LMTA vēsture

Atskatā uz LMTA vēsturi var iepazīties ar LMTA mērķi, svarīgākajiem notikumiem un cilvēkiem asociācijas veidošanā cauri gadiem, kā arī ar nozīmīgām grāmatām un krājumiem, ko veidojuši asociācijas dibinātāji un biedri.

Būtiski notikumi, saistībā ar asociācijas veidošanos, norisinājās jau pirms asociācijas dibināšanas

Starp pirmajiem notikumiem mākslas terapijas vēsturē Latvijā atzīmējama Dr. habil. psych. Māras Vidneres (Latvija) un Ph. Dr. profesores Ainas Ozoliņas Nicho (ASV) sadarbība. 1997. gadā Aina Ozoliņa Nucho veica komandējumu uz Latviju, lai nolasītu intensīvo kursu mākslas terapijā.

Tika izdota grāmata Māksla un pašatklāsme: mākslas terapijas nozīme veselības saglabāšanā un atgūšanā / Aina Ozoliņa Nucho, Māra Vidnere; galv. red. Astrīda Iltnere; māksl. Inese Markeviča. Rīga: AGB, 1999.

Atzīmējama arī 2-gadīga tālākizglītības programma, kuru gadsimtu mijā organizēja Guna Svence no tolaik Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas, sadarbībā ar Krievijas Praktiskās Psiholoģijas institūtu “Imatons”.

Mūzikas terapijas prakse Latvijā aizsākās 1998. gadā, pateicoties vācu mūzikas terapeita Dr. rer. Reinera Hausa iniciatīvai, kurš Liepājas Pedagoģijas akadēmijā organizēja kursus mūzikas terapijas interesentiem.

Mg.art. Ingrīda Indāne no 1998. gada organizēja seminārus, kā arī vadīja kursus un seminārus par mākslas un psiholoģijas tēmām.

Mirdza Paipare aktīvi darbojās pie Mūzikas terapijas studiju programmas Liepājā ieviešanas, kā arī jajā kontekstā minami mēģinājumi izveidot patstāvīgu profesiju – mūzikas terapeits.                                              

Būtiski cilvēki, kas veidojuši pamatus mākslas terapijas attīstībai Latvijā: Māra Vidnere; Guna Svence; Ingrīda Indāne; Aina Ozoliņa Nucho; Jeļena Mihailova; S.Sommers; B.Stīvens; A.Kopitins.

2003.gads, kad 11.06.2003. tika reģistrēta biedrība “Latvijas mākslas terapijas asociācija” (LMTA)

Biedrība reģistrēta: 11.06.2003.

Ierakstīta biedrību un nodibinājumu reģistrā: 05.10.2005.

Datums, kad pieņemts lēmums par dibināšanu: 26.05.2003.

Biedrības “Latvijas mākslas terapijas asociācija” mērķi:

