Ētikas kodekss / komisija

Ētikas komisija:

Indra Majore-Dūšele, ētikas komisijas priekšsēdētāja
Anda Lase, ētikas komisijas locekle
Ineta Heinsberga, ētikas komisijas locekle
Evija Vilka, ētikas komisijas locekle

Kontakti:

Indra Majore-Dūšele

E-pasts: indra.majore.d@gmail.com

Tālr.: 29577764

Latvijas Mākslas terapeitu ētikas k​odekss 

Apstiprināts 2010.gada 6.marta kopsapulcē​

Latvijas Mākslas terapeitu ētikas kodekss (turpmāk – kodekss)  ir saistošs un to jāievēro visiem Latvijā praktizējošiem mākslas terapeitiem. Kodekss ir izstrādāts, ņemot vērā Latvijas ergoterapeitu ētikas kodeksā, Lielbritānijas Profesionālo Mākslas Terapeitu Asociācijas Ētikas Normu un Standartu Kodeksā, Eiropas Mūzikas terapijas asociāciju ētikas kodeksā un Eiropas Deju un kustību terapijas asociāciju ētikas kodeksā noteikto.

Mākslas terapeits (turpmāk – MT) ir ārstniecības persona*, kas ir ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību veselības aprūpē un profesionālo kvalifikāciju ar specializāciju vienā no mākslas veidiem (vizuāli plastiskā māksla, deja un kustība, drāma, mūzika). Mākslas terapeits strādā veselības, sociālās aprūpes vai izglītības jomā, ar klientiem / pacientiem, kuriem ir somatiski, psihiski traucējumi vai psiholoģiskas grūtības.

Mākslu terapija (turpmāk – mākslas terapija) Latvijā ir veselības aprūpes joma, kas ietver četru mākslas terapijas specializāciju kopumu - vizuāli plastiskā mākslas terapija, mūzikas terapija, deju un kustību terapija, drāmas terapija.

1. Mākslas terapeita (turpmāk – MT) ētikas pamatprincipi:

1.1. MT darbības pamatprincips ir nodrošināt kvalitatīvu mākslas terapijas pakalpojumu atbilstoši specializācijai (mākslas terapijā, deju un kustību terapijā, mūzikas terapijā vai drāmas terapijā), respektējot klientu / pacientu un grupu vajadzības un tiesības, neatkarīgi no personas rases, etniskās izcelsmes, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, invaliditātes, veselības stāvokļa, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa vai citiem apstākļiem..

1.2. MT savā profesionālajā darbībā cenšas ievērot augstākos mākslas terapijas profesionalitātes standartus un prasības, kas noteiktas Eiropas, Latvijas, MT profesionālo asociāciju normatīvajos aktos un dokumentos.

1.3. Kodeksa galvenais mērķis ir aizsargāt klientus / pacientus no kaitējuma, ko var izraisīt neētiska prakse, un nodrošināt, ka klientu / pacientu labklājība vienmēr ir prioritārā pār citiem apsvērumiem un prioritātēm.

1.4. MT ir atbildīgs par savu profesionālo kompetenci un kvalifikāciju, teorētisko un praktisko zināšanu līmeņa paaugstināšanu, nepārtraukti rūpējoties par savu profesionālo tālākizglītību, t.sk. regulāri apmeklējot supervīzijas, kā arī aktīvi piedaloties mākslu terapijas izglītības un praktiskā darba standartu attīstīšanā.

2. MT atbildība pret klientu / pacientu:

2.1. MT ir informēts par nevienlīdzību, kas raksturīga terapeitiskām attiecībām. Attiecības ar klientu / pacientu vienmēr jāveido profesionāli, izvairoties no jebkāda veida klienta / pacienta emocionālas, seksuālas, sociālas, vai ekonomiskas izmantošanas savu personīgo interešu apmierināšanai vai labuma gūšanai.

2.2. MT jāstrādā saskaņā ar skaidri formulētu vienošanos (mutisku un / vai rakstisku) ar klientu / pacientu un/vai viņa aprūpētāju. Tajā jāietver:

            a.     MT modalitāte (skaidrojums par MT iespējām, riskiem un ierobežojumiem);

            b.     MT procesa mērķus un paredzamu ilgumu;

            c.     Samaksu;

         d.    Konfidencialitātes un konfidencialitātes ierobežojumu skaidrojumu: ja MT ir sniegta bērnam vai pusaudzim, tad jāveic skaidrojums par konfidencialitātes ierobežojumiem, atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajam.

2.3. MT ir jāiesaistās terapeitiskajās attiecībās un mākslu terapijas procesā vienīgi pēc nosūtījuma no citiem speciālistiem vai klienta / pacienta brīvprātīgas pieteikšanās.

2.4. MT jāstrādā atbilstoši savai profesionālajai kompetencei un specializācijai, apzinoties savas kompetences robežas, nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar citiem speciālistiem vai arī iesakot klientam / pacientam konsultācijas pie cita speciālista.

