LMTA statūti

LATVIJAS MĀKSLAS TERAPIJAS ASOCIĀCIJA*

* biedrības nosaukums

 STATŪTI

jaunā redakcijā

Rīga, 2010

1.nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.1.Biedrības nosaukums ir “Latvijas Mākslas terapijas asociācija” (turpmāk tekstā -Biedrība). Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir – „Latvian Arttherapy Association”.

1.2. Biedrība ir profesionāla biedrība, kurā uz brīvprātības principa pamata apvienojas fiziskas personas (biedri) - mākslas terapeiti un mākslas terapijas studenti, un personas ar īpašu statusu -  gan fiziskas personas, gan juridiskas personas, kuras savā darbā izmanto mākslas metodes un tehnikas veselības aprūpes, sociālās aprūpes vai izglītības jomā.

1.3. Biedrība ir izveidota un darbojas uz Biedru pašiniciatīvas un pašpārvaldes pamata, saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem un šiem statūtiem.

1.4. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. Biedrības darbības teritorija ir Latvijas Republika, kā arī ārvalstis.

1.5. Biedrībai ir juridiskās personas statuss. Biedrībai ir atsevišķa manta, tā var savā vārdā iegūt mantiskas un personiskas tiesības un uzņemties pienākumus. Biedrība var būt pieteicējs, trešā persona, prasītājs un atbildētājs tiesā, veikt darījumus Latvijas Republikā un ārvalstīs. Biedrībai ir patstāvīga bilance, zīmogs un simbolika un atribūtika, norēķinu konti un cita veida konti bankās.

1.6. Biedrības darbības apjoma ietvaros Biedrība veic arī sabiedriskā labuma darbību: darbību, kas sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai un ir vērsta uz izglītības, zinātnes un veselības veicināšanu un slimību profilaksi - attīstot, ieviešot un pielietojot mākslas terapiju gan slimības profilaksē, gan atveseļošanās procesā, gan dzīves kvalitātes uzlabošanas jomā veselības aprūpē, sociālajā aprūpē un izglītības jomā, vienlaikus veicinot mākslas terapijas pieejamību sabiedrībai un sniedzot ieguldījumu izglītības un zinātnes attīstībā mākslas terapijas jomā. 

2.nodaļa. Biedrības darbības mērķi un uzdevumi.

2.1. Biedrības darbības mērķi ir:

2.1.1. veikt sabiedriskā labuma darbību: darbību, kas sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai un ir vērsta uz izglītības, zinātnes un veselības veicināšanu un slimību profilaksi - attīstot, ieviešot un pielietojot mākslas terapiju gan slimības profilaksē, gan atveseļošanās procesā, gan dzīves kvalitātes uzlabošanas jomā veselības aprūpē, sociālajā aprūpē un izglītības jomā, vienlaikus veicinot mākslas terapijas pieejamību sabiedrībai un sniedzot ieguldījumu izglītības un zinātnes attīstībā mākslas terapijas jomā;

2.1.2. veicināt mākslas terapeita profesijas  un mākslu terapijas attīstību Latvijā; veidot un uzturēt mākslas terapeita profesijas reputāciju; sekmēt mākslas terapeitu un speciālistu, kas savā profesionālajā darbībā izmanto mākslu, savstarpējo sadarbību profesionālās darbības jomā;

2.1.3. sekmēt mākslas terapeitu augstākās profesionālās izglītības studiju programmu tālāku pilnveidošanu un tālākizglītības apmācību programmu izveidi un ieviešanu; sekmēt pieredzes apmaiņas studiju un mācību prakses programmu ieviešanu mākslas terapijas studentiem gan Latvijā, gan ārvalstīs; veicināt mākslas terapijas studentu iesaistīšanos zinātnisko pētījumu un praktisko pētījumu projektos Latvijā un ārvalstīs;

2.1.4. informēt sabiedrību un veidot sabiedrībā patiesu un pilnīgu priekšstatu par mākslas terapijas nozīmi, nepieciešamību un iespējām veselības aprūpē un sociālajā aprūpē, izglītības jomā, slimības profilaksē, rehabilitācijas procesā, vispārīgās fiziskās, garīgās, emocionālās un sociālās labklājības uzturēšanā, dzīves kvalitātes līmeņa celšanā;

2.1.5. veicināt mākslas terapeitu atbildību par savas profesionālās izglītības un kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu; teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu papildināšanu, ņemot vērā jaunākās, ar mākslas terapeita profesionālo darbību saistītās, zinātnes atziņas un zinātnisko pētījumu rezultātus; praktisko un zinātnisko pētījumu veikšanu;

2.1.6. izstrādāt mākslas terapeitu profesionālās ētikas un labas prakses principus, ar tālāko to integrāciju mākslas terapeitu profesionālās darbības praksē;