 • Veikt sabiedriskā labuma darbību, kas sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai un ir vērsta uz izglītības, zinātnes, veselības veicināšanu un slimību profilaksi - attīstot, ieviešot un pielietojot mākslas terapiju gan slimības profilaksē, gan atveseļošanās procesā, gan dzīves kvalitātes uzlabošanas jomā veselības aprūpē, sociālajā aprūpē un izglītības jomā, vienlaikus veicinot mākslas terapijas pieejamību sabiedrībai un sniedzot ieguldījumu izglītības un zinātnes attīstībā mākslas terapijas jomā;
 • veicināt mākslas terapeita profesijas un mākslu terapijas attīstību Latvijā; veidot un uzturēt mākslas terapeita profesijas reputāciju; sekmēt mākslas terapeitu un speciālistu, kas savā profesionālajā darbībā izmanto mākslu, savstarpējo sadarbību profesionālās darbības jomā;
 • sekmēt mākas terapeitu augstākās profesionālās izglītības studiju programmu tālāku pilnveidošanu un tālākizglītības apmācību programmu izveidi un ieviešanu; sekmēt pieredzes apmaiņas studiju un mācību prakses programmu ieviešanu mākslas terapijas studentiem gan Latvijā, gan ārvalstīs, veicināt mākslas terapijas studentu  iesaistīšanos zinātnisko pētījumu un praktisko pētījumu projektos Latvijā un ārvalstīs;
 • informēt sabiedrību un veidot sabiedrībā patiesu un pilnīgu priekšstatu par mākslas terapijas nozīmi, nepieciešamību un iespējām veselības aprūpē un sociālajā aprūpē, izglītības jomā, slimības profilaksē, rehabilitācijas procesā, vispārīgās fiziskās, garīgās, emocionālās un sociālās labklājības uzturēšanā, dzīves kvalitātes līmeņa celšanā;
 • veicināt mākslas terapeitu atbildību par savas profesionālās izglītības un kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu; teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu papildināšanu, ņemot vērā jaunākās, ar mākslas terapeita profesionālo darbību saistītās, zinātnes atziņas  un zinātnisko pētījumu rezultātus; praktisko un zinātnisko pētījumu veikšanu;
 • izstrādāt mākslas terapeitu profesionālās ētikas un labas prakses principus, ar tālāko to integrāciju mākslas terapeitu profesionālās darbības praksē;
 • veicināt mākslas terapeitu sadarbību ar pētniecības institūtiem un iestādēm, ārstniecības, veselības aprūpes un sociālās aprūpes iestādēm un izglītības iestādēm, kā arī  ar profesionālajām organizācijām, kas apvieno šo nozaru speciālistus;
 • aizstāvēt savu biedru tiesības un ar likumu aizsargātās profesionālās, tiesiskās un ekonomiskās intereses - ciktāl tas atbilst pārējiem biedrības mērķiem un nav pretrunā ar likumu;
 • pārstāvēt Latvijas mākslas terapeitu profesionālās intereses dažādās organizācijās, biedrībās un apvienībās, iesaistīties un piedalīties citās, ar mākslas terapeita profesionālo darbību saistītās, organizācijās, biedrībās un apvienībās Latvijā un pasaulē.

Norisinājās MT 1.konference, Jūrmalā.

Kristīne Mārtinsone, Maija Zakriževska, Agnese Rumkovska sastapa Mirdzu Paipari un uzzināja, ka Liepājā ir atvērta mūzikas terapijas studiju programma. Tika noskaidrots, ka arī Mirdza ar kolēģiem no Vācijas jau gandrīz trīs gadus mēģina veidot patstāvīgu profesiju – mūzikas terapeits, kā arī izstrādā profesijas standartu.

Maija Zakriževska un Agnese Rumkovska devās uz Lietuvu iepazīties ar Lietuvas kolēģēm, ar tā brīža Lietuvas mākslas terapijas asociācijas prezidenti Audru Brazauskaiti, un pastāstīt, kas notiek Latvijā. Tiesa, Viļņas mākslas terapeiti uz konferenci neatbrauca, toties atbrauca (un katru gadu vēlāk turpināja braukt) kolēģes no Šauļiem - Asta Vaitkevičienė, Rasa Kučinskienė.   

LMTA mērķis tajā laikā bija veidot sadarbības tiltu starp Krieviju un Latviju, lai organizētu gan tālākizglītību un pirmo starptautisko mākslas terapijas konferenci Latvijā (Idejas autors A.Kopitins, kurš uzrunāja M.Zakriževsku).

Būtiski cilvēki LMTA veidošanā:

 • Kristīne Mārtinsone (dibinātāja, valdes priekšsēdētāja)
 • Maija Zakriževska (dibinātāja, valdes locekle)
 • Agnese Rumkovska (dibinātāja, valdes locekle)
 • Ēra Zalcmane (dibinātāja, izstrādāja pirmo logo)
 • Jānis Vaišļa (dibinātājs)

No 11.06.2003. līdz 05.10.2005. LMTA valdi veidoja:

 • Kristīne Mārtinsone
 • Maija Zakriževska
 • Agnese Rumkovska    

LMTA 2004.gadā

Norisinājās MT 2. konference, Rīgā.

Veidojās diskusijas par to, kas ir mākslas terapija, un vai tā var kļūt par patstāvīgu profesiju.

