Resertifikācija

Mākslas terapeitu resertifikācija

Mākslas terapeitu resertifikācija

Mākslas terapeitu sertifikācija un resertifikācija tiek veikta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.943 par Ārstniecības personu sertifikācijas kārtību

 Sertifikācijas organizācija

1.         Sertifikācijas institūcija ir sertifikācijas padome, kas kā koleģiāla institūcija apstiprina sertifikācijas komisiju un pamatojoties uz sertifikācijas komisijas priekšlikumu, pieņem lēmumu par resertifikāciju vai par atteikumu veikt resertifikāciju.

2018. gada 24. februārī biedrības „Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienības” kopsapulcē tika ievēlēta sertifikācijas komisija šādā sastāvā:

 • Anda Upmale, sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja
 • Zanda Lauva, sertifikācijas komisijas priekšsēdētājas vietniece
 • Evija Vilka, sertifikācijas komisijas sekretāre
 • Dita Baumane-Auza, sertifikācijas komisijas locekle
 • Ineta Heinsberga, sertifikācijas komisijas locekle
 • Kristīne Vende-Kotova, sertifikācijas komisijas locekle
 • Mirdza Paipare, sertifikācijas komisijas locekle 

Sertifikācijas kārtība

2.         Ārstniecības persona, kas vēlas veikt resertifikāciju, ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz sertifikācijas komisijā iesniegumu (1.pielikums), kuram pievieno šādus dokumentus:

2.1.    Resertifikācijas lapu (2. pielikums). Zināšanai:

-               lapā aizpilda I un II daļu (II daļu aizpilda ārstniecības, izglītības vai sociālās aprūpes iestādes vadītājs vai persona, kuras pakļautībā strādā mākslas terapeits vai, ja pretendents strādā privātpraksē, aizpilda pats mākslas terapeits), pārējās daļas arī pievienotas, bet netiek neaizpildītas;

-               Sertifikācija ir nepieciešama „Mākslas terapijā” (9. punkts)

-               punktos 12.1. un 12.2. par profesionālo un zinātnisko darbību un tālākizglītības pasākumiem ārstniecības personas sertifikāta derīguma termiņa laikā katrs ieraksts ir jāapstiprina ar dokumenta kopiju. Tālākizglītības pasākumus (un kopijas) uzrādīt sekojošā kārtībā:

1)         Tālākizglītība specializācijā – VPMT, DKT, DT vai MT,

2)         Tālākizglītība mākslu terapijā,

3)         Tālākizglītība mākslu terapijai radniecīgās jomās – psiholoģija, psihiatrija, psihoterapija, medicīna* u.c.

* Saskaņā ar Ārstniecības likumu (48. pants) un Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtību (izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 9. panta pirmo daļu) 20. punkts, ārstniecības personas pienākums ir regulāri pilnveidot savu kvalifikāciju un izglītoties neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) sniegšanā, un ir jāuzrāda profesionālo zināšanu vai prasmju apguve vai pilnveide attiecīgajā profesijā vismaz 150 akadēmisko stundu apjomā, tai skaitā profesionālo zināšanu pilnveidi NMP sniegšanā.

NMP kursi mākslas terapeitiem pēc iepriekšējām mākslas terapeitu konsultācijām ar Neatliekamās Medicīnas asociācijas viceprezidentu Juri Raudovu, tika organizētas 8 TIP apjomā.

-                      punktā 17. jāraksta „Iesaku resertificēt ārstniecības personu vārds/uzvārds kā mākslas terapeitu”

-                      ir jāuzrāda 150 tālākizglītības punkti par profesionālās un zinātniskās darbības un tālākizglītības pasākumiem sertifikāta derīguma termiņa laikā (skatīt MK noteikumu 5. pielikumu), no kuriem vismaz 60 % ir iegūti mākslas terapijā.