2.1.7. veicināt mākslas terapeitu sadarbību ar pētniecības institūtiem un iestādēm, ārstniecības, veselības aprūpes un sociālās aprūpes iestādēm un  izglītības iestādēm, kā arī ar profesionālajām organizācijām, kas apvieno šo nozaru speciālistus;

2.1.8. aizstāvēt savu biedru tiesības un ar likumu aizsargātās profesionālās, tiesiskās un  ekonomiskās intereses - ciktāl tas atbilst pārējiem Biedrības mērķiem un nav pretrunā ar likumu;

2.1.9. pārstāvēt Latvijas mākslas terapeitu profesionālās intereses dažādās organizācijās, biedrībās un apvienībās, iesaistīties un piedalīties citās, ar mākslas terapeita profesionālo darbību saistītās, organizācijās, biedrībās un apvienībās Latvijā un pasaulē.

2.2. Biedrības galvenie uzdevumi izvirzīto mērķu sasniegšanai:

2.2.1. organizēt zinātniskās konferences un ņemt aktīvu dalību zinātniskajās konferencēs, kas saistītas ar mākslas terapijas jautājumiem, Latvijā un pasaulē;

2.2.2. sadarboties ar pētniecības institūtiem un iestādēm, ārstniecības, veselības aprūpes un sociālās aprūpes iestādēm un  izglītības iestādēm, kā arī ar profesionālajām organizācijām, kas apvieno šo nozaru speciālistus;

2.2.3. organizēt ar mākslas terapiju un mākslas terapeita profesionālās darbības jautājumiem saistītus kvalifikācijas celšanas seminārus, kursus un apmācības programmas;

2.2.4. iespēju robežās ņemt dalību likumu un normatīvo aktu izstrādē, izstrādājot priekšlikumus un normatīvo aktu normu projektus un sniedzot atzinumus par likumu un normatīvo aktu projektiem, jautājumos kas saistīti ar mākslu terapijas nozari un mākslas terapeitu profesionālo darbību;

2.2.5. jautājumos, kas saistīti ar Biedrības mērķiem, vērsties valsts un pašvaldības institūcijās un iestādēs, kā arī tiesā un aizstāvēt savu Biedru tiesības vai ar likumu aizsargātās intereses; rūpēties par biedru darba tiesisko aizstāvību dažādu konfliktu un strīdu gadījumos, kas saistīti ar biedra profesionālo darbību;

2.2.6. pārstāvēt Latvijas mākslas terapeitu profesionālās intereses dažādās organizācijās, biedrībās un apvienībās, iesaistīties un piedalīties citās, ar mākslas terapeita profesionālo darbību saistītās, organizācijās, biedrībās un apvienībās Latvijā un pasaulē.

2.2.7. nodarboties ar aktuāliem māksla terapijas profesionālajiem, organizatoriskajiem, izglītības un zinātnes jautājumiem;

2.2.8. apvienot mākslas terapeitus, mākslas terapijas studentus un personas, kuras savā darbā izmanto mākslas metodes un tehnikas veselības aprūpes, sociālās aprūpes vai izglītības jomā;

2.2.9. organizēt biedriem pieredzes apmaiņas un profesionālās izaugsmes iespējas, kā arī supervīzijas, tai skaitā arī sadarbībā ar citām profesionālajām organizācijām Latvijā un pasaulē;

2.2.10. sniegt atbalstu biedru dokumentācijas sagatavošanai sertifikācijai un resertifikācijai profesionālajā darbībā;

2.2.11. sadarboties ar augstākās izglītības iestādēm, kas realizē mākslas terapeitu apmācību un tālākizglītību;

2.2.12. sadarboties ar valsts un pašvaldības iestādēm un institūcijām, darba devējiem un dažādu profesiju pārstāvjiem un veicināt izpratni par mākslas terapijas nepieciešamību, nozīmi un iespējām veselības aprūpē un sociālajā aprūpē, izglītības jomā, slimības profilaksē, rehabilitācijas procesā, vispārējās fiziskās, garīgās, emocionālās un sociālās labklājības uzturēšanā un dzīves kvalitātes līmeņa celšanā;  

2.2.13. izstrādāt ieteikumus un projektus saistībā ar mākslas terapiju, lai palielinātu mākslas terapeitu devumu veselības aprūpē, sociālajā aprūpē un izglītības un zinātnes jomās;

2.2.14. veikt zinātniskos un socioloģiskos pētījumus, sniegt atzinumus un eksperta slēdzienus jautājumos, kas saistīti ar mākslas terapiju, tās metodēm un tehniku, to pielietošanas iespējām un rezultātiem, kā arī jautājumos, kas saistīti ar mākslas terapeitu profesionālo darbību Latvijā un pasaulē;

2.2.15. noteikt mākslas terapeita specializācijas un profesionālās darbības kvalitātes kritērijus;

2.2.16. veikt jebkuru citu darbību, kas nav pretrunā ar likumu un Biedrības statūtiem un kalpo Biedrības mērķu sasniegšanai.

