Aktuālās supervīzijas iespējas

SUPERVĪZIJAS IESPĒJAS MĀKSLAS TERAPEITIEM:

1. Sertificēta supervizore, sertificēta mākslas terapeite un smilšu spēles terapijas praktizētāja, mākslas skolotāja Dace Visnola piedāvā (sīkāks info dokumentā zemāk):  

Dace Visnola, Dr.paed, Mag.sc.sal, sertificēta supervizore (sert.Nr.S0160, 28.10.2022), sertificēta un apmācīttiesīga mākslas terapeite, sertificēta smilšu spēles terapijas praktizētāja, mākslas skolotāja, radošuma trenere, mentore un lektore, radošu semināru vadītāja organizāciju darbiniekiem piedāvā iespēju individuāli vai grupās piedalīties supervīzijās klātienē Rīgā un Siguldā vai tiešsaistē mākslas terapeitiem, sociālajiem darbiniekiem, skolotājiem u.c. profesionālo jomu speciālistiem un studentiem.


Dace Visnola ieguvusi Lielbritānijas Konsultāciju un psihoterapijas centrālā akreditācijas centra (CPCAB - Counseling and Psychotherapy Central Awarding Body) un Lielbritānijas Mākslas terapeitu asociācijas (BAAT) izsniegtu supervizora diplomu Supervizoru mācību programmā (Level 6 Accredited Course: Art Therapy Supervision Diploma Training), kura akreditēta CPCAB un kurā mācību spēki ir pieredzējuši Lielbritānijas supervizori - mākslas terapeiti.

2. Sertificēta mākslas terapeite un sertificēta supervizore Edīte Krevica piedāvā:

1) SUPERVĪZIJAS GRUPA TIEŠSAISTĒ
Tiek organizēta jauna supervīzijas grupa mākslas terapeitiem. Grupas darba formāts TIEŠSAISTĒ, Zoom platformā. Supervīzijas grupā aicināti pieteikties mākslas terapeiti, kas ir nesen ieguvuši izglītību vai uzsākuši praksi mākslas terapijā, gan pieredzējuši mākslas terapeiti.
Supervīzijas norise
1x mēnesī, otrdienas, plkst. 15.00-18.00 (3h)
Grupu plānots uzsākt š.g. 27.septembrī. Minimālais dalībnieku skaits 5
Maksa 25.00 EUR viena tikšanās reize.
Pieteikšanās: līdz 23.09.2022. epastā: edite.krevica@inbox.lv ; WhatsApp 26209880

2) SUPERVĪZIJAS GRUPA KLĀTIENĒ
Iespēja pievienoties supervīzijas grupai klātienē. Norise Meža iela 4, Rīga. 1x mēnesī otrdienās, pl.10.00-13.00. Grupa atsākas š.g. 13.septembrī. Ja nav iespējas pievienoties septembrī, var pievienoties tālākos datumos. Pieteikšanās un papildus informācija : epastā: edite.krevica@inbox.lv ; WhatsApp 26209880.

3) INDIVIDUĀLĀS SUPERVĪZIJAS
Individuālas supervīzijas (tiešsaiste, klātiene) praktizējošiem mākslas terapeitiem, mākslas terapijas studentiem. Pieteikšanās: epastā: edite.krevica@inbox.lv ; WhatsApp 26209880

Supervīzijā:

  • prakses gadījumi, mākslas terapijas metodes, izglītojoša informācija par darba specifiku ar dažādām klientu/pacientu mērķgrupām, terapeitiskā procesa aspekti (robežas, kontrakts, ētiski jautājumi), sadarbība ar citiem profesionāļiem.
  • izglītojošas tēmas atbilstoši profesionālām vajadzībām
  • radošas metodes profesionālai izaugsmei, personisko resursu saglabāšanai.


Edīte Krevica, Mg. sc.sal. sertificēta mākslas terapeite, apmācīttiesīga mākslas terapeite, sertificēta supervizore. Strādāju ar traumatisku pieredzi (t.sk.jebkura veida vardarbības pieredze), depresiju, ēšanas traucējumiem, trauksmi, neirotiskiem traucējumiem, zaudējumiem, personības izaugsmes jautājumiem. Papildus izglītība Junga analītiskā psiholoģija (Ievadkurss, Lietuva). Kopš 2019.gada tālākizglītība un specializācija - traumas terapija, kompleksa trauma, zaudējumi, krīzes konsultēšana, psihosomatika personības attīstības tēmas - izaicinājumi, lēmumi, iekšēji konflikti, separācija, resursi, krīze un izaugsme.


Faili