2.5. MT ētiski nepieņemama ir klienta / pacienta vai sabiedrības maldināšana par savu profesionālās kvalifikācijas līmeni, kā arī mākslas terapijas procesa iespējamiem rezultātiem.

2.6. MT ir atbildīgs par klienta / pacienta drošību (fizisko, emocionālo) mākslas terapijas procesā.

2.7. MT nav tiesīgs veikt savu profesionālo darbību (izvērtēšana, mākslas terapijas procesa vadīšana, procesa novērtējums, supervīzija, apmācība, pētniecība), ja atrodas neatbilstošā fiziskā vai emocionālā stāvoklī.

2.8. MT var atteikties strādāt ar klientu / pacientu, pamatojot savu atteikumu un palīdzot klientam / pacientam atrast piemērotu speciālistu.

3. MT atbildība pret studentiem, praktikantiem un supervīzējamajiem

3.1. Mākslas terapijas studenta individuālās terapijas vai mākslas terapijas grupas procesā nedrīkst iesaistīt personas, kas ir saistītas ar studenta apmācības, prakses vai supervīzijas procesu.

3.2. Studiju programmas personālam, kam ir pamatotas šaubas par kāda studenta / praktikanta profesionālās attīstības iespējām, ir jāveic atbilstoša rīcība, lai aizsargātu šo studentu / praktikantu un (nākotnes) klientus / pacientus.

3.3. Supervīzoriem, kam ir pamatotas šaubas par kāda supervīzējamā / praktikanta rīcības neatbilstību labas prakses prasībām, ir jāveic atbilstoša rīcība, lai aizsargātu šo supervīzējamo / praktikantu un viņa klientus / pacientus.

3.4. Prakses vadītājs / supervizors nedrīkst uzticēt praktikantam vai supervīzējamajiem klīnisku atbildību bez atbilstošas pārraudzības.

3.5. MT pēc iespējas ir jānodrošina, ka potenciālie studenti, supervīzējamie, pretendenti uz profesionālu atzīšanu vai finansējumu pētniecībai, netiks diskriminēti saistībā ar viņu sociālo statusu, invaliditāti, etnisko, dzimuma vai rases piederību, reliģiju, seksuālo orientāciju vai jebkādām citām atšķirībām, kam nav saistība ar profesionālo kompetenci.

4. Konfidencialitāte un informācijas aizsargāšana

4.1. MT ir jāievēro konfidencialitāte attiecībā uz informāciju, kas iegūta profesionālās darbības laikā, izņemot tos gadījumus, kad informācijas neizpaušana par darba saturu rada draudus klienta / pacienta, MT vai sabiedrības drošībai, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

4.1.1. Strādājot ar grupu, MT jāaicina grupas dalībniekus ievērot konfidencialitāti attiecībā uz citiem grupas dalībniekiem.

4.1.2. Saņemot klienta / pacienta / aprūpētāja atļauju, informācija var tikt atklāta: .

a. speciālistiem, kas iekļauti klienta / pacienta veselības aprūpē;

b. praktikantiem, kuriem ir saistoša tāda pati konfidencialitāte, kā MT;

c. anonīma informācija var tikt publicēta vai prezentēta kā gadījuma analīzes vai pētījuma projekta daļa.

4.2. Visa informācija (dokumentācija, foto, video, mākslas darbi), kas saistīta ar mākslas terapijas procesu ir jāuzglabā, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās fizisko personu datu aizsardzības un informācijas glabāšanas prasības.

5. Pētniecība

5.1. Visos pētījumos, kur tieši vai netieši ir iesaistīti klienti / pacienti, prioritāras ir klientu / pacientu intereses un drošība.

5.2. Biomedicīniska pētījuma veikšanai, ir jāsaņem atļauja no atbilstošas ētikas komitejas

5.3. Ir jāievēro pētījuma iesaistīto personu (autoru) tiesības. Līdzstrādnieku un darba vadītāju ieguldījums ir jānorāda katrā prezentācijā vai publikācijā.

6. MT atbildība pret citiem profesionāļiem un profesiju

6.1. MT jātiecas pēc savstarpēji atbalstošām sadarbības attiecībām ar kolēģiem un citiem speciālistiem, ievērojot kolēģu un citu multidisciplinārās / multiprofesionālās komandas speciālistu kompetences un prasmes, pienākumus un atbildību, veicinot komandas darbu, lai veicinātu klientu / pacientu labklājību.

6.3. MT jāatturas no noniecinošiem un nepamatotiem izteikumiem par kolēģiem un citiem speciālistiem, bet konflikta gadījumā jāmeklē savstarpēji pieņemami risinājumi.

6.4. MT vienmēr jātiecas radīt pozitīvu priekšstatu par savu profesiju, demonstrējot kvalitatīvas prakses standartus un kompetenci, kā arī nodibinot koleģiālas attiecības ar kolēģiem un citiem speciālistiem.