2.3. Savu mērķu sasniegšanai Biedrība sadarbojas ar valsts un pašvaldību iestādēm, citām organizācijām un apvienībām, masu informācijas līdzekļiem un citām juridiskām un fiziskām personām.

2.4. Savu mērķu sasniegšanai Biedrībai ir tiesības veikt arī publisku darbību, kas nav pretrunā ar likumu un šiem statūtiem. Cita starpā, šajā nolūkā Biedrība ir tiesīga:

  • brīvi izplatīt informāciju par savu darbību;
  • izveidot un izdot savus izdevumus un citus masu informācijas līdzekļus;
  • organizēt mītiņus, demonstrācijas, ielu gājienus un sapulces publiskās vietās atbilstoši likumam; 
  • veikt citu publiska rakstura darbību.

3.nodaļa. Biedrības likvidācija un reorganizācija.

3.1. Biedrības likvidācija un reorganizācija var tikt veikta saskaņā ar likuma normām.

3.2. Lēmumu par Biedrības likvidāciju vai reorganizāciju pieņem Kopsapulce.

4.nodaļa. Biedrības sastāvs.

4.1. Biedrības sastāvu veido: Biedrības biedri - īstenie biedri un īsteno biedru kandidāti, un personas ar īpašu statusu - asociētie biedri un goda biedri, visi kopā iepriekš un turpmāk tekstā – Biedri.

4.2. Īstenie biedri.

Par īsteno biedru var kļūt fiziskas personas, kuras ieguvušas maģistra grādu veselības aprūpē un profesionālo kvalifikāciju mākslas terapeits ar specializāciju vizuāli plastiskās mākslas terapijā.

4.3. Īsteno biedru kandidāti.

Par īsteno biedru kandidātu var kļūt fiziskas personas, kuras studē, lai iegūtu maģistra grādu veselības aprūpē un profesionālo kvalifikāciju mākslas terapeits ar specializāciju vizuāli plastiskās mākslas terapijā.

4.4. Asociētie biedri.

Par asociēto biedru var kļūt fiziskas personas un juridiskas personas, kas savā darbībā izmanto mākslas  metodes un tehnikas veselības aprūpes, sociālās aprūpes, vai izglītības jomā, un ar veselības aprūpes, sociālās aprūpes, vai izglītības jomu saistītas iestādes un organizācijas.

4.5. Goda biedri.

Par goda biedriem var kļūt fiziskas personas un juridiskas personas, kas devušas būtisku ieguldījumu Biedrības darbībā un mākslas terapijas attīstībā Latvijā.

5. Biedru uzņemšana Biedrībā.

5.1. Lai iestātos Biedrībā attiecīgā Biedra statusa pretendents (turpmāk tekstā – Pretendents) iesniedz Biedrības valdei (turpmāk tekstā – Valde) adresētu motivētu pieteikumu, pievienojot pieteikumam apliecinājumu, ka Pretendents ir iepazinies ar Biedrības statūtiem un apņemas tos pildīt, kā arī apņemas sekmēt Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanu, un šādus dokumentus:

5.1.1. Pretendents uz īstenā biedra statusu – kopiju no diploma par maģistra grādu veselības aprūpē un profesionālo kvalifikāciju mākslas terapeits ar specializāciju vizuāli plastiskās mākslas terapijā un uzrāda diploma oriģinālu un pasi;

5.1.2. Pretendents uz īstenā biedra kandidāta statusu – izziņu no attiecīgās augstākās izglītības mācību iestādes, kas apliecina, ka šī persona turpina studijas, lai iegūtu maģistra grādu veselības aprūpē un profesionālo kvalifikāciju mākslas terapeits ar specializāciju vizuāli plastiskās mākslas terapijā, un uzrāda spēkā esošu studenta apliecību un pasi;

5.1.3. Pretendents uz asociētā biedra statusu:

  • fiziska persona - iesniedz dokumenta, kas apliecina tās profesionālo darbību, kopiju un izglītības dokumenta, kas dod tiesības veikt šādu profesionālo darbību, kopiju, uzrādot to oriģinālus un pasi;
  • juridiskās personas pārstāvis (likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis) - iesniedz reģistrācijas apliecības kopiju, statūtu kopiju, nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopiju un dokumenta kopiju, kas apliecina tās darbības virzienus, uzrādot šo dokumentu oriģinālus. Ja juridisko personu pārstāv pilnvarots pārstāvis – jāiesniedz arī attiecīga pilnvara vai apliecināta tās kopija.

5.2. Papildus augstāk minētajiem dokumentiem Pretendenti var savam pieteikumam var pievienot arī citus dokumentus (apliecinātas to kopijas), kas apliecina Pretendenta kvalifikāciju, prasmes un pieredzi attiecīgajā darbības sfērā.

