikācijas kārtība

7.      Sertifikācijas eksāmens notiks 2017. gada 29. aprīlī un 25. novembrī.

Ārstniecības persona, kas vēlas kārtot sertifikācijas eksāmenu, iesniedz sertifikācijas komisijā iesniegumu, kuram pievieno šādus dokumentus:

1)      iesniegumu (1. pielikums);

2)      sertifikācijas lapu (2. pielikums), kur:

-          aizpildīta I un II daļa. (II daļu aizpilda ārstniecības, izglītības vai sociālās aprūpes iestādes vadītājs vai persona, kuras pakļautībā strādā mākslas terapeits), pārējās daļas arī pievienotas, bet netiek aizpildītas;

-          17. punktā jāraksta „Iesaku sertificēt ārstniecības personu vārds/uzvārds kā mākslas terapeitu”;

3)      profesionālās darbības pārskatu attiecīgajā pamatspecialitātē (saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 18. maija noteikumu Nr. 461 1.12. punktu par Mākslas terapeita profesijas standartu):

-          kurā atspoguļots veiktā darba apjoms, intensitāte un kvalitāte profesionālās darbības periodā;

-          pārskatu apstiprina darba devējs vai persona, kuras vadībā vai uzraudzībā strādājusi sertificējamā ārstniecības persona;

-          informāciju iesniedz par visām ārstniecības, izglītības vai sociālās aprūpes iestādēm, kurās mākslas terapeits strādā vai ir strādājis (3. pielikums);

4)      dokumentu, kas apliecina profesionālās darbības periodam atbilstošu supervīzijas stundu skaitu (supervīzijas grāmatiņa / lapa / dokuments) (4. pielikums);

-          Supervīzijas stundu skaita attiecības pret astronomiskajām stundām

Supervīzijas veids Supervīzijas astronomiskais ilgums Supervīzijas stundas
individuālā supervīzija 45 līdz 90 minūtes 1 supervīzijas stunda
supervīzija grupā 3 astronomiskās stundas 2 supervīzijas stundas

 

5)      izglītības dokumenta kopiju par iegūto medicīnisko izglītību un izglītību specialitātē;

6)      maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju par sertifikācijas procesa apmaksu – 59,76 EUR. (Saskaņā ar MK noteikumiem nr. 672 par Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes un sertifikācijas maksas pakalpojumu cenrādis.

Skatīt šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=259412

Rekvizīti:

 • Biedrība ”Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība”
 • Reģ.Nr. 40008116316
 • Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
 • AS SWEDbank
 • HABALV22
 • LV33HABA0551030667234

7)      apliecinājumu par to, ka ir savas profesionālās organizācijas biedrs un ir samaksāta biedra naudai, tekošo gadu ieskaitot;

8)      ārstniecības personas reģistrācijas apliecības kopiju.

Sertifikācijas dokumentu iesniegšanas termiņš 06.03.2017. / 02.10.2017.

Dokumentus iesūta elektroniski un iesniedz papīra formātā (pēc nepieciešamo labojumu izdarīšanas) sertifikācijas komisijas loceklei Zandai Lauvai, e-pasts: zanda.lauva@gmail.com, tel.26357358.

8.      Sertifikācijas eksāmena saturs

 • pirmā daļa – teorētisko zināšanu pārbaude atbilstoši sertifikācijas eksāmena programmai (eksāmens / tests) (5. pielikums)
 • otrā daļa – praktisko iemaņu pārbaude (gadījuma analīze un prezentācija) (6. pielikums). Pretendents izstrādā gadījuma analīzi un iesniedz sertifikācijas komisijai līdz 13.03.2017. / 09.10.2017. Jāiesniedz 1 gadījuma analīze 2 eksemplāros (iesietos ar spirāli) un jānosūta elektroniski sertifikācijas komisijas loceklei Zanda Lauvai.

Sertifikācijas eksāmena pirmā daļa ir nokārtota, ja sertificējamā ārstniecības persona ir pareizi atbildējusi vismaz uz 75 % jautājumu. Sertifikācijas eksāmena otrā daļa ir nokārtota, ja sertificējamā ārstniecības persona pārvalda uzdoto atbilstoši ārstniecības personas kompetences jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām (Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 461 par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību, skatīt šeit http://m.likumi.lv/doc.php?id=210806).

9.      Uz konsultācijām saistībā ar sertifikācijas eksāmena tēmām var pieteikties pie sertifikācijas komisijas locekles Zandas Lauvas.

 

 

Publikācijā izmantots foto attēls no: https://pixabay.com

 


Faili