Publikācijas

Mākslas terapijā

Recenzētie raksti un nodaļas monogrāfijās  

Mākslu terapija/ mākslu terapijas izglītība/ pētniecība mākslu terapijā/ supervīzija mākslu terapijā

 1. Akmane, E. & Mārtinsone, K. (2015). The initial stage of the professional identity development of an art therapist: The example of Latvia (pp. 114) 7(2). Approaches: An Interdisciplinary Journal or Music Therapy, Special Issue.
 2. Упмале, А., Мартинсоне, K., Кревица, Э., Дзилна-Шилова, И. (2014). Арттерапия (визуально-п20.  ластическая терапия). B: Искусствотерапия. K. Мартинсоне (ред.), Пер. с латыш. А. Карповой. (c. 198–240). С-Пб: Речь.
 3. Hartmane, S., Mārtinsone, K., Sudraba, V. (2014). Drāmas terapija no psihoaktīvām vielām atkarīgiem trauksmainiem pusaudžiem rehabilitācijas procesā veselības uzvedības sekmēšanai: pilotpētījums (352–363. lpp.). RSU Zinātniskie raksti.
 4. Mārtinsone, K. (2014). Aktuālās profesionālās darbības un attīstības problēmas mākslu terapijā. No K. Mārtinsone, E. Krevica  (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (32.–47. lpp.).  Rīga: RSU.
 5. Paiča, I., Mārtinsone, K., Karkou, V. (2014). Mākslu terapijas prakses novērtējums Latvijā. No K. Mārtinsone, E. Krevica  (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (48.–61. lpp.). Rīga: RSU.
 6. Akmane, E.,  Mārtinsone, K. (2014). Mākslas terapeita profesionālā identitāte Latvijā. No K. Mārtinsone, E. Krevica  (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (62.–75. lpp.). Rīga: RSU.
 7. Mihailova, S., Mārtinsone, K., Mihailovs, I. J. (2014). Mākslu terapija un psiholoģija: zinātņu un profesiju krustpunkti, robežas un atbildība. No K. Mārtinsone, E. Krevica  (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (94.–99. lpp.).  Rīga: RSU.
 8. Vilka, E., Mārtinsone, K. (2014). Rīgas Stradiņa universitātes mākslu terapijas profesionālajā maģistra studiju programmā aizstāvēto maģistra darbu analīze no 2009.gada līdz 2013.gadam. No K. Mārtinsone, E. Krevica  (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (100.–114. lpp.). Rīga: RSU.
 9. Veitnere, Z., Grīnberga, I., Mazkalne, M., Mārtinsone,  K.  (2014). Pārskats par mākslu terapijas profesionālajā maģistra studiju programmā aizstāvētajiem maģistra darbiem vizuāli plastiskajā mākslas terapijas specializācijā laika posmā no 2009.gada līdz 2013.gadam. No K. Mārtinsone, E. Krevica (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (115.–151. lpp.). Rīga: RSU.
 10. Kušnareva, Z., Siliniece, S., Ķince, L., Mārtinsone,  K. (2014).  Pārskats par mākslu terapijas profesionālajā maģistra studiju programmā aizstāvētajiem maģistra darbiem deju un kustību terapijas specializācijā laika posmā no 2006.gada līdz 2013.gadam. No K. Mārtinsone, E. Krevica  (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (152.–185. lpp.). Rīga: RSU.
 11. Šuriņa, S., Eglīte, Dž., Mārtinsone,  K. (2014). Pārskats par mākslu terapijas profesionālajā maģistra studiju programmā aizstāvētajiem maģistra darbiem mūzikas terapijas specializācijā laika posmā no 2010.gada līdz 2013.gadam. No K. Mārtinsone, E. Krevica  (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (185.202. lpp.). Rīga: RSU.
 12. Meluškāne, S., Lindiša, D., Mārtinsone,  K. (2014). Pārskats par mākslu terapijas profesionālajā maģistra studiju programmā aizstāvētajiem maģistra darbiem drāmas terapijas specializācijā laika posmā no 2010.gada līdz 2013.gadam. No K. Mārtinsone, E. Krevica  (sast.),  Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (203.–221. lpp.). Rīga: RSU.
 13. Dzene,  D., Dakse, E., Mārtinsone, K. (2014). Zīmējumu sērijas skalas adaptācijas pirmais posms Latvijā. No K. Mārtinsone, E. Krevica (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (222.–237. lpp.). Rīga: RSU.
 14. Ciganovska, S., Veide-Nedviga, L., Mārtinsone, K. (2014). Mākslas terapijas formālo elementu skala, tās pielietojums dažādās klientu/pacientu grupās. No K. Mārtinsone, E. Krevica  (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (238.–245. lpp.). Rīga: RSU.
 15. Šķone, N., Mārtinsone, K. (2014).  Uz mākslu balstītā iz/novērtēšana instrumenta „Putna ligzdas zīmējums” adaptācijas Latvijā pirmais posms. No K. Mārtinsone, E. Krevica  (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (246.–258. lpp.). Rīga: RSU.
 16. Dzilna-Šilova, I., Mārtinsone, K., Upmale, A. (2014). Mākslas ekspresijas pakāpenisko līmeņu modelis mākslas terapijā uz mākslu balstītas izvērtēšanas procesā. Piemērs ar vardarbībā cietušiem bērniem. No K. Mārtinsone, E. Krevica (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (259.–289. lpp.). Rīga: RSU.
 17. Duhovska, J., Mārtinsone, K. (2014).  Individualizētās mūzikas terapijas izvērtēšanas profila emocionālās un sociālās funkcionēšanas izvērtēšanas skalu adaptācijas pirmais posms un to specifisko iezīmju noteikšana pacientiem ar uzvedības traucējumiem. No K. Mārtinsone, E. Krevica  (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (312.–321. lpp.). Rīga: RSU.