6.5. MT iespēju robežās jāinformē sabiedrība par mākslu terapiju, tās sasniegumiem, publiskās situācijās prezentējot sevi, savu profesiju, profesionālās asociācijas un darbību.

7. Ētikas Kodeksa ievērošana un sūdzību izskatīšana

7.1. Klienti / pacienti un klientu / pacientu pārstāvji, kā arī MT var iesniegt Latvijas Mākslas terapiju asociāciju apvienības (turpmāk – LMTAA) sūdzības par LMTAA biedru rīcību vai izturēšanos, ja uzskata to par nepieļaujamu, kaitējošu un / vai nosodāmu.

7.2. LMTAA Ētikas komisija (turpmāk – ĒK) seko Kodeksa ievērošanai, jaunu izmaiņu ieviešanas nepieciešamībai un izskata iesniegtās sūdzības.

7.3. ĒK 5 cilvēku sastāvā ievēl LMTAA biedru Kopsapulce uz 5 gadiem.

7.4. Sūdzības par konflikta situācijām vai par Kodeksa normu un principu neievērošanu rakstiski iesniedzamas ĒK.

7.5. ĒK informē MT, par kura rīcību ir saņemta sūdzība, par sūdzības saņemšanu un tās saturu, kā arī informē LMTAA valdi par sūdzības saņemšanu.

7.6. ĒK ar balsu vairākumu pieņem lēmumu par sūdzības izskatīšanu vai neizskatīšanu. Ja sūdzība netiek pieņemta izskatīšanai, sūdzības iesniedzējs un MT, par kura rīcību ir saņemta sūdzība, (turpmāk – abas puses) tiek rakstiski informētas par atteikumu izskatīt sūdzību un tā iemesliem. Ja sūdzība tiek pieņemta izskatīšanai, abas puses tiek uzaicinātas piedalīties ĒK sēdē, kurā izskatīs sūdzību un kura tiek organizēta 3 nedēļu laikā no sūdzības saņemšanas brīža.

7.7. ĒK sēdē abām pusēm tiek dota iespēja izsmeļoši izskaidrot un komentēt sūdzībā minēto situāciju un paust viedokļus. Lai nodrošinātu sūdzības izskatīšanu, ĒK var izteikt šādus lūgumus un izvirzīt šādas prasības:

7.7.1. Aicināt MT, par kura rīcību ir saņemta sūdzība, komentēt sūdzības saturu, sniegt atbildes uz ĒK jautājumiem.

7.7.2. Aicināt sūdzības iesniedzēju komentēt savu sūdzības saturu, sniegt atbildes uz ĒK jautājumiem.

7.7.3. Sūdzības izskatīšanā pieaicināt sūdzībā minētā MT supervīzoru(s), lūdzot konsultāciju par konkrētā gadījuma aspektiem.

7.8. Sūdzības izskatīšanas procesa kopsavilkums tiek fiksēts rakstiski, šī informācija ir konfidenciāla.

7.9. ĒK ir pienākums izskatīt sūdzību mēneša laikā no tās saņemšanas. Ja izskatīšana noteiktajā termiņā nav iespējama, abas puses tiek informētas par termiņa pagarināšanas iemesliem.

7.10.ĒK lēmumam jāietver atbilde uz jautājumu, vai ir noticis ētisks pārkāpums. ĒK lēmums tiek rakstiski paziņots abām pusēm un LMTAA Valdei.

7.11. Ja ar ĒK lēmumu tiek konstatēts ētisks pārkāpums, šim lēmumam pievienojamas rekomendācijas LMTAA Valdei par iespējamo rīcību, lai novērstu pārkāpuma sekas un / vai līdzīgu pārkāpumu atkārtošanos.

7.12. LMTAA Valde, ievērojot MT, par kura rīcību ir saņemta sūdzība, ētiska pārkāpuma raksturu, var pieņemt vienu no šādiem lēmumiem:

  • izteikt brīdinājumu; 
  • informēt LMTAA biedrus par izdarīto ētisko pārkāpumu;
  • izteikt rājienu;
  • aicināt apmeklēt papildus apmācību / supervīziju;
  • ierosināt sertifikācijas komisijai anulēt profesionālo sertifikātu;
  • ierosināt kopsapulcei izslēgt personu no LMTAA biedru saraksta.

8.12. MT, kurš ir atzīts par vainīgo ētiska pārkāpuma izdarīšanā, ir tiesīgs iesniegt apelāciju. Apelāciju var iesniegt 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas ir jāiesniedz LMTAA Valdei.

8.13. LMTAA Valde, saņemot MT apelāciju, 10 dienu laika izveido apelācijas komisiju 3 neatkarīgu ekspertu sastāvā.

8.14. LMTAA pārstāv savus biedrus un aizstāv mākslas terapijas profesionālās intereses.