MĀKSLU TERAPIJA DAŽĀDĀM KLIENTU / PACIENTU GRUPĀM

Mākslu terapija dažādām klientu / pacientu grupām / Sastādītājas K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2014. 382 lpp.

Rakstu krājums

Sastādītājas un projekta vadītājas: Kristīne Mārtinsone, Edīte Krevica

Recenzentes: Guna Svence, Irina Plotka, Velga Sudraba

Redaktores: Linda Pētersone, Regīna Jozauska

SATURS

Priekšvārds

I MĀKSLU TERAPIJAS PROFESIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS JAUTĀJUMI

Rehabilitācijas ideja un komandas loma (G.Bērziņa, A.Vētra)

Ārstniecības personu pedagošiskā kompetence (M.Puķīte)

Aktuālās profesionālās darbības attīstības problēmas mākslu terapijā (K.Mārtinsone)

Mākslu terapijas prakses novērtējums Latvijā (I.Paiča, K.Mārtinsone, V.Karkuva)

Mākslas terapeita profesionālās identitātes veidošanās Latvijā (E.Akmane, K.Mārtinsone)

Mākslas terapeita profesionālās darbības organizācija (S.Hartmane)

Supervīzija mākslu terapijas izglītības un pakalpojumu attīstībai Latvijā (K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs, S.Mihailova)

Mākslu terapija un psiholoģija: robežas un krustpunkti (S.Mihailova, K.Mārtinsone, J.I.Mihailovs)

II MAĢISTRA DARBU IETVAROS VEIKTO PĒTĪJUMU PĀRSKATI MĀKSLU TERAPIJĀ

Rīgas Stradiņa universitātes mākslas terapijas  profesionālajā maģistra studiju programmā no 2009. līdz 2013.gadam aizstāvēto maģistra darbu analīze (E.Vilka, K.Mārtinsone)

1.pielikums. 2013./2014.akadēmiskajā gadā profesionālajā maģistra studiju programmā "Mākslas terapija" aizstāvētie darbi

Pārskats par mākslas terapijas profesionālā maģistra studiju programmas vizuāli plastiskās mākslas terapijas specializācijā aizstāvētajiem maģistra darbiem laikposmā no 2009. līdz 2013.gadam (Z.Veitnere, I.Grīnberga, M.Mazkalne, K.Mārtinsone)

1.pielikums. 2009.-2013.gadā aizstāvētie maģistra darbi vizuāli plastiskās mākslas terapijā

2.pielikums. 2009.-2013.gadā aizstāvēto maģistra darbu anotācijas vizuāli plastiskajā mākslas terapijā

Pārskats par mākslas terapijas profesionālā maģistra studiju programmas deju un kustību terapijas specializācijā aizstāvētajiem maģistra darbiem laikposmā no 2009. līdz 2013.gadam (Z.Kušnareva, S.Silniece, L.Ķince, K.Mārtinsone)

1.pielikums. 2009.-2013.gadā aizstāvētie maģistra darbi deju un kustību terapijā

2.pielikums. 2009.-2013.gadā aizstāvēto maģistra darbu anotācijas deju un kustību terapijā

Pārskats par mākslas terapijas profesionālā maģistra studiju programmas mūzikas terapijas specializācijā aizstāvētajiem maģistra darbiem laikposmā no 2009. līdz 2013.gadam (S.Šuriņa, Dž.Eglīte, K.Mārtinsone)

1.pielikums. 2009.-2013.gadā aizstāvētie maģistra darbi mūzikas terapijā

2.pielikums. 2009.-2013.gadā aizstāvēto maģistra darbu anotācijas mūzikas terapijā

Pārskats par mākslas terapijas profesionālā maģistra studiju programmas drāmas terapijas specializācijā aizstāvētajiem maģistra darbiem laikposmā no 2009. līdz 2013.gadam (S.Meluškāne, D.Lindiša, K.Mārtinsone)

1.pielikums. 2009.-2013.gadā aizstāvētie maģistra darbi drāmas terapijā

2.pielikums. 2009.-2013.gadā aizstāvēto maģistra darbu anotācijas drāmas terapijā

III MĀKSLU TERAPIJAS PRAKSE

Zīmējumu sērijas skalas adaptācijas pirmais posms Latvijā (D.Dzene, E.Dakse, K.Mārtinsone)

Mākslas terapijas formālo elementu skala: tās pielietojums dažādās klientu / pacientu grupās (S.Ciganovska, L.Veide-Nedviga, K.Mārtinsone)

Mākslā balstītās izvērtēšanas instrumenta "Putna ligzdas zīmējums" adaptācijas pirmais posms Latvijā (N.Šķone, K.Mārtinsone)

Mākslas ekspresijas pakāpenisko līmeņu modelis mākslas terapijā uz mākslu balstītās izvērtēšanas procesā: piemērs ar vardarbībā cietušu bērnu (I.Dzilna-Šilova, K.Mārtinsone, A.Upmale)

Mākslas terapija pacientiem ar anorexia nervosa (D.Visnola, A.Upmale)

Mākslas terapija pusaudžiem ar uzvedības traucējumiem (E.Krevica)

Individualizētās mūzikas terapijas izvērtēšanas profila emocionālās un sociālās funkcionēšanas izvērtēšanas skalu adaptācijas pirmais posms un to specifisko iezīmju noteikšana pacientiem ar uzvedības traucējumiem (J.Duhovska, K.Mārtinsone)

Mūzikas terapija bērniem ar autiska spektra traucējumiem (S.Barsineviča)

Komunikatīvo pamatiemaņu attīstīšana mūzikas terapijā bērniem ar smagiem psihofizioloģiskiem traucējumiem (A.Beļska, J.Denisjuka)

Mūzikas terapija pirmsskolas vecuma bērnam ar specifiskiem runas un valodas traucējumiem: gadījuma analīze (L.Eņģele)

Mūzikas terapija rehabilitācijā: neiroloģija (M.Paipare, J.Duhovska)

Drāmas terapija pacientiem ar Pārkinsona slimību trauksmes simptomu mazināšanai (R.Garnaka, K.Mārtinsone)

Drāmas terapija darbā ar ambulatorajiem psihiatrijas pacientiem (A.Šteina, E.Vilka)

Autoru alfabētiskais rādītājs