 18. Garnaka, R., Mārtinsone, K. (2014). Drāmas terapija Parkinsona slimības pacientiem trauksmes simptomu mazināšanai. No K. Mārtinsone, E. Krevica (sast.), Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (363.–374. lpp.). Rīga: RSU.
 19. Mārtinsone, K., Dzilna-Šilova, I., Lusebrink, V. B., Veide-Nedviga, L. (2013).  The Expressive Therapies Continuum: an Integrative Systemic Approach to Visual Expression and its Historical Background. Medical pychology in Russia, 5 (22). (Electronical resource) // Мартинсоне, К., Дзилна-Шилова, И., Лусебринк, В. Б. (2013). Модель последовательности уровней выражения с исторической точки зрения, N 5 (22). [Электронный ресурс] Iegūts no http://mprj.ru
 20. Paiča, I., Mārtinsone, K., Karkou, V. (2013). The practice of arts therapies in Latvia: findings from a nation-wide survey (pp. 6775). Proceedings of the International Scientific Conference „Arts Therapies: Realities and Prospects”.
 21. Mārtinsone, K., Majore-Dūšele, I. (2013). Psihes un ķermeņa attiecības: daži jautājumi ievirzei. No S. Mihailova (sast.), Deja. Kustība. Ķermenis (13.31. lpp.).  Rīga: Drukātava.
 22. Мартинсоне, К., Пайпаре, М., Михайлов, И. Я., Арнис, В. (2013) Специфика адаптации студентов магистерских программ „Терапия искусств” в Латвийских высших учебных  заведениях (c. 111116). Proceedings of the International Scientific Conference „Arts Therapies: Realities and Prospects”.
 23. Mārtinsone, K., Vāverniece, I., Mihailovs, J. I.  (2013). Quo vadis arts therapies: Relevant issues of the professional practice and further development (pp. 3450).  In E. Krevica, K. Mārtinsone (eds.), Arts Therapies for Different Client/ Patient Groups. Collection of articles, Rīga: RSU.
 24. Dzilna-Šilova, I., Mārtinsone, K., Upmale, A. (2013). Art-based assessment within structure of the Expressive Therapies Continuum in art therapy with abused children. In E. Krevica, K. Mārtinsone (eds.), Arts Therapies for Different Client/ Patient Groups (pp. 8495). Collection of articles, Rīga: RSU.
 25. Lusebrink, V. B., Martinsone, K., Dzilna-Silova, I. (2012). The Expressive Therapies Continuum (ETC): Interdisciplinary bases of the ETC (pp. 111). International Journal of Art Therapy. doi:10.1080/17454832.2012.713370
 26. Upmale, A., Mārtinsone, K., Vāverniece, I., Vende, K. (2012). Patient Groups in Arts Therapies: a Case Study of the Health Care Field in Latvia (c. 1−6).  Proceedings. 3rd International interdisciplinary Scientific Conference „Society. Health. Welfare”. 1st Congress of Rehabilitation Doctors of Latvia. (Vol. 2.) Riga Stradiņš University, EDP Sciences. 00036. doi: 10.1051/shsconf/20120200034. Available at: SHS Web of Conferences (Indexed in: SCOPUS, ISI.)
 27. Karkou, V., Martinsone, K., Nazarova, N., Vaverniece, I. (2011). Art therapy in the postmodern world: Findings from a comparative study across the UK, Russia and Latvia. The Arts in Psychotherapy (pp. 8695). 38(2). (Database: ScienceDirect).
 28. Mārtinsone, K., Mihailova, S., Mihailovs, I. J. (2011). Mākslu terapijas attīstība Latvijā: no iecerēm līdz reglamentētajai profesijai. No A. Medveckis (sast.),  Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums XIII (476.486. lpp.). Liepāja: LiePA.
 29. Mārtinsone, K. (2011). Mākslu terapijas izveide un attīstība Latvijā.  No K. Mārtinsone (red.), Mākslu terapija (55.–75. lpp.). Rīga: Raka. 
 30. Mārtinsone, K. (2011). Pētījums mākslu terapijā. No K. Mārtinsone (red.), Mākslu terapija (221.–249. lpp.). Rīga: Raka.
 31. Upmale, A., Mārtinsone, K., Krevica, E., Dzilna, I.  (2011). Mākslas terapija. No K. Mārtinsone (red.), Mākslu terapija (250.–299. lpp.). Rīga: Raka.
 32. Mārtinsone, K., Mihailovs, I. J. (2010). Mākslas terapeita darbības multikulturālie aspekti. No A. Medveckis (sast.), Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, XII (477.– 484. lpp.). Liepāja: LiePA.
 33. Мартинсоне, К., Михайловс, И. Я. (2010). Терапия искусством: интегративно-эклектический подход. Методология современной психологии. Академический сборник научных статей. В.1. Под ред. Козлова В. В., Петренко В. Ф.  (c. 103–122). Москва: МАПН, ЯрГУ, ЛКИСА РАН.
 34. Мартинсоне,  К. (2010). Становление арт-терапии в Латвии. А. И. Копытин (cост.). Сборник материалов первой московской международной конференции по терапии искусством „Арт-терапия и творческое самовыражение в сохранении здоровья и развитии человеческого потенциала” (c.12–13). Москва: НОУ ИСПТ.
 35. Mārtinsone, K. (2010). Ievads. No K. Mārtinsone (sast.), Mākslu metodes un tehnikas profesionālajā darbībā (5.–8. lpp.). Rīga: Raka.
 36. Mārtinsone, K., Mihailovs, I. J., Vāverniece, I. (2010). Māksla, terapeitiskā māksla, mākslas izglītība, mākslu terapija: jēdzieni, atšķirības, atbildība. No K. Mārtinsone (sast.), Mākslu metodes un tehnikas profesionālajā darbībā (9.–21. lpp.). Rīga: Raka.
 37. Mārtinsone, K. (2010). Ievads. No K. Mārtinsone (sast.), Pētījumi mākslu terapijā (4.–9. lpp.). Rīga: Drukātava.
 38. Mārtinsone, K., Vende, K. (2010). Gadījumu analīze mākslu terapijā. No K. Mārtinsone (sast.),  Pētījumi mākslu terapijā (168.–191. lpp.). Rīga: Drukātava.