Profesijas veidošanas ideja sekmēja nākamos soļus: bija jāformulē, kādas ir mākslas terapeita prasmes, kompetences, kādas ir prasības izglītībai, kādi ētikas standarti. Risinot šos jautājumus, izvēlējāmies balstīties uz Lielbritānijas modeli.

Šajā laikā  norisinājās darbs pie profesijas standarta izveide (pirmā versija tika izstrādāta tehniski līdzīga psihologu standartam) un pie ētikas kodeksa izstrādes.

Tika saprasts, kāda tieši būs mākslu terapija Latvijā (psihoterapija, pedagoģija, māksla…).

Aktualizējās ideja par terminoloģijas izstrādi, un tika pieņemts lēmums nelietot terminu “Mākslas terapeits”, tā vietā lietojot terminu “Mākslas terapijas speciālists”.

No 01.01.2004. LMTA valdi veidoja:

 • Kristīne Mārtinsone
 • Agnese Rumkovska
 • Sandra Dzilna  
 • Būtiski cilvēki mākslas terapijas profesijas veidošanā:

Kristīne Mārtinsone, Maija Zakriževska, Agnese Rumkovska, Rita Zālīte (komunikācijas), Solveiga Siliņa (ētikas standarta izstrāde), Sandra Dzilna, Ieva Šlosberga (visu dokumentu tulkošana), Ilze Dreifelde, Anda Lase, Jolanta Klauča, Emīlija Jurjāne, Dace Visnola. Kā arī ārzemju kolēģi Dr. Kerola Sibeta (Caryl Sibbet), Grehems Dikersons (Graham Dickerson), Kopitins, Purnis, Budza, Nazarova, Vačkovs, Ļebedeva.

LMTA 2005. gadā

Tika organizēta MT 3. konference, Ventspilī.

2005. gada decembrī tika apstiprināts profesijas standarts.        

Pirmajā profesijas standartā, kas tika saskaņots 2005. gada 14. decembrī, tika ierakstīts: mākslas terapijas speciālists, izdalot četras specializācijas – mākslas terapija, deju un kustību terapija, mūzikas terapija, drāmas un dzejas terapija. Specializācijas tika izdalītas, galvenokārt, pamatojoties uz Lielbritānijas modeli, vienīgi dzejas terapija nāk no ASV. Īsu brīdi bija diskusija par smilšu terapiju kā vēl vienu specializāciju, tomēr smilšu terapeiti nepievienojās mākslu terapeitiem.

Tika izveidots arī profesijas apraksts.

Izveidojās izpratne, ka jāveido dažādas mākslu terapijas specializācijas.

LMTA valde no 05.10.2005. līdz 17.02.2010.

 • Kristīne Mārtinsone
 • Sandra Dzilna
 • Maija Zakriževska (no 14.02.2006. līdz 28.05.2007.)
 • Agnese Rumkovska (no 05.10.2005. līdz 14.02.2006.)

Būtiski cilvēki mākslas terapijas profesijas veidošanā: Indra Majore–Dūšele, Sandra Mihailova, Mirdza Paipare, Ieva Šlosberga (visu dokumentu tulkošana). Kā arī ārzemju kolēģes Dr. Kerola Sibeta (Caryl Sibbet) un Vikija Karkuva (Vicky Karkou).

LMTA 2006. gadā

Notika MT 4. konference, Valmierā.

2006. gada vasarā tika izveidota RSU Mākslas terapijas akadēmiskā skola un noritēja uzņemšana Rīgas Stradiņa universitātē (RSU).

Liela uzmanība tika veltīta sertifikācijas nolikuma izstrādei.

Aktualizējās jautājums par mākslu terapijas kā profesijas robežu noteikšanu: nodalīšana no psihoterapijas, no psiholoģijas, no citām profesijām. Svarīgākais atskaites punkts bija noteikt mākslu terapijas speciālista statusu - veselības aprūpes persona.

Sertifikācijas nolikuma projektā  jau bija ieskicēta nepieciešamā iepriekš iegūtā izglītība, supervīziju stundu daudzums, prakses stundu daudzums u.c. Ļoti lielā mērā koncepcija sakņojās Lielbritānijas Mākslu terapijas sertifikācijas nolikumā.                        