2.2.    Profesionālās darbības pārskatu attiecīgajā pamatspecialitātē (saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 18. maija noteikumu Nr. 461 1.12. punktu par Mākslas terapeita profesijas standartu):

-                      kurā atspoguļots veiktā darba apjoms, intensitāte un kvalitāte profesionālās darbības periodā;

-                      pārskatu apstiprina darba devējs vai persona, kuras vadībā vai uzraudzībā strādājusi resertificējamā ārstniecības persona vai arī, ja pretendents strādā privātpraksē, apstiprina pats mākslas terapeits;

-                      informāciju iesniedz par visām ārstniecības, izglītības vai sociālās aprūpes iestādēm un/vai privātpraksi, kur sertifikāta derīguma termiņa laikā mākslas terapeits strādā vai ir strādājis (3. pielikums).

2.3.    Dokumentu, kas apliecina profesionālās darbības periodam atbilstošu supervīzijas stundu skaitu (supervīzijas grāmatiņa / lapa / dokuments) (4. pielikums);

Supervīzijas stundu skaita attiecības pret astronomiskajām stundām:

Supervīzijas veids Supervīzijas astronomiskais ilgums Supervīzijas stundas
individuālā supervīzija 45 līdz 90 minūtes 1 supervīzijas stunda
supervīzija grupā 3 astronomiskās stundas 2 supervīzijas stundas

 

2.4.    Maksājumu apliecinošu dokumenta kopiju par resertifikācijas procesa apmaksu – 48,38 eiro (Saskaņā ar MK noteikumiem nr. 672 par Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes un sertifikācijas maksas pakalpojumu cenrādis. Skatīt šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=259412)

Rekvizīti:

 • Biedrība ”Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība”
 • Reģ.Nr. 40008116316
 • Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
 • AS Swedbank
 • HABALV22
 • LV33HABA0551030667234

2.5.    apliecinājumu par individuālās un grupas terapijas pieredzi (ja tas nav uzrādīts sertificējoties).

-               Apjoms: 50 individuālās + 50 grupas terapijas stundas.

-               Terapija var būt izieta savā mākslas terapijas specializācijā pie sertificēta mākslas terapeita vai jebkurā citā psihoterapijas novirzienā.

-               Ja terapija ir izieta studiju procesa ietvaros, to apliecina diploma pielikums ar piešķirtajiem kredītpunktiem vai studiju programmas vadītāja izziņa.

Ja mākslas terapeits studiju ietvaros ir izgājis kursu „Profesionālās izaugsmes grupa”, tā apjoms sedz ne vairāk kā 25 terapijas stundas grupā.

3.         Dokumentu iesniegšana:

Tā kā pretendenti uz Mākslas terapeita sertifikāciju paliek arvien vairāk, tad LMTAA Sertifikācijas komisija ir nolēmusi sertifikācijas un resertifikācijas dokumentu iesniegšanu organizēt sekojoši:

-               dokumenti tiek iesniegti noteiktos datumos, ko pieņem visa Sertifikācijas komisija;

-               dokumenti tiek izskatīti uz vietas komisijas sēdes laikā klātesot pretendentam;

-               nepieciešamības gadījumā laboti un precizēti dokumenti tiek atnesti nākamajā komisijas tikšanās laikā.

Sertifikācijas komisijas sēžu datumi ir iesniegti LĀPPOS Sertifikācijas padomē.

 

Datums RESERTIFIKĀCIJA
08.02.2020. no plkst. 10:00 Iesniedz dokumentus pretendenti ar sertifikāta derīguma termiņu 07.04.2020. un 09.05.2020.
07.03.2020. no plkst. 10:00 Precizētu dokumentu iesniegšana
26.09.2020. no plkst. 10:00 Iesniedz dokumentus pretendenti ar sertifikāta derīguma termiņu 05.12.2020.
24.10.2020. no plkst. 10:00 Precizētu dokumentu iesniegšana

-                  Dokumentu iesniegšanas vieta tiks precizēta.

-                  Dokumentus izskatīšanas ilgums ir atkarīgs no pretendentu daudzuma un dokumentu sakārtotības.

-                  Pirms dokumentu iesniegšanas, lūdzu, pieteikties, rakstot uz e-pastu:  MTsertifikacija@gmail.com

 

Attēls: pixabay.com

 

 


Faili