 39. Martinsone, K.,  Karkou, V., Nazarova, N., Vaverniece, I. (2010). Art therapy practice in Latvia, in the UK and in Russia: A Comparision of Different Environments of Work (pp.155 –162). Collection of Research Articles: Economics. Communication. Politics. Sociology. Social policy and social work. Law. Rīga: RSU. 
 40. Mārtinsone, K., Mihailovs, I. J. (2009). Mākslu terapijas profesionālā prakse profesijas attīstībā. No A. Medveckis (sast.), Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums XI (293.–302. lpp.). Liepāja: LiePA.
 41. Martinsone, K., Vaverniece, I., Paipare, M., Mihailovs, I. J. (2009). Social education arts therapies as a health care profession in Latvia: education and practice. Social Education (pp. 5–18) 7(18). Database: SocINDEX with Full Text.
 42. Mārtinsone, K. (2009). Priekšvārds. No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (7.–13. lpp.). Rīga: Drukātava.
 43. Mārtinsone, K., Mihailovs, I. J. (2009). Māksla un tās robežu transformācijas.  No K. Mārtinsone (sast.),  Mākslas terapija teorija un prakse (19.–27. lpp.). Rīga: Drukātava.
 44. Mārtinsone, K., Kopitins, A. (2009). Mākslas terapijas priekšteči un pionieri. No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (47.–58. lpp.). Rīga: Drukātava.
 45. Mārtinsone,  K. (2009). Mākslas terapijas teorētiskie pamati. No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (65.–79. lpp.). Rīga: Drukātava.
 46. Mārtinsone, K. (2009). Mākslas terapijas prakses raksturojumi un teorētiskās nostādnes–salīdzinošais aspekts: Latvija, Lielbritānija, Krievija. Pētījuma rezultāti. No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (80–103. lpp.). Rīga: Drukātava.
 47. Mihailova, S., Mihailovs, I. J., Mārtinsone, K. (2009). Mākslas terapijas profesionālās apvienības. No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (120.–124. lpp.). Rīga: Drukātava.
 48. Mārtinsone, K. (2009). Psiholoģijas un psihoterapijas virzieni: izveides konteksts un idejas. No K. Mārtinsone (sast.). Mākslas terapija teorija un prakse (144.–193. lpp.). Rīga: Drukātava.
 49. Mārtinsone,  K. (2009). Integrācijas meklējumi – laikmeta konteksts.  No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (194.–200. lpp.). Rīga: Drukātava.
 50. Mārtinsone, K. (2009). Multikulturālā kompetence mākslu terapijā: jautājumi ievirzei. No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (225.–235. lpp.). Rīga: Drukātava.
 51.  Mārtinsone, K. (2009). Mākslas terapija: pieejas un process. No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (240.–246. lpp.). Rīga: Drukātava.
 52. Mārtinsone, K. (2009). Izvērtēšana un novērtējums mākslas terapijā. No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (263.–287. lpp.). Rīga: Drukātava.
 53. Mārtinsone, K. (2009). Mākslas terapijas sesijās radīto darbu analīze un interpretācija. No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (288.–307. lpp.). Rīga: Drukātava.
 54. Mārtinsone, K. (2009). Darbs grupā: pamatjautājumu skice.  No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (346.–365. lpp.). Rīga: Drukātava.
 55. Mārtinsone, K. (2009). Grupu terapijas daudzveidība. No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (365.–386. lpp.). Rīga: Drukātava.
 56. Mārtinsone, K. (2009). Grupas attīstības stadijas.  No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (387.–404. lpp.). Rīga: Drukātava.
 57. Kopitins, A., Mārtinsone, K. (2009). Mākslas terapijas grupā terapeitiskie faktori No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (422.– 431. lpp.). Rīga: Drukātava.
 58. Mārtinsone, K. (2009). Grupas darba organizēšana un procesa pierakstīšana. No K. Mārtinsone (sast.), Mākslas terapija teorija un prakse (445.–453. lpp.). Rīga: Drukātava.
 59. Mārtinsone, K., Mihailovs,  I. J. (2009). Integratīvā mākslas terapija: jaunas veselības aprūpes profesijas izveides un attīstības konteksts Latvijā. RSU Zinātniskie raksti. 2008.gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas: Ekonomika. Komunikācija. Politika. Socioloģija (210.–221. lpp.). Rīga: RSU.
 60. Mārtinsone, K., Jirgena, S., Mihailovs, I. J. (2008). Mākslas kontekstu robežu paplašinājums: mākslas terapija (156.–173. lpp.). Filosofiskās idejas Latvijā, Eiropasvērtības un latviskā identitāte. Letonikas otrais kongress. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts.
 61. Mārtinsone, K., Jirgena, S., Zakriževska, M., Mihailovs, I. J. (2008). Sociālie priekšstati par mākslas terapiju. No A. Medveckis (sast.), Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums X (65.–72. lpp.). Liepāja: LiePA.
 62. Dreifelde-Gabruševa, I., Mārtinsone, K., Mihailova, S., Paipare, M.  (2008). No R. Bebere (sast.), Mākslas terapija kreatīvas personības attīstībā. Radoša personība (98.–107. lpp.). Rīga: Kreativitātes zinātniskais institūts.
 63. Paipare, M., Mārtinsone, K., Majore-Dūšele, I. (2008). Supervīzija – pamats ilgtspējīgai mākslas terapijas kā veselības aprūpes profesijas attīstībai. Psiholoģijas aktualitātes mūsdienu izglītībā. Zinātnisko rakstu krājums (103.110. lpp.). Liepāja.
 64. Mārtinsone, K., Lasmane, A., Karpova Ā. (2016) Psiholoģijas vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 544. lpp.