Būtiski cilvēki mākslas terapijas profesijas veidošanā: Anda Upmale, Ieva Vāverniece.

LMTA 2007. gadā

MT 5. konference noritēja Liepājā, kurā piedalījās 160 dalībnieki un uzrunu teica RSU rektors Jānis Vētra.

2007. gada 18. maijā tika reģistrēta Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība (LMTAA).

Aizsākās Mākslas terapijas Akadēmiskās skolas un Karalienes universitātes Belfāstā izglītības projekts “Supervīzija”.

Svarīgs aspekts bija psihodrāmas pārstāvju dalība (Rovēna Zarkovska), jo šajā vasarā Latvijā aktualizējās drāmas terapijas ideja.          

Būtiski izdevumi:

Tēzes. Rīga: RSU, 5.starptautiskā mākslas terapijas konference: Integratīvā mākslas terapija - teorija un prakse.

LMTA valdes sastāvs no 21.05.2007.

 • Kristīne Mārtinsone
 • Rita Zālīte (no 28.05.2007. līdz 17.02.2010.)
 • Sandra Dzilna  

Būtiski cilvēki mākslas terapijas profesijas attīstībā: Zovēna Zarkovska, Agris Palkavnieks, Ieva Vāverniece, Maija Zakriževska, Anda Upmale, Villijs Tomsons, Dr. Kerola Sibeta (Caryl Sibbet), Vikija Karkuva.

LMTA 2008. gadā

Noritēja MT 6. konference Rēzeknē.

22. oktobrī stājās spēkā aktuālais profesijas standarts.

Tika definēta atšķirība starp mākslas terapeitiem profesionāļiem un citu specialitāšu pārstāvjiem, kuri savā darbā izmanto mākslu terapijas metodes.

Būtiski izdevumi Latvijā:

Mārtinsone, K.,Mihailova, S.,  Mihailovs, I. J., Majore-Dūšele, I. un Paipare, M. (red.). (2008). Mākslu terapija un tās attīstības konteksti (integratīvi eklektiskā pieeja Latvijā). Rīga: RSU.

Tēzes. Rīga: RSU, 6.starptautiskā mākslas terapijas konference: Integratīvā mākslas terapija - teorija un prakse.                        

LMTA 2009.gadā

Noritēja MT 7. konference, Cēsīs.

Būtiski izdevumi Latvijā:

Mārtinsone, K.(sast). (2009). Mākslas terapija: teorija un prakse. Rīga: Drukātava.

Tēzes. Rīga: RSU, 7.Starptautiskā mākslu terapijas konference , Integratīvā mākslu terapija – teorija un prakse

LMTA valdes sastāvs no 03.06.2009.

 • Kristīne Mārtinsone
 • Rita Zālīte
 • Anda Upmale
 • Ilze Dzilna
 • Sandra Dzilna  

Būtiski cilvēki mākslas terapijas profesijas attīstībā: Edīte Krēvica, Iveta Jermolājeva, Ilze Dzilna-Šilova.          

LMTA 2010. gadā

Sāka veidoties intensīvāka sadarbība ar funkcionālajiem speciālistiem, kas rezultējās ar to, ka mākslas terapeiti iekļāvās funkcionālo speciālistu grupā. Tā tagad ir Latvijas specifika, kas ir veidojusies saistībā ar izglītības programmas attīstības ceļu. Līdz ar to Mākslas terapijas programma RSU pārgāja no Māszinību fakultātes uz Rehabilitācijas fakultāti (lasīt vairāk - Rehabilitācija: RSU Rehabilitācijas fakultātes 20 gadi (1994–2014) un No universitātes līdz universitātei, Jānis Vētra Rīgas Stradiņa universitāte, 2010).

Būtiski izdevumi Latvijā:

Mārtinsone, K.(sast). (2010). Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā. Rīga: Drukātava.

Mārtinsone, K.(sast). (2010). Pētījumi mākslu terapijā. Rīga: Drukātava.          

LMTA valdes sastāvs no 17.02.2010. līdz 27.03.2013.

