Kas ir mākslas terapeits?

Mākslas terapeits ir ārstniecības persona, kas ir ieguvusi maģistra grādu veselības aprūpē un mākslas terapeita profesionālo kvalifikāciju ar specializāciju vienā no mākslas veidiem (vizuāli plastiskā māksla, deja un kustība, mūzika, drāma)
(saskaņā ar MK 2009.g. noteikumiem Nr. 268 un 2017.g. noteikumiem Nr. 264)
 
Mākslas terapeits – funkcionālais speciālists (fizioterapeits, ergoterapeits, reitterapeits, tehniskais ortopēds, klīniskais logopēds, uztura speciālists, mākslas terapeits) ir ārstniecības persona, kas ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko medicīnisko izglītību un darbojas atbilstoši savai kompetencei ārstniecībā.
(saskaņā ar Grozījumiem Ārstniecības likuma 45.1 pantā, likums pieņemts Saeimā 2012.gada 21.jūnijā, stājas spēkā 2012.gada 11.jūlijā)
 
Savā specialitātē funkcionālais speciālists atbilstoši savai kompetencei ārstniecībā:
1) pārzina cilvēka funkcionālo ierobežojumu novērtēšanu un rehabilitācijas principus;
2) veic ārstēšanu, izmantojot atbilstošu diagnostiku, novērtēšanu un medicīniskās tehnoloģijas, un dod atzinumus;
3) veic profesionālās izglītības darbu.
(Ārstniecības likums 45.2 pants 1.daļa)
 
Mākslas terapeita profesionālo darbību reglamentējošie dokumenti:
LR normatīvie akti (Ministru Kabineta noteikumi)
Profesijas standarts (http://www.lm.gov.lv)
Mākslu terapijas medicīniskās tehnoloģijas / (Rehabilitācijas medicīniskie pakalpojumi) (http://www.vmnvd.gov.lv)
Ministru kabineta noteikumi par Ārstniecības personu sertifikācijas kārtību
Mākslu terapijas profesionālo asociāciju dokumenti 
Latvijas Mākslas terapeitu ētikas kodekss (http://lmtaa.maksluterapija.com/)
 
Izglītība
Rīgas Stradiņa universitātē profesionālā maģistra studiju programma „Mākslas terapija” visās 4 specializācijās. Liepājas universitātē profesionālā maģistra studiju programma „Mūzikas terapija”.
 
Prakses / darba vietas
Mākslas terapeits strādā veselības aprūpes iestādēs (stacionāros, ambulatorajā veselības aprūpē, rehabilitācijas iestādēs), sociālās aprūpes iestādēs (sociālās aprūpes centros, sociālajos dienestos, krīžu centros, pansionātos, bērnu bāreņu aprūpes centros, bērnu namos, dienas centros personām ar garīgās attīstības traucējumiem u.tml.), izglītības iestādēs (izglītības iestādēs (pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās izglītības iestādēs, speciālās izglītības iestādēs). Mākslas terapeits sadarbojas ar ārstiem un citiem speciālistiem, strādājot multiprofesionālas komandas sastāvā. Visās minētajās jomās mākslas terapeits strādā ārsta uzraudzībā, regulāri supervīzējot savu praksi.
 
 
Attēls: stocksnap.io

Faili