 65. Mārtinsone, K., Sudraba, V. (red.). (2016). Veselības psiholoģija.Rīga: RSU.  (iespiešanā).
 66. Mārtinsone, K., Pipere, A., Kamerāde, D. (red.). (2016). Pētniecības: teorija un prakse.  Rīga: RaKa, 546.lpp. (iespiešanā).
 67. Bite, I., Mārtinsone, K., Sudraba, V. (red.). (2016). Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse.Rīga: Zvaigzne ABC, 622.lpp.  (iespiešanā).
 68. Mārtinsone, K., Miltuze, A. (red.). (2015) Psiholoģija.1. Pamatjautājumi – teorijas un pētījumi. Rīga: Zvaigzne ABC, 358.lpp.
 69. Mārtinsone, K., Miltuze, A. (red.). (2015) Psiholoģija.2. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra. Rīga: Zvaigzne ABC, 304.lpp.
 70. Mārtinsone, K., Miltuze, A. (red.). (2015) Psiholoģija.3. daļa. Lietišķās jomas.  Rīga: Zvaigzne ABC, 166.lpp.
 71. Мартинсоне, К. (ред.). (2014) Искусствотерапия. Пер. с латыш. А. Карповой. СПб. Речь, 352 с.
 72. Mārtinsone, K. (red.). (2011). Mākslu terapija. Rīga: RaKa, 431 lpp.
 73. Mārtinsone, K., Mihailova, S. (red.).  (2016).Supervīzija: teorija un prakse.Rīga: RSU (iespiešanā).
 74. Mārtinsone, K., Krevica, E. (sast.). (2014).Mākslu terapijas dažādām kientu/ pacientu grupām. Rakstu krājums. Rīga: RSU, 382.lpp.
 75. Krevica, E., Mārtinsone, K. (sast.). (2013).Arts Therapies for Different Client/ Patient Groups. Collection of articles. Rīga: RSU, 189. lpp
 76. Mārtinsone, K. (sast.). (2012). Pieaugušo izglītība. Rīga: RaKa, 216 lpp.
 77. Mārtinsone, K. (sast.). (2012). Psiholoģija Latvijā: psihologi, izglītība, profesionālā darbība. Rīga: RaKa, 320 lpp.
 78. Mārtinsone, K., Pipere, A. (red.). (2011). Ievads pētniecībā. Stratēģijas, dizaini, metodes. Rīga: RaKa, 284 lpp.
 79. Mārtinsone, K. (sast.). (2011).Ārija Karpova: iedvesmotāja.Rīga: RaKa, 185. lpp.
 80. Mārtinsone, K. (sast.). (2010). Mākslu metodes un tehnikas profesionālajā darbībā. Rīga: RaKa, 214 lpp.
 81. Mārtinsone, K. (sast.). (2010). Pētījumi mākslu terapijā. Rīga: Drukātava, 316 lpp.
 82. Mārtinsone, K. (sast.).(2010).Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā. Rīga: Drukātava, 65. lpp
 83. Mārtinsone, K. (sast.). (2010).Mākslu metodes un tehnikas profesionālajā darbībā.  Rīga: Raka, 213.lpp.
 84. Ļevina, J., Mārtinsone, K., &Kamerāde, D. (2016). A Model of Anomia in the Baltic States. The International Journal of Interdisciplinary Civic and Political Studies, 11 (3), 1 - 12.doi:10.18848/2327-0047/CGP(in progress, Scopus)
 85. Ļevina, J., Mārtinsone, K., & Kamerāde, D. (2016). The relationship between anomia and participation of Latvian inhabitants in social activities. International Interdisciplinary Scientific Conference “Society. Health. Welfare.” Proceedings.   [in press].
 86. Ļevina, J., Mārtinsone, K., &Klince, K. (2016). Relations between anomia and values of the inhabitants of the Baltic states. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, Vol. 1 (pp. 431 – 446). Rēzekne: RA izdevniecība. doi: 10.17770/sie2016vol1.1518(in progress, Thomson Reuters Web of Science, OpenAIRE, WordCat)
 87. Kolesnikova, J., Perepjolkina, V., Mārtinsone, K., Stepens, A. & Rancāns, E. (2016).  The theoretical integrative model for the Latvian clinical personality inventory. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, Vol. 1 (pp. 388 – 398). Rēzekne: RA izdevniecība. doi: 10.17770/sie2016vol1.1518(in progress, Thomson Reuters Web of Science, OpenAIRE, WordCat)
 88. Perepjolkina, V., Kolesnikova, J., Mārtinsone, K., Stepens, A. (2016).  Latvijas klīniskā personības testa otrās sākotnējo apgalvojumu kopas izstrāde: integratīvās pieejas pielietošana. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, Vol. 1 (pp. 469 – 482). Rēzekne: RA izdevniecība. doi: 10.17770/sie2016vol1.1518(in progress, Thomson Reuters Web of Science, OpenAIRE, WordCat)
 89. Lejiņa, L., Mārtinsone, K. & Ļevina, J. (2016). The cultural dimensions and the usage of Internet in post-soviet countries [Культурные измерения и использование интернета в пост-советских странах]. Белгородского , B. C., Кащеева, O. B., Зотова, B. B., Антоненко, И.В. (ред.), Гуманитарные основания социального прогресса: Россия и современность. Часть 4 (c. 182 – 188). Iegūts no: http://www.mgudt.ru/naukan/nti/nkpbMGUDT/index.aspx
 90. Levina, J., Martinsone, K., & Kamerade, D. (2015). Anomia as a factor predicting subjective well-being. Med. psihol. Ross, 3(32), 3. Iegūts no:http://www.mprj.ru/archiv_global/2015_3_32/nomer07.php
 91. Ļevina, J., Mārtinsone, K., & Kamerāde, D. (2015). Sex and Age Differences in Levels of Anomia of Latvian Inhabitants. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, Vol. 3(pp. 567-576). Rēzekne: RA izdevniecība. doi: 10.17770/sie2015vol3.475(in progress, Thomson Reuters Web of Science)
 92. Ļevina, J., Mārtinsone, K., Mihailova, S., & Gintere, I. (2015). Characteristics of personal value-meaning systems of Latvian youths in 1998, 2005, 2010 and 2015: A comparative study.SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, Vol. 3(pp. 577-587). Rēzekne: RA izdevniecība. doi: 10.17770/sie2015vol3.476(in progress, Thomson Reuters Web of Science)
 93. Mārtinsone, K., Ļevina, J., Mihailovs, J.I., Hartmane, S., Upeniece, I.(2015). Latvijas supervizoru vērtības: pilotpētījuma rezultāti. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, Vol. 4 (115.–126.lpp.).Rēzekne: RA izdevniecība.doi: 10.17770/sie2015vol4.341(in progress, Thomson Reuters Web of Science)
 94. Mārtinsone, K.,Mihailovs, I.J. (2015).Supervīzija psiholoģijas izglītības un prakses sistēmā Latvijā. Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2014” materiāli. IV daļa. Psiholoģijas aktualitātes(48. - 57. lpp.). Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”.  
