Ārstniecības personas reģistrācija

ĀRSTNIECĪBAS PERSONU REĢISTRĀCIJA

Ārstniecības persona un ārstniecības atbalsta persona ir tiesīga strādāt profesijā, ja tā ir reģistrēta Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā (turpmāk – Reģistrs).

Reģistrācijas termiņš Reģistrā ir pieci gadi.

1. solis - Pakalpojuma pieprasīšana
Jāvēršas Veselības inspekcijā.

Lai veiktu pirmreizēju reģistrāciju Reģistrā, ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām:

 • Ierodoties klātienē jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments
 • jāuzrāda medicīniskās izglītības diploms, kurš iegūts Latvijā akreditētā programmā (ja medicīnas izglītības dokuments iegūts ārvalstīs, tam jābūt atzītam Latvijā. Detalizētāk šeit)
 • jāiesniedz aizpildīta ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personu reģistrācijas uzskaites karte

Reģistrācijas uzskaites karte
Vēršam uzmanību, ka, lai nokārtotu profesionālās kvalifikācijas pārbaudi Rīgas Stradiņa universitātē, personai vispirms no Veselības inspekcijas jāsaņem informatīva vēstule par nepieciešamību kārtot šādu pārbaudījumu - pamatojums: savstarpēji noslēgts līgums starp Rīgas Stradiņa universitāti un Veselības inspekciju).

Papildus iesniedzamie dokumenti, zemāk minētajām personām

 • Ārstniecības personām, kas medicīniskās izglītības diplomu ir ieguvušas vairāk kā pirms pieciem gadiem
  • papildus jāiesniedz dokuments par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi.
 • Ārstniecības personām, kuras medicīnisko izglītību ieguvušas savā mītnes zemē, ārvalstīs un plāno iesaistīties veselības aprūpes procesa nodrošināšanā Latvijā
  • papildus jāiesniedz arī valsts valodas prasmi apliecinošs dokuments.
 • Ārstniecības atbalsta personām
  • papildus jāiesniedz profesionālās pilnveides izglītības apliecību par licencētas profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi pacientu datu aizsardzības jautājumos vismaz 8 stundu apjomā
 • “Informācija par licencētām izglītības programmām pacientu datu aizsardzības jautājumos pieejama Valsts izglītības informācijas sistēmā   https://www.viis.gov.lv/registri/izglitibas_programmas (Meklēšana - atzīmē “Profesionālā izglītība” – informācijā“ Citi meklēšanas kritēriji” logā “Izglītības programmu kods” ieraksta 345001 – spied logu “Meklēt” – lejuplādējiet XLS failu ar izglītības iestādēm)”

Ja reģistrācijas termiņa laikā ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona iegūst attiecīgi ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikātu, Veselības inspekcija pagarina reģistrācijas termiņu attiecīgajā profesijā uz laiku, kas ir par vienu gadu garāks par ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikāta derīguma termiņu.

Izglītības iestādes, kurās ir iespējams nokārtot profesionālās kvalifikācijas pārbaudes attiecīgajā profesijā 

​​​​​​​2. solis - Pakalpojuma saņemšana

 • Vēršoties klātienē (iepriekš piesakoties pa tālruni 67081600 vai rakstot uz e-pastu vi@vi.gov.lv
 • Nosūtot dokumentu oriģinālus pa pastu
 • Izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu www.latvija.lv
 • Iesniedzot dokumentus ar e-pasta starpniecību, izmantojot drošu elektronisko parakstu

Termiņš: viena mēneša laikā.

Ārstniecības un atbalsta personu PĀRREĢISTRĀCIJA

Reģistrā attiecīgajā profesijā tiek pārreģistrētas ārstniecības personas

 • kuras veic profesionālo darbību attiecīgā profesijā un vēlas pagarināt reģistrācijas termiņu Reģistrā
 • kurām beidzies ārstniecības personas sertifikāta derīguma termiņš un netiek veikta resertifikācija, taču vēlas tupināt profesionālo darbību tikai attiecīgā profesijā.

Reģistrācijas termiņš Reģistrā ir pieci gadi.
 