5.3. Pretendenta pieteikums tiek nodots izskatīšanai Valdē nākamajā darba dienā pēc tam, kad Pretendents ir iesniedzis Valdei adresēto motivēto pieteikumu par uzņemšanu Biedrībā, vienlaikus iesniedzot un uzrādot šo statūtu 4.sadaļā minētos dokumentus. Valde izskata Pretendenta pieteikumu un pieņem lēmumu par Pretendenta uzņemšanu vai par atteikumu uzņemt Biedrībā tuvākajā Valdes sēdē, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Pretendenta pieteikuma pieņemšanas izskatīšanai Valdē.

5.4. Pretendents tiek uzaicināts uz Valdes sēdi, kurā tiks izskatīts Pretendenta pieteikums, lai paustu savu viedokli. Pretendenta neierašanās nav šķērslis pieteikuma izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Valdē. Par Valdes lēmumu par Pretendenta uzņemšanu Biedrībā Pretendentam tiek paziņots septiņu dienu laikā, vienlaikus arī aicinot Pretendentu samaksāt Biedrībai iestāšanās maksu, kas ir jāsamaksā ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Valdes lēmuma par Pretendenta uzņemšanu pieņemšanas dienas un norādot iestāšanās maksas nesamaksāšanas sekas. Valdes lēmums stājas spēkā un Pretendents iegūst attiecīgā Biedra statusu ar to dienu, kad tiek samaksāta iestāšanās maksa.  Ja Pretendents noteiktajā termiņā nesamaksā iestāšanās maksu, tad Valdes lēmums par Pretendenta uzņemšanu Biedrībā nestājas spēkā un Pretendents netiek uzņemts Biedrībā. 

5.5. Motivēts Valdes lēmums par atteikumu uzņemt Pretendentu Biedrībā tiek paziņots Pretendentam ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, un Pretendents ir tiesīgs prasīt jautājuma izskatīšanu tuvākajā Biedrības Biedru kopsapulcē (turpmāk tekstā – Kopsapulce), iesniedzot Valdei attiecīgu iesniegumu ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Valdes lēmuma par atteikumu uzņemt Biedrībā paziņošanas, iesniegumi, kas iesniegti pēc šī termiņa, netiek izskatīti. Kopsapulces lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.  

5.6. Valde pēc savas iniciatīvas vai pēc Biedru motivēta priekšlikuma, to iepriekš izvērtējot, ir tiesīga izvirzīt Pretendentus uz goda biedra statusu. Pirms Valdes lēmuma pieņemšanas par Pretendenta uzņemšanu Biedrībā, Valde lūdz šai personai Valdes noteiktajā termiņā iesniegt Valdei adresētu piekrišanu uzņemšanai Biedrībā par goda biedru. Pēc attiecīgās piekrišanas saņemšanas Valde lemj par goda biedra Pretendenta uzņemšanu Biedrībā. Ja Valdes noteiktajā termiņā piekrišana netiek iesniegta, tad uzskatāms, ka Pretendents ir atteicis savu piekrišanu uzņemšanai Biedrībā. Valdes lēmums tiek paziņots Pretendentam 7 (septiņu) dienu laikā. Goda biedra statusa Pretendentam nav jāmaksā iestāšanās maksa un šī persona iegūst goda biedra statusu ar attiecīgā Valdes lēmuma pieņemšanas brīdi. 

5.7. Visi paziņojumi, kas adresēti Pretendentiem, tiek nosūtīti elektroniski vai pa faksu - uz Pretendenta norādīto elektroniskā pasta adresi vai faksa numuru. Pēc Pretendenta rakstveida pieprasījuma attiecīgais paziņojums tiek nosūtīts arī pa pastu uz Pretendenta norādīto adresi.

5.8. Ja Valde pieņēmusi lēmumu par atteikumu uzņemt Pretendentu Biedrībā un Pretendents nav lūdzis augstāk minētajā kārtībā izskatīt šo jautājumu Kopsapulcē vai Kopsapulce Pretendenta iesniegumu ir noraidījusi, tad šis Pretendents var atkārtoti iesniegt pieteikumu Valdei par uzņemšanu Biedrībā ne ātrāk kā pēc 1 (viena) gada, skaitot no Valdes vai attiecīgi – no Kopsapulces lēmuma pieņemšanas dienas. Atkārtotais pieteikums iesniedzams un izskatāms šajos statūtos augstāk minētajā kārtībā.

6.nodaļa. Biedru izstāšanās un izslēgšana no Biedrības.