 95. Martinsone, K. (2015). Annual Report – Latvia. The European Health Psychologist, 17 (4), 227-229. Iegūts no:http://www.ehps.net/ehp/index.php/contents/article/viewFile/807/pdf_84
 96. Николаева, Е.И.,Мартинсоне, К.Э. (2015). Психофизиологические основания психосоматических изменений (обзор исследований). Психология образования
в поликультурном пространстве. Том 2 (30),53-63. Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина. Iegūts no: http://www.elsu.ru/journal/issues/91/articles/1314/
 97. Mārtinsone, K., Mihailova, S., Mihailovs, I.J. (2015). Supervīzijas izglītības un pētniecības aizsākumi un attīstības perspektīvas Latvijā. No: Medveckis, A.  (red.),Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums XVII(159. – 167. lpp.). Liepāja: LiePA, 159. – 167.
 98. Martinsone, K. (2014) Annual Report - Latvia. The European Health Psychologist, 16(6), 276-280. Iegūts no: http://www.ehps.net/ehp/ index.php/contents/article/viewFile/77/pdf_27
 99. Sudraba, V.,Mārtinsone, K. (2014). Narkoloģisko pacientu sociālā intelekta rādītāji. No:Zinātniskie raksti: 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas: Internā medicīna.  Ķirurģija.  Medicīnas bāzes zinātnes. Stomatoloģija. Farmācija(345.- 351.lpp.). Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte. Iegūts no http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas/zinatniskie_ raksti_ 2013/ 2013_medicinas_nozares_raksti_rev.pdf
 100. Мартинсоне,К.,Фреймане,Г., &Колесникова,Е.(2014). Психологияздоровья вЛатвиивконтексте современных европейскихисследований. МедицинскаяпсихологиявРоссии,  5(28). Iegūts no: http://www.mprj.ru/archiv_global/2014_5_28/nomer/nomer05.php
 101. Mārtinsone, K., Freimane, G., Mihailova, S. (2014). Veselības psiholoģija Latvijā: izaicinājumi, to risināšanas iespējas un ieguvums sabiedrībai. No: Medveckis, A. Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums XVI (262. – 269. lpp.). Liepāja: LiePA.
 102. Sudraba, V., Martinsone, K., & Arnis, V. (2014). Changes of indicators of social intelligence for substance use disorders patients: Before Minnesota program, after program treatment and six months later. 4th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY, HEALTH, WELFARE.SHS Web of Conferences, 10, 00045 1-7. doi: 10.1051/shsconf/20141000045(Pieejams:Thomson Reuters Web of Science)
 103. Mārtinsone, K., Mihailova, S., &Mihailovs, I.J. (2014). Supervizora kompetence un profesionālā darbība: pilotpētījuma rezultāti. Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 1.daļa (192. – 199. lpp.). Rēzekne: RA izdevniecība. doi: 10.17770/sie2014vol1.757
 104. МартинсонеК.Э., &МихайловаС.Э., МихайловИ.Я. (2014).КомпетенциясупервизораиразвитиеобразованиясупервизороввЛатвийской республикеПсихологияобразования
вполикультурномпространстве,1 (25),5- 10.  Iegūts no: http://www.elsu.ru/journal/issues/72/articles/1050/
 105. Navaitis, G., Martinsone, K.,&Labutis, G. (2013). The Approach towards the Economy of Happiness in the Baltic States.  Outlines of Social Innovations in Lithuania(pp. 196. – 208.).Kocani:ESI Publishing.Iegūts no:http://eujournal.org/files/journals/1/books/Agota.pdf
 106. Навайтис, Г., Мартинсоне, К. (2013). Отношение к идеям «экономики частья» в Балтийских странах.  Социальный психолог, 2, (26), 74 – 83. Iegūts no: https://mruni.pure.elsevier.com/en/publications/отношение-к-идеям-экономики-счастья-в-балтийских-странах
 107. Мартинсоне, K., Михайлов, И.Я., Михайловa C.  (2013).Этапы развития образования супервизоров в Латвии. No: Макарчук,Я. В. (ред.), Развитие социально-устойчивой инновационной среды непрерывного педагогического образования: сборник материалов Международной научно-практической конференции.  В 2. (c.130 – 134). Абакан: Издательство ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова».