Kam pārreģistrācija NAV jāveic?

 • Ārstniecības personai vai ārstniecības atbalsta personai, kurai ir derīgs ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikāts;
 • Zobu feldšeriem, kuri ir reģistrēti atbilstoši ārstniecības personu specialitāšu klasifikatoram, pārreģistrācija nav jāveic, un to reģistrācijas termiņš ir 2020.gada 31.decembris.

1. solis. Pakalpojuma pieprasīšana
Jāvēršas Veselības inspekcijā.

Lai veiktu pārreģistrāciju Reģistrā, ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām, Veselības inspekcijā, jāiesniedz:

 • vēršoties klātienē jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments;
 • jāiesniedz Iesniegums, ne agrāk kā 90 dienas un ne vēlāk kā 30 dienas pirms reģistrācijas termiņa beigām, par profesionālo zināšanu vai prasmju apguvi vai pilnveidi attiecīgajā profesijā vismaz 150 akadēmisko stundu apjomā reģistrācijas termiņa laikā, tajā skaitā profesionālo zināšanu pilnveidi neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā. Māsas (vispārējās aprūpes māsa), vecmātes, māsas palīga vai zobārsta asistenta profesijā – vismaz 100 akadēmisko stundu apjomā reģistrācijas termiņa laikā, tajā skaitā profesionālo zināšanu pilnveidi neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā;
 • Informāciju apliecinošu dokumentu kopijas vai uzrāda šo dokumentu oriģinālus par profesionālās atbilstības pārbaudes sekmīgu nokārtošanu attiecīgajā profesijā.
 • Ja ārstniecības persona pēc diploma iegūšanas Latvijā strādā vai ir strādājusi profesijā vai kādā no profesijas pamatspecialitātēm, apakšspecialitātēm vai papildspecialitātēm ārpus Latvijas Republikas, kādā no Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm vai Šveices Konfederācijā ne mazāk kā trīs gadus reģistrācijas termiņa laikā, tad ārstniecības persona, kura vēlas veikt pārreģistrāciju, inspekcijā iesniedz iesniegumu (4. pielikums):
  • darba devēja izziņu vai citu dokumentu par veikto profesionālo darbību, kurā norādīta profesija, amats un laikposms, kurā profesionālā darbība veikta;
  • izziņu par tiesībām veikt profesionālo darbību (piemēram, Certificate of Good Standing), ko izsniegusi tās valsts kompetentā institūcija, kurā ārstniecības persona veikusi profesionālo darbību.

2. Pakalpojumu var saņemt:

 • Vēršoties klātienē (iepriekš piesakoties pa tālruni 67081600 vai rakstot uz e-pastu vi@vi.gov.lv ;
 • Nosūtot dokumentu oriģinālus pa pastu;
 • Izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu www.latvija.lv,
 • Iesniedzot dokumentus ar e-pasta starpniecību, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

Termiņš: viena mēneša laikā.

 

Ārstniecības un atbalsta personu REĢISTRĀCIJAS TERMIŅA ATJAUNOŠANA

Ārstniecības personai un ārstniecības atbalsta personai, kurai ir beidzies reģistrācijas termiņš, ir tiesības to atjaunot. Reģistrācijas termiņš Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā (turpmāk  - Reģistrs) ir pieci gadi.

Pakalpojuma pieprasīšana
Lai veiktu reģistrācijas termiņa atjaunošanu Reģistrā, ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām jāvēršas Veselības inspekcijā (pakalpojuma saņemšanas kanāli zemāk).