6.1. Biedrs var izstāties no Biedrības jebkurā laikā, par to rakstiski paziņojot Valdei.

6.2. Biedrs, kas ir izstājies no Biedrības, var šajos statūtos noteiktajā kārtībā iesniegt pieteikumu par atkārtotu uzņemšanu Biedrībā, tomēr ne ātrāk kā pēc 1 (viena) gada, skaitot no dienas, kad šis Biedrs tika paziņojis par savu izstāšanos no Biedrības. Jautājumu par Biedra atkārtotu uzņemšanu Biedrībā izskata un lēmumu pieņem Valde.

6.3. Biedru ar Valdes lēmumu var izslēgt no Biedrības, ja šis Biedrs pieļauj kādu no turpmāk minētajiem pārkāpumiem:

6.3.1. vairāk kā sešus mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

6.3.2. nepilda Kopsapulces lēmumu vai Valdes lēmumu;

6.3.3. nepilda savus pienākumu un saistības, kādas šim Biedram izriet Biedrības statūtiem;

6.3.4. nodara materiālus zaudējumus Biedrībai vai ar savu rīcību rada traucējumu Biedrības darbībai vai kaitējumu Biedrības prestižam;

6.3.5. rīkojas pretēji Biedrības mērķiem vai uzdevumiem;

6.3.6. Biedra rīcība nav savienojama ar mākslas terapeita vai attiecīgi - personas, kura savā profesionālajā darbā lieto mākslu izglītības, veselības aprūpes vai sociālās aprūpes jomā, profesijas prestižu, ētikas normām vai labas prakses principiem;

6.3.7. veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šiem statūtiem.

6.4. Jautājumu par Biedra izslēgšanu izskata un lēmumu pieņem Valde, uz Valdes sēdi uzaicinot izslēdzamo Biedru sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā Biedra neierašanās nav šķērslis jautājuma izskatīšanai Valdē un lēmuma pieņemšanai. Valdes lēmums par Biedra izslēgšanu no Biedrības un šāda lēmuma motivācija piecu dienu laikā tiek rakstveidā paziņota Biedram, kurš  ir tiesīgs prasīt šī jautājuma izskatīšanu Kopsapulcē. Iesniegums par jautājuma par Biedra izslēgšanu no Biedrības izskatīšanu Kopsapulcē ir iesniedzams Valdei ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Valdes lēmuma par izslēgšanu no Biedrības paziņošanas dienas.

6.5. Izslēgtais Biedrs var šajos statūtos noteiktajā kārtībā iesniegt Valdei pieteikumu par atkārtotu uzņemšanu Biedrībā, tomēr ne ātrāk kā pēc 1 (viena) gada, skaitot no dienas, kad šis Biedrs tika izslēgts no Biedrības. Izslēgto Biedru pēc Valdes priekšlikuma Biedrībā atkārtoti var uzņemt Kopsapulce ar ne mazāk kā ¾ (trīs ceturtdaļas) klātesošo balsstiesīgo Biedru balsu vairākumu. Kopsapulces lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.

7.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

7.1. Visiem Biedriem ir tiesības piedalīties Kopsapulcē un izteikt savu viedokli, iebildumus un priekšlikumus. Balsstiesības Kopsapulcē ir tikai īstenajiem biedriem un īsteno biedru kandidātiem, savukārt, asociētie biedri un goda biedri Kopsapulcē piedalās ar padomdevēja tiesībām.

7.2. Biedriem ir šādas tiesības:

7.2.1. ņemt dalību Biedrības pārvaldē atbilstoši šo statūtu noteikumiem,

7.2.2.saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar Biedrības institūciju, komisiju un amatpersonu pieņemtajiem lēmumiem un rīkojumiem,

7.2.3. piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus un iebildumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, paust un aizstāvēt savu viedokli;

7.2.4. organizēt un piedalīties diskusijās un apspriedēs profesionālo uzdevumu labākai veikšanai;
7.2.5. piedalīties Biedrības organizēto komisiju un darba (interešu) grupu darbā;
7.2.6. lūgt Biedrībai palīdzību, tai skaitā arī eksperta viedokļa sniegšanu, profesionālo konfliktu risināšanā;

7.2.7. likumā un statūtos paredzētajā kārtībā pieprasīt ārkārtas Kopsapulces vai Valdes sēdes sasaukšanu un izvirzīt jautājumus tās darba kārtībai;

7.2.8. regulāri saņemt informāciju par Biedrības darbību;

7.2.10. asociētajiem biedriem ir tiesības izvirzīt Kopsapulcei ievēlēšanai Valdē vismaz vienu savu pārstāvi (fizisku personu) no Biedru vidus;

7.2.9. pārējās tiesības, kādas attiecīgajiem Biedriem izriet no likuma un šiem statūtiem.