 108. Мартинсоне, К., Дзилна-Шилова, И., Лусебринк В.Б. (2013). Модель последовательности уровней выражения с исторической точки зрения. Медицинская психология в России: электрон. науч. журн, 5(22). Iegūts no:http://mprj.ru/archiv_global/2013_5_22/nomer/nomer10.php
 109. Pipere, A., Mārtinsone, K., Sebre, S., &Vorobjovs, A. (2013). Ārija Karpova and psychology in Latvia: Voices from past and present. International Journal of Business: Innovations, Psychology and Eonomics. Vol. 4., 1(6), 17 – 30. (Pieejams: EBSCO)
 110. Mārtinsone, K., Freimane, G., Mihailova, S.,Mihailovs I.J. (2013). Veselības psiholoģijas izveides pamatojums Latvijā. Sabiedrība, integrācija, izglītība.Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 2.daļa(593. – 602. lpp.). Rēzekne: RA izdevniecība.  doi: 10.17770/sie2013vol2.614(Pieejams: Thomson Reuters Web of Science)
 111. Upmale, A., Martinsone, K., Vaverniece, I., & Vende, K. (2012). Patient groups in art therapies: A case study of the health care field in Latvia. In SHS Web of Conferences, 2, 00036 1 - 5. doi: 10.1051/shsconf/20120200036  (Pieejams: Thomson Reuters Web of Science)
 112. Sudraba, V., Martinsone, K. (2012). Social intelligence indicators for addiction disorder patients. 7th Annual International Scientific Conference „New Dimensions in the development of Society”. Proceedings (pp. 201– 214).Rīga:  Drukātava.(Pieejams: Thomson Reuters Web of Science)
 113. Sudraba, V., Martinsone, K., Millere, I., & Rancans, E. (2012). Social intelligence for substance use disorders patients. Psychology & Health, 27, 334-335. doi: 10.1080/08870446.2012.707817(Pieejams: Thomson Reuters Web of Science)
 114. Mārtinsone,K., Mihailovs,I.J., Vāciete,M. (2010). Adaptācijastudijuprocesam: māksluterapijasstudentuefektīvasstudijuiemaņasuntonovērtējums. Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskāszinātniskāskonferencesmateriāli(83. – 90. lpp.). Rēzekne: RAizdevniecība.  (Pieejams: Web of Science)
 115. Mārtinsone, K., Mihailovs, J.I., Freimane, G. (2016). Ievads. NoMārtinsone K., V. Sudraba (red.),Veselības psiholoģija, 14.lpp.Rīga: RSU (iespiešanā).
 116. Dzilna, S., Mārtinsone, K. (2016). Īss ekskurss uzskatu par veselību un slimību attīstībā vēsturiskā un filosofiskā skatījumā.NoMārtinsone, K., Sudraba, V. (red.),Veselības psiholoģija, 25. lpp. Rīga: RSU (iespiešanā).
 117. Mārtinsone, K., Freimane, G. (2016). Veselības koncepcijas mūsdienās. No Mārtinsone, K., Sudraba, V. (red.),Veselības psiholoģija, 31.lpp.  Rīga: RSU (iespiešanā).
 118. Krūmiņa, A. Mārtinsone K., Mihailovs J.I. (2016). Pacientu izglītošana.No Mārtinsone, K., Sudraba, V. (red.),Veselības psiholoģija, 170. lpp. Rīga: RSU (iespiešanā).
 119. Mārtinsone, K. (2016). K. Zinātne un pētniecība: jautājumi ievirzei.NoMārtinsone, K., Pipere, A.,  Kamerāde, D. (red.),Pētniecība: teorija un prakse (26. – 30. lpp.). Rīga: RaKa (iespiešanā).
 120. Mārtinsone, K.(2016).Zinātniskā un nezinātniskā izziņa. No Mārtinsone, K., Pipere, A.,  Kamerāde, D. (red.),Pētniecība: teorija un prakse (30. – 38. lpp.). Rīga: RaKa (iespiešanā).
 121. Mārtinsone, K.(2016).Uz pierādījumiem balstītā prakse un alternatīvās pieejas. No Mārtinsone, K., Pipere, A., Kamerāde, D. (red.),Pētniecība: teorija un prakse (38. – 45. lpp.). Rīga: RaKa (iespiešanā).
 122. Kamerāde, D., Mārtinsone, K.(2016).Pētījuma process.No Mārtinsone, K., Pipere, A,  Kamerāde, D. (red.),Pētniecība: teorija un prakse (418. – 437. lpp.). Rīga: RaKa (iespiešanā).
 123. Silniece, S., Mārtinsone, K.(2016).Sistemātiskie pārskati.No Mārtinsone, K., Pipere, A,  Kamerāde, D. (red.),Pētniecība: teorija un prakse (478. – 493. lpp.). Rīga: RaKa (iespiešanā).
 124. Majore – Dūšele, I., Mārtinsone, K.(2016).Konsultantaun psihoterapeita personība. No Bite, I., Mārtinsone, K., Sudraba, V. (red.),Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse(52. – 64.lpp.).Rīga: Zvaigzne ABC (iespiešanā).
 125. Mārtinsone, K., Majore – Dūšele, I. (2016). Supervīzija profesionālajā darbībā. No Bite, I., Mārtinsone, K., Sudraba, V. (red.), Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse (65. – 76. lpp.).Rīga: Zvaigzne ABC (iespiešanā).
 126. Mārtinsone, K.(2016).Integratīvi eklektiskā pieeja konsultēšanā un psihoterapijā. Nākotnes tendences. No Bite, I., Mārtinsone, K., Sudraba, V. (red.), Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse (449. – 486.lpp.).Rīga: Zvaigzne ABC (iespiešanā).
 127. Ļevina, J., Mārtinsone, K., Dieviņa N., Pumpiņa, B., Rancāne I., Talente I. (2016). Dažādās profesionālās vidēs praktizējošo supervizoru profesionālās kompetences pašnovērtējums. No Mārtinsone, K., Mihailova, S. (red.),Supervīzija: teorija un prakse. Rīga: RSU (iespiešanā).
 128. Mārtinsone, K., Mihailovs, I.J., Ļevina, J. (2016). Ievads. No Mārtinsone, K., Mihailova, S. (red.), Supervīzija: teorija un prakse. Rīga: RSU (iespiešanā)
 129. Mārtinsone, K., Mihailovs, I.J. (2016). Supervīzijas izglītība Latvijā. No Mārtinsone, K., Mihailova, S. (red.), Supervīzija: teorija un prakse. Rīga: RSU (iespiešanā).
