Dace Visnola

Sertificēta supervizore, sertificēta mākslas terapeite

Vieta   Rīga, Sigulda
Epasts   visnoladace@gmail.com

Dace Visnola, Dr.paed, Mag.sc.sal, sertificēta supervizore (sert.Nr.S0160, 28.10.2022), sertificēta un apmācīttiesīga mākslas terapeite, sertificēta smilšu spēles terapijas praktizētāja, mākslas skolotāja, radošuma trenere, mentore un lektore, radošu semināru vadītāja organizāciju darbiniekiem piedāvā iespēju individuāli vai grupās piedalīties supervīzijās klātienē Rīgā un Siguldā vai tiešsaistē mākslas terapeitiem, sociālajiem darbiniekiem, skolotājiem u.c. profesionālo jomu speciālistiem un studentiem.


Dace Visnola ieguvusi Lielbritānijas Konsultāciju un psihoterapijas centrālā akreditācijas centra (CPCAB - Counseling and Psychotherapy Central Awarding Body) un Lielbritānijas Mākslas terapeitu asociācijas (BAAT) izsniegtu supervizora diplomu Supervizoru mācību programmā (Level 6 Accredited Course: Art Therapy Supervision Diploma Training), kura akreditēta CPCAB un kurā mācību spēki ir pieredzējuši Lielbritānijas supervizori - mākslas terapeiti.


Supervizējamo ieguvums ir mana gan akadēmiskā un profesionālā praktiskā pieredze, strādājot izglītības, mākslas, veselības aprūpes un sociālajā jomā, t.sk., pieredze, kas uzkrāta 15 gadus praktiski strādājot par mākslas terapeiti, lasot teorētisko literatūru, patstāvīgi un pastāvīgi meklējot jaunas iespējas, kā profesionāli bagātināties, izmantojot pasaulē iespējamos resursus, gan arī mana darba pieredze vairākās starptautiskās organizācijās, sadarbojoties ar dažādu jomu profesionāļiem (izglītība, kultūra, starptautiskās attiecības, tieslietas, biznesa vadība, ekonomika u.c.) un ārējo sakaru struktūrvienības vadītājas izglītība.


Kopš 1992.gada esmu strādājusi ar studentiem, daloties ar savām zināšanām un profesionālo pieredzi mākslas izglītībā, mākslas terapijā un pētījumu par ekspresīvajām mākslām veselumam (Latvijas Universitātē un citās augstākās izglītības iestādēs). Vadīti semināri dažādu organizāciju personālam par stresu un trauksmi, darba stresu un personāla pilnveidi.


Manas darbības jomas mākslas terapijā – psihosomatiski, psihiskās un garīgās attīstības traucējumi, uzvedības traucējumi, emocionālas grūtības, pārmērīga stresa un trauksmes pārvarēšana, izdegšanas sindroms un personības izaugsme pieaugušajiem un bērniem individuāli un grupā. Kā mākslas terapeite esmu strādājusi dažādās organizācijās, t.sk., biedrībā “Cerību spārni” Siguldā ar bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām un viņu vecākiem (10 gadus), biedrībā “Velki” ar bērnu vecākiem, kuriem ir bērni ar īpašām vajadzībām (10 gadus), Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Psihiatrijas nodaļā (4,5 gadus), Siguldas slimnīcas Rehabilitācijas nodaļā (3 gadus ar pacientiem pēc insulta u.c.), sadarbībā ar sociālo dienestu u.c., arī privātpraksē individuāli un grupā. Notikusi mākslas terapija un supervīzijas arī tiešsaistē.


Tālākizglītībā papildinātas zināšanas un praktiskā pieredze mākslas izglītībā un mākslas terapijā, sadarbojoties ar speciālistiem ārzemēs. Nozīmīgu pieredzi gūstu no 2011.gada regulāri tiekoties ar Eiropas mākslas terapeitiem NEAT (Network of European Art Therapists) ietvaros, pēc tam EFAT (European Federation of Art Therapists), kur esmu dibinātājbiedre un 2 gadus bijusi valdes locekle. Īpaši vērtīgu profesionālo pieredzi gūstu pēdējo 2 gadu laikā 2-4 reizes nedēļā sazinoties tiešsaistē ar mākslas terapeitiem Eiropā un dažkārt arī pasaulē par profesionālās izaugsmes jautājumiem. Esmu piedalījusies vairākos starptautiskos mākslas izglītības un mākslas terapijas semināros un konferencēs ar referātiem, pētījumu rezultātiem un radošām darbnīcām Latvijā, Austrijā, ASV, Lielbritānijā, Itālijā, Grieķijā, Lietuvā un Somijā. Kopumā uzrakstītas ap 40 publikācijas par mākslas izglītību un mākslas terapiju.


Interesentus lūdzu sazināties ar mani, lai vienotos par satikšanās laiku un iespējām, rakstot e-pastu
visnoladace@gmail.com, īsi aprakstot savas profesionālās intereses (kāda ir jūsu motivācija pieteikties, kādā profesionālā jomā, ar kādu klientu grupu strādājiet vai gribētu strādāt, kāda ir pašu terapeitiskā pieredze u.tml.), kā arī norādot savu telefona numuru, lai varam sazināties.