7.3. Biedriem ir šādi pienākumi:

7.3.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt Kopsapulces un Valdes lēmumus, kā arī Biedrības institūciju pieņemtos lēmumus, ciktāl tie ir attiecināmi uz katru konkrēto Biedru;

7.3.2. īstenajiem biedriem, īsteno biedru kandidātiem un asociētajiem biedriem – regulāri un savlaicīgi samaksāt biedru naudas,

7.3.3. ar savu aktīvu līdzdarbību veicināt un atbalstīt Biedrības mērķu īstenošanu un uzdevumu realizēšanu,

7.3.4. savlaicīgi un pienācīgā kārtā paziņot Valdei par savu personas datu un dzīvesvietas izmaiņām, kā arī izmaiņām saziņas līdzekļos (tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese, pasta adrese);

7.3.5. atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu kaitēt Biedrības darbībai vai tālākai attīstībai, Biedrības labajam vārdam un reputācijai, traucēt izvirzīto Biedrības mērķu īstenošanai un uzdevumu realizācijai;

7.3.6. piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu;

7.3.7. piedalīties Biedrības vai ar Biedrības līdzdalību organizētajās diskusijās un apspriedēs, ar savu aktīvu līdzdarbību sekmēt mākslas terapeitu profesijas augstas reputācijas un labas prakses principu izveidē un nostiprināšanā, kā arī mākslas terapijas popularizēšanā Latvijā un ārpus tās;

7.3.8. apmeklēt Biedrības organizētos pasākumus mākslas terapeita kvalifikācijas līmeņa celšanai un savu profesionālo prasmju nostiprināšanai un pilnveidošanai;

7.3.9. attiecībā pret Biedrību un Biedriem - ievērot ētikas normas, lojalitātes un savstarpējās koleģialitātes principus gan savā profesionālajā darbībā, gan saskarsmē ar kolēģiem un klientiem/pacientiem.

7.4. Noteikt saistības Biedram, kā arī grozīt vai izbeigt Biedram noteiktās tiesības var ar Kopsapulces vai Valdes lēmumu. Šādai rīcībai ir nepieciešama šā Biedra piekrišana, ja attiecīgās saistības vai tiesības atšķiras no citu Biedru saistībām vai tiesībām.

8.nodaļa. Biedrības struktūrvienības un institūcijas.

8.1. Ar Kopsapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas organizatoriski patstāvīgas struktūrvienības, Kopsapulcei nosakot attiecīgās struktūrvienības galvenos darbības virzienus un principus.

8.2. Pēc Valdes priekšlikuma vai vismaz 10 (desmit) Biedru priekšlikuma ar Kopsapulces lēmumu Biedrībā izveido Ētikas komisiju, Sertifikācijas komisiju, Disciplinārlietu komisiju, kā arī citas komisijas vai institūcijas, kuru izveide ir nepieciešama vai vēlama Biedrības mērķu īstenošanai un uzdevumu realizēšanai, turpmāk tekstā kopā - Institūcijas.

8.3. Struktūrvienības un Institūcijas darbojas uz Valdes apstiprinātu darbības nolikumu pamata.

8.4. Institūciju pieņemtie lēmumi ir saistoši tiem Biedriem, attiecībā uz kuriem tie tiek pieņemti. Institūciju darbības organizācijas pamati un struktūra, darbības virzieni un uzdevumi, kompetence un pilnvaru apjoms, kā arī lēmumu pieņemšanas un to apstrīdēšanas kārtība tiek noteikti katras atsevišķās Institūcijas darbības nolikumā.

9.nodaļa. Kopsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

9.1. Kopsapulce ir augstākā Biedrības institūcija.

9.2. Kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedri. Biedri – fiziskās personas var piedalīties Kopsapulcē tikai personīgi, bet juridiskās personas Kopsapulcē pārstāv to likumīgie pārstāvji. Izņēmumu gadījumos ir pieļaujams, ka juridisko personu Kopsapulcē pārstāv šīs personas darbinieks uz pilnvaras pamata, pilnvaras oriģinālu iesniedzot Valdei.

9.3. Kopsapulcē ar balsstiesībām piedalās visi biedri.

9.4. Kārtējā Kopsapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā- ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 31.martam.

9.5. Ārkārtas Kopsapulce var tikt sasaukta pēc Valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā 1/10 (viena desmitā) daļa Biedru, norādot sasaukšanas iemeslus un jautājumus, kas iekļaujami ārkārtas Kopsapulces darba kārtībā.

9.6. Kopsapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms noteiktā Kopsapulces datuma, paziņojot par to katram Biedram ar uzaicinājumu, kas tiek nodots personīgi, vai nosūtot to pa faksu, elektroniski vai pa pastu.

9.7. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no balsstiesīgajiem Biedriem.

9.8. Ja Kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, tad 3 (trīs) nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota Kopsapulce ar to pašu darba kārtību, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo balsstiesīgo Biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi balsstiesīgie Biedri.

9.9. Kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem balsstiesīgajiem Biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā 2/3 (divas trešdaļas) no klātesošajiem balsstiesīgajiem Biedriem.