 130. Mārtinsone, K., Mihailovs, I.J. (2016) Supervīzijas dažādība Latvijā. No Mārtinsone, K., Mihailova, S. (red.), Supervīzija: teorija un prakse. Rīga: RSU (iespiešanā).
 131. Hartmane, S., Mārtinsone, K. (2016).Varas un kontroles aspekti supervīzijā. No Mārtinsone, K., Mihailova, S. (red.), Supervīzija: teorija un prakse. Rīga: RSU (iespiešanā).
 132. Hartmane, S., Mārtinsone, K., Ļevina, Ļ. (2016).Praktizējošo supervizoru vērtības. No Mārtinsone, K., Mihailova, S. (red.), Supervīzija: teorija un prakse. Rīga: RSU (iespiešanā).
 133. Vaivode-Kalnmeijere, L., Mārtinsone, K. (2016).Supervizora profesionālās identitātes attīstība. No Mārtinsone, K., Mihailova, S. (red.), Supervīzija: teorija un prakse. Rīga: RSU (iespiešanā).
 134. Mārtinsone, K., Strazdiņa, E. (2016).Priekšvārds.  No:Strazdiņa, E. (sast.),Izvērtēšana mākslas terapijā: principi un metodes. Rīga: RSU (iespiešanā).
 135. Mārtinsone, K. (2016). Mākslas tehnikas, materiāli un īpašības. No: Strazdiņa, E. (sast.),  Izvērtēšana mākslas terapijā: principi un metodes. Rīga: RSU (iespiešanā).
 136. Mārtinsone, K., Strazdiņa, E. (2016). Mākslas darbu analīzes un interpretācijas principi. No: Strazdiņa, E. (sast.),  Izvērtēšana mākslas terapijā: principi un metodes. Rīga: RSU (iespiešanā).
 137. Dakse, E., Dzene, D., Mārtinsone, K.  (2016). Zīmējumu sērija. No: Strazdiņa, E. (sast.),  Izvērtēšana mākslas terapijā: principi un metodes. Rīga: RSU (iespiešanā).   
 138. Ciganovska, S., Veide – Nedvinga, L., Mārtinsone K. (2016).Mākslas terapijas formālo elementu skala.No: Strazdiņa, E. (sast.),  Izvērtēšana mākslas terapijā: principi un metodes. Rīga: RSU (iespiešanā).
 139. Sķone, N, Mārtinsone, K.  (2016).Putna ligzdas zīmējums. No: Strazdiņa, E. (sast.),  Izvērtēšana mākslas terapijā: principi un metodes. Rīga: RSU (iespiešanā).
 140. Strazdiņa, E.,Soloveja, B, Mārtinsone, K. (2016).“Uzzīmē stāstu” (Draw A Story). No: Strazdiņa, E. (sast.),  Izvērtēšana mākslas terapijā: principi un metodes. Rīga: RSU (iespiešanā).
 141. Rivža, N., Mārtinsone, K. (2016).Silveres kognitīvo spēju un emociju zīmējuma tests.  No: Strazdiņa, E. (sast.),  Izvērtēšana mākslas terapijā: principi un metodes. Rīga: RSU (iespiešanā)
 142. Stazdiņa, E., Storaļova, M., Mārtinsone, K. (2016).Tilta zīmējums.No: Strazdiņa, E. (sast.),  Izvērtēšana mākslas terapijā: principi un metodes. Rīga: RSU (iespiešanā).
 143. Plūme, I., Beinerte, V., Mārtinsone, K. (2016).Sejas stimulu novērtējums.No: Strazdiņa, E. (sast.),Izvērtēšana mākslas terapijā: principi un metodes. Rīga: RSU (iespiešanā).
 144. Mārtinsone K. (2014).Kurp aizvedis pirmais solis.No: Mukāne, A. (red.),Rehabilitācijas fakultātes 20 gadi (1994–2014), (75. – 85. lpp.).Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte.
 145. Mārtinsone, K., Miltuze, A. (2015). Priekšvārds. No:Mārtinsone, K., Miltuze, A. (red.),Psiholoģija.1. Pamatjautājumi – teorijas un pētījumi(11. – 16.lpp.). Rīga: Zvaigzne ABC.
 146. Miltuze, A., Mārtinsone, K. (2015). Ievads psiholoģijā. No:Mārtinsone, K., Miltuze, A. (red.), Psiholoģija.1. Pamatjautājumi – teorijas un pētījumi (23. – 64.lpp.). Rīga: Zvaigzne ABC.
 147. Mihailova, S., Mārtinsone, K. (2015).Motivācija. No:Mārtinsone, K., Miltuze, A. (red.), Psiholoģija.1. Pamatjautājumi – teorijas un pētījumi (197. – 215.lpp.). Rīga: Zvaigzne ABC.
 148. Perepjolkina, V., Ludāne, M., Mārtinsone, K., Mihailova, S. (2015). Personība. No:Mārtinsone, K., Miltuze, A. (red.), Psiholoģija. 2.Personība, grupa, sabiedrība, kultūra (9. – 76.lpp.). Rīga: Zvaigzne ABC.
 149. Dragūns, J. &Mārtinsone, K. (2015). Psiholoģija un kultūra. No:Mārtinsone, K., Miltuze, A. (red.), Psiholoģija. 2.Personība, grupa, sabiedrība, kultūra (245. – 287.lpp.). Rīga: Zvaigzne ABC.
 150. Мартинсоне, K.(2014).Супервизия в искусствотерапии (Пер. с латыш. - А. Карповой).  B:Мартинсоне, K.(ред.), Искусствотерапия (c. 167 – 173). СПб: Речь.
 151. Мартинсоне, K. (2014).Исследование в искусствотерапии (Пер. с латыш. - А. Карповой).  B:Мартинсоне,  K.(ред.), Искусствотерапия (c. 174 – 197). СПб: Речь.
 152. Mārtinsone, K., Mihailovs, I.J., Mihailova, S. (2014).Supervīzija mākslu terapijas izglītības un pakalpojumu attīstībai Latvijā. No:Mārtinsone, K., Krevica, E. (sast.),Mākslu terapija dažādām pacientu grupām (87. – 93.lpp.). Rīga: RSU.
