Kā kļūt par biedru?

LMTA Statūti. 5., 6.nodaļa

Biedru uzņemšana Biedrībā

5.1. Lai iestātos Biedrībā attiecīgā Biedra statusa pretendents (turpmāk tekstā – Pretendents) iesniedz Biedrības valdei (turpmāk tekstā – Valde) adresētu motivētu pieteikumu, pievienojot pieteikumam apliecinājumu, ka Pretendents ir iepazinies ar Biedrības statūtiem un apņemas tos pildīt, kā arī apņemas sekmēt Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanu, un šādus dokumentus:

5.1.1. Pretendents uz īstenā biedra statusu – kopiju no diploma par maģistra grādu veselības aprūpē un profesionālo kvalifikāciju mākslas terapeits ar specializāciju vizuāli plastiskās mākslas terapijā un uzrāda diploma oriģinālu un pasi;

5.1.2. Pretendents uz īstenā biedra kandidāta statusu – izziņu no attiecīgās augstākās izglītības mācību iestādes, kas apliecina, ka šī persona turpina studijas, lai iegūtu maģistra grādu veselības aprūpē un profesionālo kvalifikāciju mākslas terapeits ar specializāciju vizuāli plastiskās mākslas terapijā, un uzrāda spēkā esošu studenta apliecību un pasi;

5.1.3. Pretendents uz asociētā biedra statusu:

  • fiziska persona - iesniedz dokumenta, kas apliecina tās profesionālo darbību, kopiju un izglītības dokumenta, kas dod tiesības veikt šādu profesionālo darbību, kopiju, uzrādot to oriģinālus un pasi;
  • juridiskās personas pārstāvis (likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis) - iesniedz reģistrācijas apliecības kopiju, statūtu kopiju, nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopiju un dokumenta kopiju, kas apliecina tās darbības virzienus, uzrādot šo dokumentu oriģinālus. Ja juridisko personu pārstāv pilnvarots pārstāvis – jāiesniedz arī attiecīga pilnvara vai apliecināta tās kopija.

5.2. Papildus augstāk minētajiem dokumentiem Pretendenti var savam pieteikumam var pievienot arī citus dokumentus (apliecinātas to kopijas), kas apliecina Pretendenta kvalifikāciju, prasmes un pieredzi attiecīgajā darbības sfērā.

5.3. Pretendenta pieteikums tiek nodots izskatīšanai Valdē nākamajā darba dienā pēc tam, kad Pretendents ir iesniedzis Valdei adresēto motivēto pieteikumu par uzņemšanu Biedrībā, vienlaikus iesniedzot un uzrādot šo statūtu 4.sadaļā minētos dokumentus. Valde izskata Pretendenta pieteikumu un pieņem lēmumu par Pretendenta uzņemšanu vai par atteikumu uzņemt Biedrībā tuvākajā Valdes sēdē, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Pretendenta pieteikuma pieņemšanas izskatīšanai Valdē.

5.4. Pretendents tiek uzaicināts uz Valdes sēdi, kurā tiks izskatīts Pretendenta pieteikums, lai paustu savu viedokli. Pretendenta neierašanās nav šķērslis pieteikuma izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Valdē. Par Valdes lēmumu par Pretendenta uzņemšanu Biedrībā Pretendentam tiek paziņots septiņu dienu laikā, vienlaikus arī aicinot Pretendentu samaksāt Biedrībai iestāšanās maksu, kas ir jāsamaksā ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Valdes lēmuma par Pretendenta uzņemšanu pieņemšanas dienas un norādot iestāšanās maksas nesamaksāšanas sekas. Valdes lēmums stājas spēkā un Pretendents iegūst attiecīgā Biedra statusu ar to dienu, kad tiek samaksāta iestāšanās maksa.  Ja Pretendents noteiktajā termiņā nesamaksā iestāšanās maksu, tad Valdes lēmums par Pretendenta uzņemšanu Biedrībā nestājas spēkā un Pretendents netiek uzņemts Biedrībā. 

5.5. Motivēts Valdes lēmums par atteikumu uzņemt Pretendentu Biedrībā tiek paziņots Pretendentam ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, un Pretendents ir tiesīgs prasīt jautājuma izskatīšanu tuvākajā Biedrības Biedru kopsapulcē (turpmāk tekstā – Kopsapulce), iesniedzot Valdei attiecīgu iesniegumu ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Valdes lēmuma par atteikumu uzņemt Biedrībā paziņošanas, iesniegumi, kas iesniegti pēc šī termiņa, netiek izskatīti. Kopsapulces lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.  