 • Gadījumā, kad ārstniecības personas reģistra termiņu vēlas atjaunot piecu gadu laikā no dienas, kad beidzies reģistrācijas termiņš reģistrā:
  • jāiesniedz Iesniegums pārreģistrācijai vai reģistrācijas atjaunošanai;
  • jāpievieno dokumenti  par profesionālo zināšanu vai prasmju apguvi vai pilnveidi attiecīgajā profesijā vismaz 150 akadēmisko stundu apjomā, bet māsas (vispārējās aprūpes māsa), vecmātes vai māsas palīga profesijā, – vismaz 100 akadēmisko stundu apjomā pēdējo piecu gadu laikā pirms šā iesniegumasaņemšanas dienas inspekcijā (tajā skaitā profesionālo zināšanu pilnveidi neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā) vai jāiesniedz dokuments par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi attiecīgajā profesijā.
 • Gadījumā, kad ārstniecības personas reģistra termiņu vēlas atjaunot laika posmā, kas ir ilgāks par pieciem gadiem, no dienas, kad beidzies reģistrācijas termiņš reģistrā:
  • jāiesniedz Iesniegums pārreģistrācijai vai reģistrācijas atjaunošanai;
  • jāiesniedz dokuments par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi attiecīgajā profesijā.
 • Ārstniecības personai, kurai ir beidzies reģistrācijas termiņš, bet kura profesijā vai kādā no profesijas pamatspecialitātēm, apakšspecialitātēm vai papildspecialitātēm ir veikusi profesionālo darbību ārpus Latvijas Republikas kādā no Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm vai Šveices Konfederācijā ne mazāk kā trīs gadus pēdējo piecu gadu laikā, ir tiesības atjaunot reģistrāciju reģistrā attiecīgajā profesijā, iesniedzot Veselības inspekcijā iesniegumu ar lūgumu atjaunot reģistrācijas termiņu reģistra un pievienojot ā šādus dokumentus:
  • darba devēja izziņu vai citu dokumentu par veikto profesionālo darbību, kurā norādīta profesija, amats un laikposms, kurā profesionālā darbība veikta;
  • izziņu par tiesībām veikt profesionālo darbību (piemēram, Certificate of Good Standing), ko izsniegusi tās valsts kompetentā institūcija, kurā ārstniecības persona veikusi profesionālo darbību.

Šajā gadījumā ārstniecības personai dokumenti par profesionālo zināšanu vai prasmju apguvi vai pilnveidi nav jāsniedz vai profesionālās atbilstības pārbaude nav jākārto.

Zemāk minētajām personām papildus Iesniegumam jānorāda:

 • Ārstniecības personai, kurai beidzies reģistrācijas termiņš, bet, kura profesijā vai kādā no profesijas pamatspecialitātēm, apakšspecialitātēm vai papildspecialitātēm ir veikusi profesionālo darbību ārpus Latvijas Republikas kādā no Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm vai Šveices Konfederācijā ne mazāk kā trīs gadus pēdējo piecu gadu laikā, ir tiesības atjaunot reģistrāciju, iesniedz Veselības inspekcijā iesniegumu
  • un darba devēja izziņu par veikto profesionālo darbību (jānorāda profesija, amats un laika posms, kurā profesionāla pieredze veikta. Kā arī pievieno izziņu par tiesībām veikt profesionālo darbību, ko izsniegusi tās valsts kompetentā institūcija, kurā ārstniecības persona veikusi profesionālo pieredzi).

Ja ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona pēc reģistrācijas atjaunošanas Reģistrā reģistrācijas termiņa laikā iegūst attiecīgi ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikātu, Veselības inspekcija automātiski pagarina reģistrācijas termiņu attiecīgajā profesijā uz laiku, kas ir par vienu gadu garāks par ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikāta derīguma termiņu.

Pakalpojumu var saņemt:

 • vi@vi.gov.lv) ;
 • Nosūtot dokumentu oriģinālus pa pastu;
 • Izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu www.latvija.lv,
 • Iesniedzot dokumentus ar e-pasta starpniecību, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

Termiņš: viena mēneša laikā.
 
Izglītības iestāžu saraksts, kurās ir iespējams nokārtot profesionālās kvalifikācijas pārbaudījumus attiecīgajās profesijās
 
Veselības inspekcija vērš uzmanību, ka lai nokārtotu profesionālās kvalifikācijas pārbaudi Rīgas Stradiņa universitātē, tad personai vispirms no Veselības inspekcijas jāsaņem informatīva vēstule par nepieciešamību kārtot šādu pārbaudījumu. (Pamats: savstarpēji noslēgts līgums starp Rīgas Stradiņa universitāti un Veselības inspekciju).

 


Faili