 • Kristīne Mārtinsone
 • Anda Upmale
 • Ilze Dzilna
 • Edīte Krēvica
 • Sandra Dzilna              

LMTA 2011. gadā

Būtiski izdevumi Latvijā:

Mārtinsone, K.(red.). (2011). Mākslu terapija. Rīga: RaKa.                              

2011. gadā ECARTE konferencē Lukā, Itālijā satikās vairāki mākslas terapijas profesionāļi no dažādām valstīm, to starpā Latvijas, un nolēma apvienot pārējos kolēģus no Eiropas un izveidot kopīgu, internacionālu MT organizāciju. 

LMTA 2013. gadā

Būtiski izdevumi Latvijā:

Krevica, E., &Mārtinsone, K.(Eds). (2013). Arts Therapies for Different Client/ Patient Groups. Collection of articles. Rīga: RSU.      

LMTA valdes sastāvs no 27.03.2013. līdz 18.02.2016.

 • Anda Upmale
 • Edīte Krēvica
 • Iveta Jermolajeva
 • Sanita Ciganovska
 • Sandra Dzilna              

LMTA 2014. gadā

Būtiski izdevumi Latvijā:

Mārtinsone, K. un Krevica, E. (sast.). (2014). Mākslu terapijas dažādām kientu/ pacientu grupām. Rakstu krājums. Rīga: RSU.

Мартинсоне, К. (red.). (2014). Искусствотерапия. Пер. с латыш. А. Карповой. СПб. Речь.         

Pirmā Network of European Art Therapists (NEAT) tikšanās notiek  Santa Marta klosterī Florencē, 2014. gada 10.-12. oktobrī. Latviju pārstāv Dace Visnola un Līga Veide Nedviga.

LMTA valdes sastāvs no 27.03.2013. līdz 18.02.2016.

 • Anda Upmale
 • Edīte Krēvica
 • Iveta Jermolajeva
 • Sanita Ciganovska
 • Sandra Dzilna  

Ilze Dreifelde, Līga Veide-Nedviga, Beata Soloveja:  Nenostiprinātas Uzņēmumu reģistrā, tādēļ tajā nav ieraksts par viņām.

LMTA 2015. gadā

2015.g. 15. - 17. maijā notika NEAT tikšanās Gadbjerg, Dānijā. Tajā Latviju pārstāvēja LMTA biedres Dace Visnola un Līga Veide Nedviga, uzsākot arī darbu divās darba grupās. Dace Visnola bija grupas Pofessional development sastāvā, Līga - Creation of a European association or federation group sastāvā. 

2015. gada 13. novembrī notika mākslas terapeites, pedagoģisko zinātņu doktores, profesores Ludmilas Ļebedevas (Krievija) praktiski izglītojošais seminārs “Mākslas metodes darbā ar  personīgiem resursiem”. 2015. gada 14. novembrī  notika Ludmilas Ļebedevas seminārs “Mākslas terapijas metodes darbā ar  emocionālo stāvokļu diagnostiku un korekciju”.

LMTA 2016. gadā

Būtiski izdevumi Latvijā:

Duhovska, J. un Mārtinsone, K.(sast.). (2016). Mākslas terapijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē: no ieceres līdz profesijai. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte.

Izvērtēšana mākslas terapijā: principi un metodes / Sastādītāja Elza Strazdiņa. - Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. 143 lpp.

20. - 22. maijā, 2016.g., NEAT tikšanās Agistri, Grieķijā. Latviju šai gadā pārstāvēja Dace Visnola un Elza Strazdiņa. Elza Strazdiņa kopā ar Dominik Havsteen Franklin (UK) kļuva par  koordinatoriem grupai European Organization working group. Dace Visnola pārstāvēja Pofessional development apakšgrupu - Clinical exchange. 

Notika mākslas terapeites, pedagoģisko zinātņu doktores, profesores Ludmilas Ļebedevas (Krievija) praktiski izglītojošie semināri 2016. gada 2. un 3. aprīlī. “Mākslas terapija darbā ar psihotraumu. Traumatisku emocionālo stāvokļu pārvarēšana, izmantojot mākslas terapijas metodes”. “Mākslas terapijas metodes darbā ar konflikta problemātiku. Mākslas terapijas metodes darbā ar aktuālo pārdzīvojumu korekciju”.