9.10. Papildus jau likumā noteiktajai kompetencei Kopsapulces kompetencē ietilpst arī jautājumi par:

9.10.1. Ētikas komisijas, Disciplinārlietu komisijas un Sertifikācijas komisijas izveidi, šo komisiju struktūrām un sastāvu, to darbības galvenajiem virzieniem, uzdevumiem un principiem;

9.10.2. Ētikas komisijas, Sertifikācijas komisijas un Disciplinārlietu komisijas locekļu ievēlēšanu un pilnvaru laika noteikšanu, kompetenci un pilnvaru apjomu.

9.11. Ciktāl tas nav pretrunā ar likumu, tad atsevišķi jautājumi, kas saskaņā  ar šiem statūtiem vai ar likumu ir nodots Kopsapulces kompetencē, ar Kopsapulces lēmumu var tikt nodoti Valdes kompetencē, proti, Valdei var tikt dots uzdevums īstenot attiecīgās funkcijas, veikt attiecīgās darbības vai izlemt attiecīgos jautājumus.

10.nodaļa. Valde. Prezidents un Viceprezidents.

10.1. Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no pieciem Valdes locekļiem.

10.2. Biedrības Valdes locekļus no Biedru vidus ievēl Kopsapulce uz 4 (četriem) gadiem.
10.3. Valdes locekļi no sava vidus ievēl Valdes priekšsēdētāju, kurš organizē Valdes darbu, un vienu Valdes priekšsēdētāja vietnieku.

10.4. Valdes priekšsēdētājs vienlaikus ir arī Prezidents, kurš īsteno Biedrības reprezentatīvās funkcijas un pārstāv Biedrību kā profesionālo apvienību valsts un pašvaldības iestādēs un organizācijās, starptautiskās un nacionālajās organizācijās, biedrības, asociācijās un apvienībās utt.

10.5. Valdes priekšsēdētāja ekskluzīvā kompetence: vada un organizē Valdes darbu; sadala pienākumus un kompetences starp Valdes locekļiem; pieņem Biedrībā darbā darbiniekus un  noslēdz un izbeidz ar viņiem darba līgumus atbilstoši darba likumdošanai, izdod rīkojumus darbiniekiem; nodarbina personas brīvprātīgā darbā Biedrībā atbilstoši likumam; rīkojas ar Biedrības finanšu līdzekļiem, atver un slēdz norēķinu kontus kredītiestādēs un rīkojas ar to saturu; izdod un atsauc pilnvaras Biedrības vārdā; noslēdz, pārjauno un izbeidz sadarbības līgumus vai citus ilgtermiņa vai būtiska finanšu vērtības apmēra līgumus un vienošanās. Valdes priekšsēdētāja uzdevumā/pēc Valdes priekšsēdētāja rīkojuma viņa prombūtnes laikā Valdes priekšsēdētāja ekskluzīvā kompetencē ietilpstošās lietas kārto Valdes priekšsēdētāja vietnieks - Valdes priekšsēdētāja dotā rīkojuma/uzdevuma apmērā.

10.6. Valdes priekšsēdētāja vietnieks vienlaikus ir arī Viceprezidents, kurš pilda Prezidenta funkcijas pēc viņa rīkojuma vai viņa uzdevumā.

10.7. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā Kopsapulces kompetencē.

10.8. Valdes priekšsēdētājs (Prezidents) un Valdes priekšsēdētāja vietnieks (Viceprezidents) ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi, bet pārējie valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību tikai katrs kopīgi ar vēl diviem valdes locekļiem.

10.9. Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības līdz brīdim, kamēr Kopsapulce pieņem lēmumu par atlīdzības noteikšanu Valdes locekļiem, nosakot šīs atlīdzības apmēru. Valdes locekļiem, Prezidentam un Viceprezidentam no Biedrības līdzekļiem tiek atlīdzināti visi izdevumi pilnā apmērā, kādi viņiem rodas sakarā ar savu amata pienākumu izpildi.

10.10. Valde vada un pārstāv Biedrību un vada un pārzina Biedrības lietas, pārvalda Biedrības mantu un rīkojas ar Biedrības līdzekļiem atbilstoši likumam, šiem statūtiem un Kopsapulces lēmumiem, tai skaitā arī:

10.10.1. pieņem lēmumus par Biedrības iesaistīšanos citās biedrībās, apvienībās, asociācijās, starptautiskās organizācijās un apvienībās;

10.10.2. sagatavo Biedrības statūtu izmaiņu grozījumu projektus;

10.10.3.izstrādā un iesniedz izskatīšanai Kopsapulcē Biedrības darbības virzienus, programmu un to finansēšanas projektus;

10.10.4. izstrādā nolikumus, līgumus un instrukcijas, kas reglamentē Biedrības un Biedrības struktūrvienību darbību;