5.6. Valde pēc savas iniciatīvas vai pēc Biedru motivēta priekšlikuma, to iepriekš izvērtējot, ir tiesīga izvirzīt Pretendentus uz goda biedra statusu. Pirms Valdes lēmuma pieņemšanas par Pretendenta uzņemšanu Biedrībā, Valde lūdz šai personai Valdes noteiktajā termiņā iesniegt Valdei adresētu piekrišanu uzņemšanai Biedrībā par goda biedru. Pēc attiecīgās piekrišanas saņemšanas Valde lemj par goda biedra Pretendenta uzņemšanu Biedrībā. Ja Valdes noteiktajā termiņā piekrišana netiek iesniegta, tad uzskatāms, ka Pretendents ir atteicis savu piekrišanu uzņemšanai Biedrībā. Valdes lēmums tiek paziņots Pretendentam 7 (septiņu) dienu laikā. Goda biedra statusa Pretendentam nav jāmaksā iestāšanās maksa un šī persona iegūst goda biedra statusu ar attiecīgā Valdes lēmuma pieņemšanas brīdi. 

5.7. Visi paziņojumi, kas adresēti Pretendentiem, tiek nosūtīti elektroniski vai pa faksu - uz Pretendenta norādīto elektroniskā pasta adresi vai faksa numuru. Pēc Pretendenta rakstveida pieprasījuma attiecīgais paziņojums tiek nosūtīts arī pa pastu uz Pretendenta norādīto adresi.

5.8. Ja Valde pieņēmusi lēmumu par atteikumu uzņemt Pretendentu Biedrībā un Pretendents nav lūdzis augstāk minētajā kārtībā izskatīt šo jautājumu Kopsapulcē vai Kopsapulce Pretendenta iesniegumu ir noraidījusi, tad šis Pretendents var atkārtoti iesniegt pieteikumu Valdei par uzņemšanu Biedrībā ne ātrāk kā pēc 1 (viena) gada, skaitot no Valdes vai attiecīgi – no Kopsapulces lēmuma pieņemšanas dienas. Atkārtotais pieteikums iesniedzams un izskatāms šajos statūtos augstāk minētajā kārtībā.

Biedru izstāšanās un izslēgšana no Biedrības

6.1. Biedrs var izstāties no Biedrības jebkurā laikā, par to rakstiski paziņojot Valdei.

6.2. Biedrs, kas ir izstājies no Biedrības, var šajos statūtos noteiktajā kārtībā iesniegt pieteikumu par atkārtotu uzņemšanu Biedrībā, tomēr ne ātrāk kā pēc 1 (viena) gada, skaitot no dienas, kad šis Biedrs tika paziņojis par savu izstāšanos no Biedrības. Jautājumu par Biedra atkārtotu uzņemšanu Biedrībā izskata un lēmumu pieņem Valde.

6.3. Biedru ar Valdes lēmumu var izslēgt no Biedrības, ja šis Biedrs pieļauj kādu no turpmāk minētajiem pārkāpumiem:

6.3.1. vairāk kā sešus mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

6.3.2. nepilda Kopsapulces lēmumu vai Valdes lēmumu;

6.3.3. nepilda savus pienākumu un saistības, kādas šim Biedram izriet Biedrības statūtiem;

6.3.4. nodara materiālus zaudējumus Biedrībai vai ar savu rīcību rada traucējumu Biedrības darbībai vai kaitējumu Biedrības prestižam;

6.3.5. rīkojas pretēji Biedrības mērķiem vai uzdevumiem;

6.3.6. Biedra rīcība nav savienojama ar mākslas terapeita vai attiecīgi - personas, kura savā profesionālajā darbā lieto mākslu izglītības, veselības aprūpes vai sociālās aprūpes jomā, profesijas prestižu, ētikas normām vai labas prakses principiem;

6.3.7. veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šiem statūtiem.

6.4. Jautājumu par Biedra izslēgšanu izskata un lēmumu pieņem Valde, uz Valdes sēdi uzaicinot izslēdzamo Biedru sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā Biedra neierašanās nav šķērslis jautājuma izskatīšanai Valdē un lēmuma pieņemšanai. Valdes lēmums par Biedra izslēgšanu no Biedrības un šāda lēmuma motivācija piecu dienu laikā tiek rakstveidā paziņota Biedram, kurš  ir tiesīgs prasīt šī jautājuma izskatīšanu Kopsapulcē. Iesniegums par jautājuma par Biedra izslēgšanu no Biedrības izskatīšanu Kopsapulcē ir iesniedzams Valdei ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Valdes lēmuma par izslēgšanu no Biedrības paziņošanas dienas.

6.5. Izslēgtais Biedrs var šajos statūtos noteiktajā kārtībā iesniegt Valdei pieteikumu par atkārtotu uzņemšanu Biedrībā, tomēr ne ātrāk kā pēc 1 (viena) gada, skaitot no dienas, kad šis Biedrs tika izslēgts no Biedrības. Izslēgto Biedru pēc Valdes priekšlikuma Biedrībā atkārtoti var uzņemt Kopsapulce ar ne mazāk kā ¾ (trīs ceturtdaļas) klātesošo balsstiesīgo Biedru balsu vairākumu. Kopsapulces lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.

 

Attēls: pexels.com


Faili