Notika trīs semināri, kas ļāva mākslas terapeitiem apgūt mākslā balstītus izvērtēšanas instrumentus:

 • “Izvērtēšanas instruments – Tilta zīmējums (The Bridge Drawing)”, semināru vadīja Mg. sc. sal., mākslas terapeites Elza Strazdiņa un Margarita Stoļarova;
 • “Izvērtēšanas instruments – Putna ligzdas zīmējums (The Bird’s Nest Drawing)”, semināru vadīja Mg. sc. sal., mākslas terapeite Naira Šķone;
 • “Izvērtēšanas instruments – Silveres zīmējumu tests “Uzzīmē stāstu” (The Silver Drawing test “Draw a Story”)”, semināru vadīja mākslas terapeite Beata Soloveja.

LMTA valdes sastāvs no 06.02.2016. (Izdarīts ieraksts par iecelšanu LRUR: 18.02.2016.)

 • Elīna Akmane
 • Katrīna Dimsone
 • Krista Skara
 • Elza Strazdiņa
 • Margarita Stoļarova     

LMTA 2017. gadā    

21. - 23. aprīlis, 2017, NEAT tiekas Luksemburgā. Latviju pārstāvēja Elza Strazdiņa un Dace Visnola, saglabājot savu dalību iepriekšējās darba grupās. Tika prezentēti pirmie European Federation of Art Therapy (EFAT, Eiropas mākslas terapijas federācija) statūtu piedāvājumi un izvēlēta EFAT reģistrācijas valsts - Beļģija. 

Notika meistarklase: Mākslas darba interpretācija "Vai jūs redzat to, ko es redzu? ", vingrinājumi mākslas uztverei, ko vadīja Prof. Rozvita Bādere, M.A. (Roswitha Bader), Nurtingenas-Gīslingenas Universitāte (Vācija).

Notika supervīzija Mākslas terapijā, izmantojot mentalizācijā balstītas mākslas psihoterapijas un psihodinamikas metodes. Supervīziju vadīja MSc, PhD Dominik Havsteen - Franklin (Lielbritānija), mākslas psihoterapeits, psihodinamiskais starppersonu psihoterapeits, PhD psihoanalīzē.

Notika Mag.Art mākslinieces Vikas Ekstas meistarklase/darbnīca “Pašportreta pieredze”, ar metodi, ko izstrādāja spāņu foto māksliniece Kristina Nuņeca (Cristina Nunez).

LMTA uzsāka semināru ciklu Pieredzes stāsti. Lai LMTA biedri bagātinātos no saviem kolēģiem, kuri gadu gaitā ir savas prasmes izkopuši kādā sfērā dziļāk un pamatīgāk, līdz ar to spēj sniegt plašāku skatījumu, pieliekot klāt arī savu pieredzi. Kā pirmā notika psiholoģes, sertificētas mākslas terapeites ar 15 gadu pieredzi individuālajā konsultēšanā un darbā ar grupām, sertificētas supervizores Ilzes Dreifeldes meistarklase ‘’Mākslas terapija zaudējuma, skumju un sēru pārdzīvojumā’’.

LMTA 2018. gadā

2018. gada 12. aprīlī reģistrācijas procesu uzsāka European Federation of Art Therapy. Dibināšanas biedru sastāvā bija arī NEAT Latvijas pārstāves, Latvijas mākslas terapijas asociācijas biedres - Elza Strazdiņa un Dace Visnola. 

2018.g., 18. - 20. maijā notika NEAT simpozijs Briselē, Beļģijā. Latviju pārstāvēja Elza Strazdiņa, Dace Visnola un Laura Danilāne. 

Notika 2 dienu seminārs/meistarklase, kuru vadīja mākslas terapeite, klīniskā psiholoģe, gleznotāja un stikla māksliniece no Dānijas Vibeke Skov, PhD “Kauns un radošums”.

 

Attēls: pexels.com