 153. Mārtinsone, K., Lasa, I., Stankus-Viša, I., Mihailovs, I.J., Āboltiņa, L.  (2012). Supervīzija, koučings un mentorings kā mūžīglītības sastāvdaļa. No: Mārtinsone, K. (sast.),Pieaugušo izglītība(129. – 137. lpp.). Rīga: RaKa.
 154. Upeniece, I., Mārtinsone, K., Arnis, V. (2012). Uz problēmu balstītā pieeja pieaugušo izglītībā. No: Mārtinsone, K. (sast.), Pieaugušo izglītība (150. – 167. lpp.). Rīga: RaKa.
 155. Mārtinsone, K. (2011). Kultūras loma indivīda uzvedībā. No: Dance, G., Niedre, R. (red.),Psiholoģija vidusskolām.Skolēnu grāmata (206. – 214. lpp.).Rīga: Zvaigzne ABC.
 156. Mārtinsone, K.(2011). Kultūras loma indivīda uzvedībā. No: Dance, G., Niedre, R. (red.), Psiholoģija vidusskolām.Skolēnu grāmata (56. – 59. lpp.).Rīga: Zvaigzne ABC.
 157. Mārtinsone, K.(2011). Mana skolotāja. No:Mārtinsone, K. (sast.),Ārija Karpova: Iedvesmotāja(107. – 109. lpp.). Rīga: RaKa.
 158. Mārtinsone, K.(2011). Priekšvārds. No:Mārtinsone, K. (sast.), Ārija Karpova: Iedvesmotāja (4. – 5. lpp). Rīga: RaKa.
 159. Mārtinsone, K., Pipere, A., Kamerāde, D. u.c. (2011). Pētniecības terminu skaidrojošā vārdnīca. I.Eņģele (Sast.). Rīga: RaKa, 74 lpp.
 160. Mārtinsone, K.(2011). Ievada vietā. No:Mārtinsone, K. (red.),Ievads pētniecībā. Stratēģijas, dizaini, metodes(5. – 9. lpp.). Rīga: RaKa.
 161. Mārtinsone, K. (2011). Pētījums un pētniecība: vispārīgs raksturojums. No:Mārtinsone, K. (red.), Ievads pētniecībā. Stratēģijas, dizaini, metodes (14. – 32. lpp). Rīga: RaKa.
 162. Mārtinsone, K., Zakriževska, M., Kamerāde, D. (2011).Pētījuma plānošana No:Mārtinsone, K. (red.), Ievads pētniecībā. Stratēģijas, dizaini, metodes (132. – 139.  lpp.). Rīga: RaKa.
 163. Mārtinsone, K., Kristapsone, K., Zakriževska, M.  (2011).Literatūras apskata izveide. No:Mārtinsone, K. (red.), Ievads pētniecībā. Stratēģijas, dizaini, metodes (140. – 156. lpp.). Rīga: RaKa.
 164. Mārtinsone,K.(2011). Supervīzija mākslu terapijā. No:Mārtinsone, K. (red.), Mākslu terapija(212.–220.lpp.). Rīga: Raka.
 165. Mārtinsone, K. (2010).Ievads. No:Mārtinsone, K. (sast.), Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā(5. – 13. lpp.). Rīga: Drukātava.
 166. Mārtinsone, K., Mihailovs, I.J. (2010). Supervīzijas jēdziens un attīstība. No:Mārtinsone, K. (sast.),  Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā (16. – 23. lpp.). Rīga: Drukātava.
 167. Upmale, A., Mārtinsone,K. (2010). Supervīzijas funkcijas. No:Mārtinsone, K. (sast.),  Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā (24. – 28. lpp.). Rīga: Drukātava.
 168. Mārtinsone, K., Vāverniece, I., Mihailovs, I.J. (2010). Multikulturālie aspekti supervīzijā. No:Mārtinsone, K. (sast.),  Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā (97. – 110. lpp.). Rīga: Drukātava.
 169. Mārtinsone, K., Dreifelde-Gabruševa,I. (2010). Reflektīvā prakse mākslu terapijā. No:Mārtinsone, K. (sast.),  Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā (119. – 125. lpp.). Rīga: Drukātava.
 170. Upmale, A., Mārtinsone,K. (2010). Supervīzija darbā ar mākslu terapijas studentiem. No:Mārtinsone, K. (sast.),  Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā (127. – 137. lpp.). Rīga: Drukātava.
 171. Dreifelde-Gabruševa, I., Mārtinsone, K. (2010). Supervīzija vizuāli plastiskās mākslas terapijā. No:Mārtinsone, K. (sast.),  Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā (138. – 140. lpp.). Rīga: Drukātava.
 172. Ļevina, J., Mārtinsone, K. (2016).Konsultēšana un konsultatīvā psiholoģija.Rīga: RSU (iespiešanā).
 173. Perepjolkina, V., Mārtinsone, K. (red.). (2015).Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei. Rīga: RSU, e-publikācija, 96 lpp
 174. Mārtinsone, K. (2014).Model of the Expressive Therapies Continuum. InSupervision Training Toolkit (pp. 43 – 46). Tallin: Nordplus Adult project.
 175. Mārtinsone, K. (2014). Map of the Inner World. InSupervision Training Toolkit (pp. 47).  Tallin: Nordplus Adult project.
 176. Mārtinsone, K., Pipere, A., Kamerāde, D. u.c. (2011). Pētniecības terminu skaidrojošā vārdnīca. I.Eņģele (Sast.). Rīga: RaKa, 74 lpp.
 177. Neter, E. (2015). Dr. Kristine Martinsone – an Academic Pioneer. The story of Health Psychology in Latvia is the story of Kristine Martinsone. European Health Psychologist, 17 (1). Iegūts no http://openhealthpsychology.com/ehp/index.php/contents/article/view/766/pdf_42