10.10.5. rīkojas ar Biedrības kustamo un nekustamo mantu Kopsapulces noteiktajās robežās, iegūst un atsavina šādu mantu;

10.10.6. lemj par Biedru uzņemšanu un izslēgšanu no Biedrības;

10.10.7.nosaka Biedrības algoto darbinieku nomenklatūru (štatu sarakstu) un nosaka atalgojumu atbilstoši Kopsapulcē noteiktā finanšu apmēra ietvaros, un ievērojot subordināciju attiecībā uz jautājumiem, kas saskaņā ar šiem statūtiem ir Valdes priekšsēdētāja kompetencē;

10.10.8. izstrādā un iesniedz apstiprināšanai Kopsapulcei Ētikas komisijas darbības nolikumu;

10.10.9. izstrādā un iesniedz apstiprināšanai Kopsapulcei Sertifikācijas komisijas darbības nolikumu;

10.10.10. apstiprina Biedrības struktūrvienību darbības nolikumus;

10.10.11. izstrādā un iesniedz apstiprināšanai Kopsapulcei Disciplinārās komisijas darbības nolikumu;

10.10.12. veic visas citas darbības, īsteno visas pārējās funkcijas un izlemj visus jautājumus Biedrības darbības nodrošināšanai un attīstīšanai, ciktāl šāda rīcība saskaņā ar likumu vai šiem statūtiem nav nodota Kopsapulces ekskluzīvā kompetencē.

10.11. Valdes sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no Valdes locekļiem, tai skaitā arī Valdes priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā - Valdes priekšsēdētāja vietnieks. Lēmumi Valdes sēdēs tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu, ja balsis dalās līdzīgi, tad izšķirošā ir Valdes priekšsēdētāja balss, bet viņa prombūtnes laikā – Valdes priekšsēdētāja vietnieka balss. Valdes sēdes tiek protokolētas atbilstoši likuma prasībām.

11.nodaļa.Finansiālās un saimnieciskās darbības kontroles institūcija.

11.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroles institūcija sastāv no viena revidenta (turpmāk tekstā – Revidents), kuru ievēl Kopsapulce uz 4 (četriem) gadiem.

11.2. Revidents nevar būt Valdes loceklis.

11.3. Revidents:

11.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

11.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

11.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

11.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

11.4. Revidents veic revīziju Kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

11.5. Kopsapulce apstiprina Biedrības gada darbības pārskatu (atskaiti par iepriekšējā pārskata gada darbības rezultātiem) tikai tad, ja to ir pārbaudījis Revidents un šim pārskatam ir pievienots Revidenta atzinums, ka attiecīgais gada pārskats ir apstiprināms.
12.nodaļa. Biedru nauda. Iestāšanās maksa.

12.1. Iestāšanās maksu maksā katrs Pretendents (izņemot goda biedra statusa Pretendentus), pirms viņam tiek piešķirts attiecīgais Biedra statuss. Iestāšanās maksas apmēru nosaka Kopsapulce un šis apmērs var tikt mainīts ne biežāk kā vienu reizi gadā. Ar Kopsapulces lēmumu var tikt noteikts atšķirīgs iestāšanās maksas apmērs Pretendentiem atbilstoši biedra statusam, uz kuru viņi pretendē Biedrībā (īstenie biedri, īsteno biedru kandidāti, asociētie biedri), vai atšķirīgi Pretendentiem – fiziskām personām un Pretendentiem –juridiskām personām.

12.2. Visi Biedri, izņemot goda biedrus, maksā biedru naudu. Biedru nauda tiek noteikta kā ikmēneša maksājuma summa, kuras apmaksa pēc Biedru ieskata var tikt veikta ik mēnesi, pa ceturkšņiem vai vienu reizi gadā – veicot samaksu par visu gadu. Biedru naudas apmēru nosaka Valde un tas nevar tikt mainīts biežāk kā vienu reizi gadā. Ar Valdes lēmumu var tikt noteikts atšķirīgs biedru naudas apmērs Biedriem atbilstoši viņu statusam Biedrībā (īstenie biedri, īsteno biedru kandidāti, asociētie biedri) vai atšķirīgi Biedriem – fiziskām personām un Biedriem –juridiskām personām. Ar Kopsapulces motivētu lēmumu var tikt atcelts vai mainīts Valdes lēmums par biedru maksas apmēru.

13.nodaļa. Noslēguma noteikumi.

13.1. Visos jautājumos, kas nav noregulēti šajos statūtos Biedrība savā darbībā vadās pēc spēkā esošo likumu un normatīvo aktu normām, ciktāl tās tieši ir attiecināmas uz Biedrības darbību.

Biedrības Statūti jaunā redakcijā apstiprināti

Kopsapulcē

Rīgā, 2010.gada 10. februārī